EM 2001/15

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

 

til

 

Forslag til landstingslov om ferie

 

Fremsat af Landsstyret til anden behandlingen.

 

Til § 4

1. § 4, stk. 1, sidste pkt. affattes således:
"Der kan maksimalt optjenes 200 ferietimer, svarende til 5 arbejdsuger eller 25 arbejdsdage i en 5 dages arbejdsuge."

2. § 4, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Ved beregning af feriens længde sidestilles med beskæftigelse: ferie efter denne lov og fravær på grund af sygdom, barsel, adoption eller tilskadekomst, hvorunder der ydes feriegodtgørelse, jf. § 14."

 

Til § 6

3. § 6, stk. 1 affattes således:
"  Ferie holdes i det efter optjeningsåret følgende ferieår, der går fra 1. februar til 31. januar."

 

Til § 7

4. § 7 affattes således:
"§ 7. Lønmodtager har ret til mindst 3 ugers sammenhængende ferie - kaldet hovedferien - i ferieperioden fra 1. februar til 30. september. Den overskydende del kan kræves med mindst 1 uges sammenhængende ferie uden for ferieperioden. De resterende ferietimer kan gives som løse ferietimer, dog mindst svarende til 1 dag ad gangen.
Stk. 2. Med mindre andet er aftalt ved kollektiv overenskomst, eller det efter lov eller overenskomst gældende opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder, kan en arbejdsgiver ikke, uden lønmodtagerens samtykke, lægge hovedferien, jf. stk. 1, i tiden mellem en af arbejdsgiveren meddelt opsigelse og fratrædelsestidspunktet. Ved opsigelse fra arbejdsgiverens side kan denne altid kræve øvrig ferie afholdt i opsigelsesperioden.
Stk. 3. Hvis lønmodtageren er fritstillet i opsigelsesperioden, anses al forfalden ferie for afholdt, uanset om ferien er fastsat, hvis de i § 9, stk. 1, nævnte perioder og ferien kan rummes indenfor fritstillingsperioden."

 

Til § 8

5. § 8 affattes således:
"§ 8. Hvis det er nødvendigt, af hensyn til virksomhedens drift, kan arbejdsgiveren placere hovedferien uden for ferieperioden.
Stk. 2. Placering af hovedferien efter stk. 1 giver ret til forlængelse af ferien med 1/5 af hovedferien eller den del deraf, som placeres udenfor ferieperioden. Under forlængelsen ydes sædvanlig løn."

 

Til § 11

6. § 11, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. En lønmodtager, som bliver syg under ferien, har krav på erstatningsferie, hvis sygdommen har varet mindst 40 ferietimer, og dette er dokumenteret overfor arbejdsgiveren af Sundhedsvæsenet eller tilsvarende myndighed."

7. § 11, stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Lønmodtagerens ret til erstatningsferie efter stk. 2 og 3 er betinget af, at sygdommen har været af en sådan art, at afholdelse af ferie under sygdomsforløbet vil medføre, at det rekreative formål med ferien ikke kan anses for at være opfyldt, og at lønmodtageren overholder de for ansættelsesforholdet sædvanlige regler for at syge- og raskmelde sig til arbejdsgiveren."

 

Til § 16

8. § 16, stk. 1, sidste pkt. affattes således:
"Arbejdsgiveren yder dog feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse af lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger mv."

 

Til § 18

9. § 18, stk.3 affattes således:
"Stk. 3. Til månedslønnede, der har valgt at afholde ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, udbetales feriegodtgørelsen umiddelbart efter afholdt ferie, idet der samtidig foretages lønreduktion svarende til den afholdte ferie."

 

Til § 19

10. § 19, stk. 1, nr. 2 affattes således:
"2) lønmodtageren har opnået retten til alderspension og er fratrådt arbejdsmarkedet."

 

Til § 22

11. § 22, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Der kan ikke foretages tilbageholdelse af fordringer til det offentlige i feriegodtgørelse, særlig feriegodtgørelse og løn under ferie, ud over hvad der fremgår af anden lovgivning."

 

Til § 23

12. § 23, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt lønmodtageren ved aftale med arbejdsgiveren har opnået ret til at opsamle ferie, og dette dokumenteres overfor feriefonden, jf. stk. 3."

 

Til Kapitel 7

13. Kapitel 7 affattes således:

"Kapitel 7
Ikrafttræden

§ 24. Loven træder i kraft den 1. januar 2002 med virkning for optjeningsåret 2001 og ferieåret, der starter 1. februar 2002.
Stk. 2. For løsarbejdere, der er omfattet af § 1, litra b, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27, af 5. august 1991, om undtagelse fra Landstingslov om ferie, træder loven dog først i kraft den 1. januar 2003 med virkning for optjeningsåret 2002 og ferieåret, der starter 1. februar 2003.
Stk. 3. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 22 af 25. oktober 1990 om ferie samt de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser."

 

 

 

Bemærkninger

Der er ikke sket ændringer i teksten i forhold til den fremlagte danske udgave af lovforslaget, dateret den 8. oktober 2001.

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af at konkrete fejl i den grønlandske udgave af lovforslaget blev påpeget under forslagets første behandling. I forbindelse med den fortsatte gennemgang af lovforslaget er man stødt på flere fejl og mangler, ligesom der for visse dele af lovforslaget er sket tilretninger af grammatisk art, ligesom der er sket præsiceringer.