BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut
Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut
Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har efter 1. behandlingen under EM 2001 gennemgået forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri med bemærkninger.

 

Udvalgsarbejdet.

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag modtaget kopi af de høringssvar, som Landsstyret har indhentet. Udvalget har herefter behandlet lovforslaget på to møder.

 

Indstillinger og politiske bemærkninger.

Udvalget finder det glædeligt, at Landsstyret har taget initiativ til, at der på denne efterårssamling gennemføres de foreslåede ændringer af fiskeriloven. Udvalget tilslutter sig således lovforslaget.

Samtidig ser udvalget frem til, at Landsstyret til forårssamlingen 2002 tager initiativ til en mere gennemgribende revision af fiskeriloven. I den forbindelse skal udvalget understrege betydningen af, at denne revision bliver foretaget med en grundig inddragelse af aktørerne på fiskeriområdet.

På denne baggrund indstiller udvalget forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri til vedtagelse i den ved 1. behandlingen fremsatte form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg overgive forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri til 2. behandling.

Johan Lund Olsen
Formand

Lars Karl Jensen

Simon Olsen

Augusta Salling

Mads Peter Grønvold