Almindelige bemærkninger.

I takt med en liberalisering og globalisering af handelen er det offentliges krav til registrering af handlende inden for alle brancher blevet mindre, i og med at de handlende i forvejen er registreret i erhvervs- og skatteregistre. Der ses ikke længere et behov for at opretholde kravet til næringsbrev, hvorfor dette som led i Landsstyrets regelforenklingsprogram afskaffes, da det ikke ses at være nødvendigt for det offentliges kontrol.

Da forskellig lovgivning stadig indeholder bestemmelser om at der kræves næringsbrev opretholdes adgangen til at få næringsbrev mod betaling af gebyr, hvor næringsbrev er krævet i anden lovgivning. Efterhånden som krav om næringsbrev forventes skrevet ud af anden lovgivning, vil næringsbrevene som sådan helt forsvinde.

Loven indeholder herudover i forhold til den tidligere lovgivning en sammenskrivning af de to tidligere love om næringsvirksomhed, henholdsvis Landstingslov nr. 8 af 16. november 1984 om næringsvirksomhed i Grønland og Landstingslov nr. 7 om restaurations- og hotelvirksomhed i Grønland, som et led i regelforenklingsprocessen.

Endelig vil alle brancher, herunder også de såkaldte "liberale erhverv", såsom læger, revisorer, advokater m.v. være stillet lige. De "liberale erhverv" har tidligere ikke været omfattet af krav om næringsbrev, hvorimod dette har været gældende for handlende, håndværkere, industridrivende, speditører, vognmænd, vekselerere, auktionsholdere, ejendomsmæglere samt restauratører og hotelværter. Minimumsbestemmelserne, der i øvrigt er opfyldt i dag også for de "liberale erhvervs" vedkommende omfatter således alle former for udøvelse af næringsvirksomhed.

Særreglerne i §§ 21-23 vedrørende auktionsholdere, vekselerere og ejendomshandlere bør mest hensigtsmæssigt placeres i særlovgivningen. Når dette sker kan bestemmelserne udgå af denne lov.

Endelig udgår muligheden for at få næringsbrev påtegnet "mester" samt den beskyttelse, der hidtil har været i mestertitlen. Fjernelsen sker efter indstilling fra arbjedgiverforeningerne og er med til at forenkle administrationen af loven.

Administrative konsekvenser:

Administrativt forventes ændringen af loven at være en lettelse for kommunerne, idet der ikke længere er krav om næringsbrev. Hovedparten af de i dag udstedte næringsbreve er udstedt af kommunerne, med den hermed forbundne administrative behandling.

For borgerne forventes bortfald af kravet om næringsbrev med det dertil knyttede gebyrkrav at være en administrativ lettelse.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomisk er udstedelse af næringsbreve gebyrfinansieret, så ændringerne i loven forventes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser for hverken kommuner eller Grønlands Hjemmestyre.

 

Lovforslaget har været udsendt i høring hos:

Grønlands Arbejdsgiverforening

Arbejdsgiverorganisationen for Handel, Service og Transporterhvervene i Grønland, HST

Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked

Skattedirektoratet

Grønlands Statistik

Bestyrelsessekretariatet

Politimesteren i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland

Landsstyrets Lovkontor

De grønlandsk kommuner.

 

De ved høringen fremkomne bemærkninger er indarbejdet i relevant omfang.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser:

 

Til § 1

Til stk. 1:

Loven omfatter også virksomhed på søterritoriet, dog ikke for så vidt angår handel på udenlandske skibe under forbisejlads eller hvis sejladsen er af uvæsentlig betydning i forhold til den samlede sejlads.

Ved "næringsvirksomhed" forstås, at virksomheden skal være af en vis varighed, erhvervsmæssig og udføres med henblik på tilfredsstillelse af andres behov. Erhvervsmæssig vil sige, at der direkte eller indirekte (eks. billige reklamesalg) skal tilsigtes økonomisk fordel. Der kan godt tilsigtes økonomisk vinding, selv om salg sker med et velgørende formål for øje. Enkelthandlinger er ikke omfattet (på grund af kravet om en vis varighed). Enkeltstående auktionssalg er ikke omfattet. Udenfor falder endvidere produktion eller indkøb til eget forbrug eller til brug i egen erhvervsvirksomhed.

Ved "arbejde" forstås i denne lov alle former for arbejde, der udføres efter bestilling eller regning, som eksempelvis konsulentarbejde, reparationsarbejde m.v. Kun arbejdsgiverne og/eller de selvstændige er omfattet af loven.

Til stk. 2:

Andelsforeninger (brugsforeninger) der driver virksomhed fra butik (også selv om der kun handles med medlemmer) falder inden for loven, medens visse andelsvirksomheder, der ikke drives fra butik, falder udenfor.

Til stk. 3:

Med næringsvirksomhed ved fiskeri, fangst, jagt og landbrug menes virksomhed omfattet af Landstingslov om Fiskeri, Landstingslov om Fangst og Jagt og Landstingslov om Landbrug.

 

Til § 2.

Til stk. 1.

Retten til at drive næring kan gøres betinget eller begrænset efter denne lov, jf. bl.a. § 8, § 9, stk. 1, § 21, stk. 2, § 22, stk. 2 og 3 samt § 23, stk. 3-5. Udover de almindelige betingelser kan der ofte i speciallovgivningen være yderligere krav for adgangen til at udøve vedkommende næring. For næringsvirksomhed som auktionsholder, vekselerer og ejendomshandler opretholdes kravet om at man ikke må være under konkurs.

 

Til § 3.

Tilladelse til udlændinge gives kun, hvis vedkommende har fornøden opholds- og arbejdstilladelse gældende for Grønland.

 

Til § 4.

Bestemmelsen kan ikke fraviges ved dispensation.

 

Til § 5.

Til stk. 1:

Ved opfyldelse af kravet, om at selskabet er registreret med hjemsted i Grønland sikres, at den fulde skattepligt er i Grønland. For at kunne gennemføre den fulde skattepligt i Grønland efter skattelovgivningens internationale krav kræves, at selskabets virkelige ledelse har sit sæde i Grønland.

Til stk. 2.

Næringsudøvelsen kan således starte allerede fra anmeldelsestidspunktet for registrering af selskabet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og behøver således ikke at afvente registreringens administrative behandling. Anmeldelse til Grønlands Erhvervsregister skal dog indgives uden ugrundet ophold.

Til stk. 3.

Kravet til disse selskaber er strengere end til de registrerede anparts- og aktieselskaber. Dette hænger sammen med, at selskabskonstruktionen for aktie- og anpartsselskaber er gennemreguleret i særlovgivningen.

 

Til § 6.

Til stk. 2.

Landsstyret kan undtagelsesvis uanset bestemmelsen i stk. 1 efter konkret afgørelse tillade, at næringsvirksomheden fortsættes, selv om betingelserne for at drive den pågældende næring ikke er opfyldt.

 

Til § 7.

Bestemmelsen regulerer mulighederne for tidsbegrænset at fortsætte en eksisterende næringsvirksomhed med henblik på afhændelse, afvikling og lignende, uden at betingelserne for at drive næringsvirksomhed, jf. §§ 2-5 er opfyldt.

 

Til § 8.

Til stk. 2.

Kravet er sammenfaldende med kravet til begrundelse og klagevejledning i Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige sektor.

 

Til § 9.

Til stk. 2.

Ved "udsalgssteder" sigtes til, at afsætning i almindelighed ikke kan foregå fra f.eks. hotelværelser, idet sådanne ikke kan anses som værende "varige" udsalgssteder. Forhandling af varer på grundlag af demonstration i hoteller, biograf m.v. må betragtes som afsætning i næringslovens forstand, og fremgangsmåden er derfor ulovlig under hensyn til, at varerne ikke afsættes fra fast forretningssted.

Salg fra boder, hvorfra der afsættes varer én gang om ugen, kan anses som fast forretningssted, såfremt den enkelte handlende foretager salg fra samme bod i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder.

Virksomheden kan godt foregå fra eksempelvis varevogn, hvis salg sker mindst én gang om ugen i forud fastsatte tidsrum i en periode af mindst 4 måneder.

Det er i overensstemmelse med § 9, at lokale handlende i forbindelse med "torvedag" sælger varer fra midlertidige stader, når de har permanent forretningsadresse samme sted, såfremt der på staderne skiltes med navn og forretningsadresse.

Næringsdrivende er efter § 2 berettiget til at afsætte varer fra et ubegrænset antal automater, og dette uanset om de ikke i øvrigt har noget fast forretningssted.

Til stk. 3.

En virksomhed, der driver næring som handlende, håndværker og industridrivende vil til detailhandlere kunne afsætte varer til videresalg gennem virksomhedens salgschauffører, der uden forudgående anmodning besøger kundekredsen og fra vognene sælger de pågældende varer, eks. konsum-is.

Til stk. 4.

I forhold til den tidligere bestemmelse er undtagelserne udvidet, således at der er overensstemmelse mellem denne lov og den gældende Lov om visse forbrugeraftaler § 2, stk. 2.

 

Til § 10.

Til stk. 1.

Der skal altid være oplysning om indehaverens navn på faste forretningssteder. Ved selskaber skal selskabets navn og samtlige ansvarlige indehaveres navne være oplyst, for selskaber registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er selskabets fulde navn og adresse dog tilstrækkeligt.

Til stk. 2Kravet om oplysning om indehaverens navn (firma) og forretningsadresse på automater kan ikke fraviges. Ved forretningsadresse menes der, hvor indehaveren bor eller har virksomhed, ikke det sted automaten er opstillet.

 

Til § 11.

Til stk. 1.

Ombæring af varer til salg i biografer, på sportspladser og lignende fast afgrænset område er ikke omfattet af lovens bestemmelser.

Udenfor begrebet "ombæring" falder udbringning af bestilte varer. Bestemmelserne giver ikke en almindelig ret til salg uden for fast forretningssted, idet forskrifter i politi- og sundhedsvedtægter og lovgivningen i øvrigt skal overholdes.

Med personer menes, at virksomheden ikke må ske for et selskabs regning.

Ved "naturalprodukter" menes produkter, grønlandske, danske såvel som udenlandske, der ikke er fabriksfremstillet, og som ikke har gennemgået bearbejdning, såsom formaling eller anden form for mekanisk behandling. Slagtning, udskæring, filetering eller rensning fratager ikke produktet karakteren af "naturalprodukt". Blomster, grene mv. anses som naturalprodukter og kan derfor frit ombæres og også sælges fra torvestader, der ikke anses for faste forretningssteder.

Ved "brød" i litra a omfattes wienerbrød, sandkager og småkager, men ikke lagkager, roulader og konditorkager.

 

Til § 12

Til stk. 1.

Enhver kan, hvis ikke andre forskrifter er til hinder herfor, drive den her angivne handel.

Uanset bestemmelsens ordlyd kan blomster og grene forhandles på torve.

Ved "husflidsprodukter" menes genstande, til hvis fremstilling der ikke kræves håndværksmæssig eller industriel uddannelse, og som er fremstillet uden anden medhjælp end ægtefælle eller samlever, hjemmeværende børn, børnebørn eller andre nærtstående familiemedlemmer.

Vedkommende kommunalbestyrelse fastsætter de nærmere betingelser for handel på et bestemt torv eller torveplads (f.eks. ordensbestemmelser).

 

Til § 13

Til stk. 1.

Udstillinger, hvor der ikke sker direkte salg eller optages bestillinger, og som ikke afholdes i en butik, kan afholdes uden tilladelse fra Landsstyret.

Til stk. 2.

Her er tale om udstillinger, hvor der kun er adgang for næringsdrivende, som anvender de udstillede varer i deres virksomhed. Sådanne udstillinger kan afholdes uden tilladelse og kan holdes også af repræsentanter for handlende håndværkere og industridrivende.

 

Til § 14.

Der er givet tilladelse til, at personer på markeder, ved vædderstævner og på festpladser sælger chokolade og sukkervarer, æbleskiver, pølser og saftevand. Såkaldte "kræmmermarkeder" kan afholdes med hjemmel i paragraffen. Salg af brugte varer kræver tilladelse fra politiet. Til salg af nye varer omfattet af §§ 11 og 12 behøves ikke tilladelse fra Landsstyret.

Tilladelserne til "kræmmermarkeder" kræver, at der i hvert tilfælde er tale om særlige tilfælde. Det kan f.eks. være byfester, jubilæer, større sportsarrangementer, stævner o. lign. Landsstyret vil tillægge det betydning, om der er tale om velgørende formål. Da, der tillige er tale om salg af brugte genstande, skal tilladelse fra politiet også indhentes.

Mere permanente markeder, f.eks. ugentlige i en bestående bygning, hvor stadepladser udlejes til næringsdrivende og private, falder ikke ind under § 14. Sådanne forhold vil falde ind under § 9 om fast forretningssted, såfremt staderne udlejes til de samme handlende i en periode på mindst 4 måneder.

 

Til § 15

Vedrørende "ombæring" henvises til bemærkningerne til § 11.

 

Til § 16

Til stk. 1.

Næringsbegrebet omfatter enhver erhvervsmæssig virksomhed. For at være erhvervsmæssig må virksomheden direkte eller indirekte tilsigte økonomisk fordel.

Virksomheden skal være selvstændig, d.v.s. at arbejde i en andens tjeneste, eksempelvis som bestyrer, om hvilket hverv der gælder særlige regler, falder uden for lovens næringsbegreb. Virksomhed som forpagter er derimod omfattet af loven.

Begrebet omfatter også erhvervsmæssig udlejning af lokaler til brug ved beværtning. Sådan virksomhed drives navnlig i forbindelse med lokaler, hvis kapacitet ikke på anden måde fuldt ud kan udnyttes til deres egentlige formål, f.eks. forsamlingshuse, foreningslokaler, selskabslokaler i bygningskomplekser m.v. Loven anvendes derimod f.eks. ikke ved blot udlejning til en kreds af personer med tilknytning til de pågældende lokaler og for en leje, der ikke overstiger nødvendige udgifter til rengøring, lys, varme og slitage.

Salg af spise og drikkevarer "ud af huset" er ikke i sig selv omfattet af § 16, stk. 1. Sådan virksomhed er normalt omfattet af kapitel 3 og for alkoholholdige drikkevarers vedkommende af lovgivningen om salg og udskænkning af alkoholholdige drikkevarer.

Reglerne i dette kapitel omfatter ikke virksomhed, der består i udlejning af værelser uden mulighed for servering. Heller ikke udlejning af ferielejligheder eller lignende med tilhørende bad og eget køkken - og hvor der ikke er mulighed for egentlig servering - omfattes af reglerne i dette kapitel.

"Mulighed for servering" foreligger efter praksis allerede, hvis der er tale om servering af morgenmad, eller hvis hotelejeren selv - eventuelt i en anneksbygning - driver restaurationsvirksomhed, eller hvis en forpagter under samme tag driver sådan virksomhed

Til stk. 2.

Definitionen af servering er i overensstemmelse med, hvad der hidtil har været gældende praksis. Det er uden betydning om varerne er emballeret eller ej, men kan det kan indgå i afgørelsen af, hvorvidt der er tale om servering. Salg fra en isbod er ikke omfattet af loven. Som eksempel på en virksomhed, der er omfattet af loven, kan nævnes en virksomhed, i hvilken, der er opstillet borde og stole med henblik på kundernes indtagelse af spise- og drikkevarer på stedet.

Til stk. 3.

Ved afgørelse af, om virksomheden "udadtil fremtræder som erhvervsvirksomhed" lægges blandt andet vægt på foreningens størrelse. Såfremt en forening har fastsat kontingentet så højt, at det dækker for betaling for stærke drikke, kan loven også anvendes. Det er uden betydning om servering i disse tilfælde finder sted uden fortjeneste.

 

Til § 17

Vedrørende fast forretningssted henvises til bemærkningerne til § 18, stk. 1. Ved "tillavet mad" forstås sådan mad, der sædvanligvis spises uden yderligere tilberedning, såsom varme og kolde retter samt smørrebrød, pølser, pizzaer og is mv. Pålæg og lignende anses ikke for tillavet mad. Drikkevarer omfatter også tillavet kaffe, the og chokolade. Der er intet til hinder for at "salg ud af huset" foregår fra et til dette formål indrettet selvstændigt "butikslokale" i tilslutning til restaurationen.

 

Til § 18

Til stk. 1.

Ved afgørelsen, af om to adskilte, men tætliggende forretningssteder kan betragtes som ét forretningssted, kan det tillægges betydning, om det ene forretningssted er en bivirksomhed til den anden (hovedvirksomheden). Fælles køkken, administration, afstand mellem serveringsstederne kan tillægges betydning. Alkoholbevilling kan ikke fremtvinges, jf. lovgivningen om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

 

Til § 19

Til stk. 1, 2. pkt.

Der kan efter bestemmelsen ikke fastsættes særlige regler for enkelte virksomheders kantiner, men kun begrænse adgangen for særlige kategorier af virksomheder.

 

Til § 21 - 23

Bestemmelserne viderefører de gældende bestemmelser vedrørende auktionsholdere, vekselerere samt ejendomshandlere.

 

Til § 24

Retten gælder uanset bestemmelsen i § 9 om fast forretningssted.

Der skal ikke tilladelse til auktionssalg af håndværksmæssige eller industrielle varer, som sælgeren har køb eller ladet fremstille med auktionssalg for øje.

 

Til § 25

For at sikre, at den dokumentation, der i henhold til anden lovgivning kræves for at have ret til udøvelse af næring i form af næringsbrev, stadig kan opfyldes, gives mulighed for at udstede næringsbreve. Udstedelsen begrænses til, hvor næringsbrevet er nødvendigt i forbindelse med anden lovgivning.

Det forventes, at der i forbindelse med vedtagelse af anden lovgivning foretages ændringer således, at der ikke længere optages krav om næringsbrev og at dette krav, hvor det findes udgår.

 

Til § 26

Landsstyret gives bemyndigelse til at opkræve gebyr for de tilladelser, der efter loven kan udstedes. Landsstyret gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om gebyrets størrelse og opkrævning.

 

Til § 28

Bestemmelsen tilsigter ingen indskrænkning i den beskyttelse af privatlivet, der er omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Bestemmelsen giver politiet uhindret adgang til rum og lokaler, der er omfattet af loven. Denne bestemmelse er indsat for at lette politiets kontrol med lovens overholdelse.

Politiets uhindrede adgang gælder dog ikke værelser, der er udlejet til overnatning.