EM 2001/77

Forslag til Landstingslov nr. xx af xx. xxxx 2001 om ændring af Landstingslov om fiskeri.

 

Almindelige bemærkninger

Det foreliggende forslag til ændringer er udtryk for landsstyrets ønske om modernisering af det kystnære rejefiskeri. Loven skal tillige bidrage til sikring af opfiskning af de kvoter som Landsstyret fastsætter inden for rammerne af en bæredygtig ressourceudnyttelse. Loven skal tillige bidrage til øget offentlighed omkring forvaltning af fiskeriloven.

Det et Landsstyrets ønske at moderniseringen i det kystnære rejefiskeri skal gennemføres, og at dette skal ske under medvirken af andre finiansieringskilder end Landskassen.

Det er Landsstyrets holdning, at der skal skabes muligheder for anskaffelse af større fartøjer til det kystnære rejefiskeri end tilfældet er i dag, og der skal ligeledes skabes muligheder for dannel-se af større kommercielt bæredygtige rederier i det kystnære rejefiskeri.

Det er Landsstyrets vurdering, at hensigterne om modernisering af det kystnære fiskeri kan gen- nemføres i vid udstrækning inden for rammerne af den gældende lov sammenholdt med dette ændringsforslag. Det er således bl. a. Landsstyrets hensigt, at de gældende begrænsninger på far-tøjsstørrelser og tonnagegrænser forhøjes. Disse ændringer gennemføres ved ændringer af gældende bekendtgørelser.

Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget forudsættes ikke at medføre merudgifter for Landskassen.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1 nr. 1

Bestemmelsen om at mindst 2/3 af bruttoindkomsten ved personlig virksomhed i de forudgående to kalenderår skal stamme fra erhvervsfiskeri foreslås nedsat til mindst 50 % af bruttoindkomsten med fradrag af indkomst erhvervet ved borgerligt ombud.

Bestemmelsen foreslås ændret for at forskellige regler indenfor fiskeri og fangst tilnærmes hinanden. I § 4 stk. 2 nr. 4 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt samt § 8 stk. 2 i landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1998 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug er kravet om bruttoindkomst på mindst 50 %.

Ændringen vil indebære, at såfremt mindst 50 % af ens bruttoindkomst med fradrag af indkomst erhvervet ved borgerligt ombud i de forudgående to kalenderår stammer fra fiskeri, fangst, fåre- eller renavl, vil man opfylde fiskerilovens betingelser for at opnå status som erhvervsfisker.

 

Til § 1 nr. 2

Bestemmelsen er et forslag til ændring af kravet om, at ingen selskaber eller enkeltpersoner gennem køb af kvoteandele må opnå en kvoteandel, der er højere end 6 % af kvoteandelene i den kystnære flådekomponent.

Grænsen foreslås forhøjet til 10 %, så der skabes mulighed for, at større rederier kan slå sig sammen og danne kommercielt bæredygtige enheder. Med det nuværende kvoteniveau vil 10 % svare til 3.639 tons.

 

Til § 1 nr. 3

Bestemmelsen har til hensigt at bidrage til sikring af at en given årlig TAC på kvoterede og kom-mercielt vigtige fiskearter opfiskes.

Den gældende lov forudsætter at fiskeriet stoppes, når kvoteåret udløber. Fiskeriet skal stoppes uanset om de enkelte rederier når at opfiske deres kvote. Det er velkendt at rederierne i visse år kommer ud for ukalkulerede forsinkelser i deres fiskeri som kan skyldes vejrlig, havari, længerev-rende værftsophold eller som aktuelt her i år, uforudset markant forøgelse af TAC´en på rejer.

Det er Landsstyrets holdning, at det såvel driftsøkonomisk for de enkelte rederier som samfundsø-konomisk er vigtigt at lovgivningen bidrager til TAC´erne på kommercielt vigtige arter opfiskes, sålænge fiskeriet holdes inden for en given kvote som fastsættes af Landsstyret og inden for en biologisk forsvarlig ramme.

Det er Landsstyrets holdning at kvoteårsfleksibiliteten som udgangspunkt skal forbeholdes de grønlandsk indregistrerede fartøjer. Landsstyret vil dog kunne tillade udenlandske fartøjer tilsvarende fleksibilitet, såfremt dette sker inden for rammerne af en flerårig bindende og balance-ret international aftale.

 

Til § 1 nr. 4

Bestemmelsen har til formål, at der tillades offentliggørelse af oplysninger om udstedte licenser og om de enkelte fartøjers fangster ved licensbetinget fiskeri, herunder oplysninger om kvotefor-brug ved fiskeri, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde. Ligeledes er det formålet at give hjemmel til offentliggørelse af andre tilladelser vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri.

Grønlands Fiskerilicenskontrol udarbejder kvoteforbrugsstatistik ved fiskerier som er betinget af licens udstedt af Landsstyret. Offentliggørelsen omfatter licenshaverenes og fartøjernes navne, samlede kvoter og fangster i hel vægt af hver fisket art, opgjort i kvoteområder. Offentliggørelsen vil ikke omfatte fartøjernes aktuelle positioner i længde- og breddegrader og -minutter.

Offentliggørelse har til hensigt at bidrage til licenshaverens og fiskeriets interesseorganisationers planlægning af fiskeriet samt at bidrage til øget omsætning af kvoteandele og årskvoter. Offent-liggørelsen omfatter såvel grønlandsk indregistrede som udenlandske fartøjer.

Oplysningerne offentliggøres med forbehold for efterfølgende verificering.