EM 2001/31

 

Almindelige bemærkninger

Forordningsforslaget har til formål at skabe hjemmel til Landstinget til at differentiere afgiftsprocenten på befragtning af gods, alt efter om der er tale om gods til, fra eller internt i Grønland.

Afgiftsprocenterne fastsættes af landstinget i en tekstanmærkning til de årlige Landstingsfinanslove.

Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Det foreslås, at Landstinget får mulighed for at differentiere afgiftsprocenten, alt efter om der er tale om gods til Grønland, gods fra Grønland eller gods internt i Grønland. Bestemmelsen giver også Landstinget mulighed for at fastsætte afgiftsprocenten i et eller flere af disse tre områder til 0.

Samtidig foreslås det, at den tidligere bestemmelse om, at den opkrævede afgift skal anvendes til dækning af omkostninger ved fragttransportsystemet til andre destinationer i Grønland ophæves, idet det ikke findes formålstjenstlig at øremærke dele af Landskassens afgiftsprovenu til bestemte formål.

 

Til § 2

Det foreslås, at landstingsforordningen skal træde i kraft den 15. november 2001, og have virkning fra 1. januar 2002, og således gælde for de ved befragtning opkrævede fragtbeløb fra denne dato.