1. oktober 2001

EM 2001/32

 

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

 

til

 

Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xxxx 2001 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.
(Tidspunktet for udbetaling af lån til Andelsboligforeninger)

 

Fremsat af Landsstyret til anden behandlingen.

 

Til § 1.

1. Efter § 1 nr. 1 indsættes nyt nr. 02, der affattes således:

02. § 10, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Til boliger omfattet af §1, nr. 1 udbetales lånet efter boligernes færdiggørelse og kun mod fremvisning af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse. Lån til boliger omfattet af § 1, nr. 3, kan tidligst udbetales efter boligernes færdiggørelse mod fremvisning af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse og kun i forbindelse med overdragelse af boligerne til en stiftet andelsboligforening, der opfylder forordningens øvrige bestemmelser."

2. § 1 nr. 2 bliver herefter § 1 nr. 3.

 

Til § 2.

3. § 2 affattes således:

"§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2002. Forordningen har ikke virkning for andelsboligforeninger, der er optaget på Landstingsfinanslov 2001 eller tidligere.
Stk. 2. En andelsboligforening, der er optaget på Landstingsfinanslov 2001 eller tidligere eller har modtaget lånetilsagn forud for denne landstingsforordnings ikrafttræden, kan ved meddelelse til Grønlands Hjemmestyre og kommunalbestyrelsen vælge at finansiere opførelse af andelsboliger i overensstemmelse med denne landstingsforordning § 1, stk. 1, nr. 3."
Grønlands Hjemmestyre, den xx. xxxx 2001
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen

 

 

 

 

Bemærkninger til forordningsforslaget

 

Almindelige bemærkninger

Den gældende landstingsforordning om andelsboliger blev indført i 1991 og byggede på den første andelsboligforordning fra 1989.

Helt fra andelsboligordningens start har Hjemmestyret og kommunerne ydet gratis byggefinansiering, idet anlægslånene udbetaltes i a'conto rater under byggeriet. Det er Landsstyrets vurdering, at de finansieringsordninger, der tilbydes, skal harmonere med hinanden, således der ikke opstår en utilsigtet gevinst.

Derfor forslås, at andelsboligforeninger, i lighed med andre bygherrer, må betjene sig af byggefinansiering, mens byggeriet står på. Når byggeriet er afsluttet, kan andelsboligforeningen hjemtage finansiering fra henholdsvis Hjemmestyret, kommunen og realkreditinstitutterne.

Fremsættelse af forordningsforslaget er et led i den pågående revision, der skal resultere i en ny landstingsforordning om andelsboliger, der forventes fremlagt for Landstinget på Landstingets Efterårssamling 2002. Forordningsforslaget vil medføre administrative lettelser men ikke økonomiske konsekvenser for Hjemmestyret og kommunerne.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Bestemmelsen indebærer, at den enkelte andelsboligforening under byggeriets anlæggelse skal betjene sig af byggekredit i fuldt omfang og først efter boligernes færdiggørelse og mod fremvisning af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse kan modtage Hjemmestyrets og kommunernes lån.

Er der tale om boliger, der opføres af en privat byggeherre, kan Hjemmestyrets og kommunernes lån tillige kun udbetales i forbindelse med overdragelse af boligerne til en stiftet andelsboligforening, der opfylder forordningens øvrige bestemmelser.

 

Til § 2

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2002 og alene får virkning for andelsboligforeninger, der optages på Landstingets Finanslov 2002 eller senere.