EM 2001 / 33

 

Bemærkninger til forordningsforslaget

 

Almindelige bemærkninger

Med virkning fra 1. januar 2002 træder såvel Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger som Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger, i kraft.

Forordningsforslaget giver mulighed for udarbejdelse af regler, der understøtter den kommende huslejereform, herunder udarbejdelse af kostægte og individuelle budgetter i boligafdelingerne. Disse skal bl.a. danne grundlaget for udarbejdelse af pålidelige huslejeoplysninger til brug for den nye boligsikringsordning. Endvidere skal forslaget sikre, at der kan foretages fyldestgørende revision af boligafdelingernes regnskaber.

Forordningsforslaget har været til lovteknisk gennemgang men ikke til høring. Forordningsforslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser. Der forventes ikke økonomiske konsekvenser for Landskassen eller kommunerne.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Bestemmelsen foreslår, at der åbnes mulighed for, at Landsstyret fastsætter regler, om hvorledes Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger skal administreres. Det anses for hensigtsmæssigt, at der findes klare regler, som lejerne kan forholde sig til samtidig med, at reglerne anviser en ensartet og klar fremgangsmåde ved blandt andet budgetlægning og regnskabsaflæggelse, uanset hvem der administrerer boligerne, og uanset hvor boligerne er beliggende.

Endvidere åbner forslaget mulighed for individualisering af administrationsbidraget i henholdsvis bidrag og gebyrer, der enten kan fastsættes pr. lejemål, pr. m² boligareal eller pr. hændelse. Bidrag opkræves fortrinsvis for en pakke af ydelser, som er rettet mod samtlige lejere, mens gebyrer opkræves for de enkelte, konkrete og specifikke ydelser, som den enkelte lejer modtager.

 

Til § 2

Bestemmelsen foreslår, at forordningsforslaget træder i kraft samtidig med, at Landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger træder i kraft.