BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat

 

Afgivet forslagets 2. behandling

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut, formand
Landstingsmedlem Lars Sørensen, IA, næstformand
Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut
Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået forslaget med bemærkninger.

 

Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar.

 

Deputationer

Deputationer fra følgende organisationer, selskaber og foreninger har haft foretræde for udvalget: Grønlands Arbejdsgiverforening.

 

Information

Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget afholdt informationsmøde om forslaget med deltagelse af Landsstyremedlem Josef Motzfeldt. Notat fra informationsmødet er vedlagt som bilag.

 

Forslagets indhold.

Landsstyret har fremlagt forslag om at begrænse adgangen til at kunne udskyde betaling af selskabsskat ved at begrænse de frie skattemæssige afskrivninger, så der fremover kun kan afskrives med en fast procentsats efter aktivets art samt halvdelen af selskabets overskud før skat.

Begrænsningen i den frie afskrivningsret forventes at indbringe kr. 30. mio. i selskabsskat.

For personer foreslås det, at de skattemæssige afskrivninger ikke må overstige erhvervsindkomsten.

Endvidere foreslår Landsstyret, at selskabsskatteprocenten nedsættes fra 35 pct. til 30 pct. for koncesionshavere iht. Is og vand loven samt Råstofloven.

Udvalget ser frem til en generel nedsættelse af selskabsskatten, når de udskudte skatter har fundet et mere passende leje, og den internationale benchmarking analyse af det grønlandske skatte- og afgiftssystem er afsluttet.

Et flertal bestående af Siumut, IA og Kandidatforbundet finder det nødvendigt at stramme op om de frie afskrivningsregler, så den udskudte skat nedbringes til et rimeligt niveau. Flertallet indstiller derfor forslaget til vedtagelse.

Et mindretal bestående af Atassut udtaler: ATASSUT har under førstebehandlingen af forslaget om Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat udtalt, at ATASSUT ikke kan støtte forslaget, hvilket hermed fastholdes.

Som vi klart påpegede under førstebehandlingen af ændringsforslaget til loven, udtalte Landsstyret, at befolkningen må være forberedt på, at den økonomiske højkonjunktur er på retur, hvilket særligt vil ramme de private erhvervsdrivende.

Det kan derfor ikke være på sin plads, at man først advarer de private om, at de skal være forberedte på en nedgangstid, hvorefter man begrænser deres muligheder for afskrivning.

Vi skal også huske på, at de hjemmestyreejede selskaber tegner sig for den allerstørste del af de udskudte skatter, derfor kan ATASSUT ikke acceptere, at stramningen sker på bekostning af de selskaber, der kæmper for at overleve.

Vi skal endvidere huske på, at de private ikke alene foretager udskydelse af deres skattebetaling af overskud, men også udbygger deres aktiviteter, hvilket er til gavn for beskæftigelsen og ikke mindst giver et større skatteprovenuet. Dette vil ATASSUT fortsat støtte og kan derfor ikke gå ind for forslaget.

Såfremt private der har brugt mange kræfter for at få en virksomhed til at køre godt går konkurs og derfor må stoppe vil landet blive ramt af stor arbejdsløshed, hvilket landet ikke har råd til.

Derfor fastholder ATASSUT, at forslaget om ændring af Landstingslov om indkomstskat ikke kan støttes.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat til 2. behandling.

 

Mikael Petersen, Formand

Lars Sørensen

Simon Olsen

Godmand Rasmussen

Mads Peter Grønvold