EM 2001 / 32

 

Bemærkninger til forordningsforslaget

 

Almindelige bemærkninger

Den gældende landstingsforordning om andelsboliger blev indført i 1991 og byggede på den første andelsboligforordning fra 1989. Andelsboligordningen blev i sin tid introduceret som en moderne boligform med mellemindkomstgruppen som målgruppe, og som introduktion til en boligopsparing.

Helt fra andelsboligordningens start har der været begrænsninger i forhold til boligernes størrelse, standard og opførelsespris. For at modvirke såvel overophedning på boligområdet som opførelse af boliger med højere standard end i de almindelige udlejningsboliger har det, på grund af det store offentlige lån/tilskud til boligerne, kun været muligt at opnå støtte til andelsboliger på maksimalt 105 kvadratmetre og til en maksimal kvadratmeterpris på ca. 15.500 kr.

Fremsættelse af forordningsforslaget er en følge af Landstingets drøftelse på Landstingets Forårssamling 2001 af et forslag fra Landstingsmedlem Mikael Petersen om muligheden for at opføre andelsboliger, der overstiger den hidtidige maksimale størrelse. Forordningsforslaget er første skridt i en større revision af landstingsforordningen om andelsboliger. Den endelige revision skal resultere i en ny landstingsforordning om andelsboliger, der forventes fremlagt for Landstinget på Landstingets Efterårssamling 2002.

Forordningsforslaget har været til høring i KANUKOKA, der ikke har haft bemærkninger til forslaget, da det ikke ændrer prioriteten på kommunernes delfinansiering.

Forordningsforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Hjemmestyret og kommunerne.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Bestemmelsen er en konsekvensrettelse af § 1, nr. 2.

 

Til § 1, nr. 2

Bestemmelsen præciserer, at Landsstyret og kommunalbestyrelsen maksimalt yder støtte til 105 kvadratmeter af en andelsboligs boligareal og maksimalt til en kvadratmeterpris på 15.000 kr.

Bestemmelsen indebærer endvidere, at en andelsboligforening, der enten ønsker at opføre andelsboliger, der er større end 105 kvadratmeter, eller ønsker at opføre andelsboliger der er dyrere end 15.000 kr. pr. kvadratmeter, selv skal finansiere overskridelsen.

Tilladelse til at opøre andelsboliger som enkelthuse eller dobbelthuse vil alene kunne forventes i særlige tilfælde, idet såvel enkelthuse som dobbelthuse beslaglægger forholdsvis høje byggemodningsomkostninger og ligeledes er tilsvarende dyrere at opføre og drive. Hidtil er der alene givet tilladelser, hvor de topografiske forhold tilsiger det.

Andelsboligers boligareal omfatter samtlige rum i boligen. Depotrum/udhuse beliggende udenfor boligens klimaskærm medregnes ikke, medmindre planløsningen oplagt tilsiger, at udhusene umiddelbart kan isoleres og inddrages i det beboede areal. Den enkelte andelsboligs boligareal opgøres efter følgende principper:

- Beregningen foretages ved måling i den enkelte bolig fra yderside af ydervægge eller ydersiden af tag, og fra midten af lejlighedsskel.

- Tagetagen medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse.

- Gavle indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel.

- Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener.

- Kælder medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse.

De enkelte andelsboligers kvadratmeterpris udregnes på baggrund af boligernes totale opførelsespris divideret med det totale antal kvadratmeter.

Såfremt en andelsboligforenings boliger overstiger de fastsatte grænser, kan finansieringen af overskridelsen ske enten ved, at andelsboligforeningen optager lån, der i givet fald vil få prioritet i panterækken efter Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån, eller ved at de medlemmer, der får brugsret til de større boliger, betaler ekstraordinære indskud.

 

Til § 2

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2002. Samtidig foreslås en overgangsordning, der giver mulighed for, at en andelsboligforening, der allerede har modtaget lånetilsagn efter de gældende regler, kan vælge at overgå til den nye ordning, såfremt andelsboligforeningen ønsker at bygge boliger, der er større end 105 kvadratmeter.