EM 2001/25

 

Bemærkninger til forslag til landstingsforordning om

ændring af landstingsforordning om offentlig pension

 

Almindelige bemærkninger

Landstinget vedtog på forårsmødet 2001 Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering til ikrafttræden den 1. januar 2002. I konsekvens heraf fremsættes forslag om ændring af landstingsforordningen om offentlig pension.

Som konsekvens af, at der er foretaget en finansieringsændring af førtidspension i forbindelse med vedtagelse af landstingsforordning om revalidering, fremsættes herved forslag om ændring af finansieringsbestemmelserne.

Forslag til en helt ny forordning om offentlig pension har været til høring hos kommunerne, faglige organisationer, arbejdsgivere, ældreforeningen samt internt i Hjemmestyret. Der har ikke i høringssvarene været bemærkninger til de bestemmelser, der foreslås ændret i det fremsatte forslag.

Den mere omfattende ændring af landstingsforordningen om offentlig pension er udsat. Dette skyldes især, at der på Landstingets efterårsmøde i år bliver fremlagt en redegørelse om ældres økonomiske vilkår. Det forventes, at der i 2002 fremsættes forslag om indarbejdelse af resultaterne af undersøgelsen i pensionsforordningen.

Udover ovennævnte ændringer fremsættes forslag om en overgangsbestemmelse.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgifterne til fremtidige førtidspensionister skal afholdes med halvdelen af Landskassen og den anden halvdel af kommunen. Den øgede udgift for kommunerne er indregnet ved bloktilskudsforhandlingerne med KANUKOKA.

Forventningerne til vækst i antal førtidspensionister i 2002 er korrigeret som følge af mere fyldestgørende oplysninger og erfaringer med den faktiske udgift i 2000 og 2001. Der forventes på denne baggrund en lavere udgift til førtidspension for Landskassen, selv om kommunernes merudgifter kompenseres gennem bloktilskuddet. Denne besparelse anvendes til dækning af 50% af kommunernes revalideringsudgifter efter 1. januar 2002.

Forslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Nr. 1 - 3:

Forslag om ændring af §§ 15 og 16 fremsættes som konsekvens af vedtagelsen af forslag til landstingsforordning om revalidering, så der anføres en henvisning hertil. Det skal bemærkes, at førtidspension kan tilkendes uden forudgående revalideringsforsøg, hvis pensionsansøgeren har ringe erhvervsevne i behold, at revalidering anses for formålsløs.

Nr. 4 - 5:

Finansieringsbestemmelserne i §33 er ændret i overensstemmelse med bloktilskudsaftalen med kommunerne.

Det er præciseret, at Landskassen afholder 90% af udgifterne til alderspension, svarende til den totale udgift, når der tages hensyn til kommunernes skatteindtægter fra alderspensionisterne.

Det er endvidere præciseret, at Landskassen afholder alle udgifter til pension til pensionister, der er bosat uden for den kommunale inddeling og uden for Rigsfællesskabet.

Udgifter til personlige tillæg og administration af forordningen afholdes af den sagsbehandlende myndighed, som for personer med fast bopæl i en kommune er kommunen. For personer med fast bopæl uden for den kommunale inddeling og uden for Rigsfællesskabet er det Landsstyret.

Udgifter til førtidspension, der er tilkendt med virkning fra en dato tidligere end 1. janaur 2002 finansieres fortsat af Landskassen. Dette er indsat som ny bestemmelse for at markere skæringsdatoen

Nr. 6:

Overgangsbestemmelsen i § 36a foreslås for at undgå tvivl om, hvilket regelsæt der skal finde anvendelse ved behandling af sager, hvor en person har søgt pension forud for 1. marts 1999, men hvor sagen først er blevet behandlet efter denne dato.

 

Til § 2

Ændringerne træder i kraft samtidig med Landstingsforordning om revalidering og skæringsdatoen for ændret finansiering af førtidspension.