3. november 2001

EM 2001/78

 

Forslag til Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.
(Landstingets Formandskab)

 

Svarnotat
2. behandling

 

Den af Landstingets Lovudvalg afgivne betænkning giver ikke anledning til særlige bemærkninger fra Formandskabets side.

Der er imidlertid rejst enkelte spørgsmål om fortolkning af det foreliggende forslag, som det er på sin plads at præcisere. Disse spørgsmål angår i alle tilfælde ordningen vedrørende anvisning af bolig til Landstingsmedlemmer, der ønsker at tage fast bopæl i Nuuk.

Det skal for det første præciseres, at udgifter til et Landstingsmedlems flytning af bohave fra den tidligere bolig til en anvist bolig i Nuuk ikke er en omkostning, der dækkes efter det foreliggende forslag.

Videre skal det understreges, at boligen anvises over Hjemmestyrets chef-boligpulje, hvor det boligsøgende Landstingsmedlem indgår på lige fod med andre, der har ret til bolig fra puljen. Såfremt der måtte opstå venteliste til anvisning af bolig fra denne pulje, optages vedkommende Landstingsmedlem på ventelisten indtil bolig fra puljen kan anvises. Der stilles ikke vakant-bolig til rådighed for Landstingsmedlemmet i den periode en anvisningsmulighed eventuelt må afventes.

Bestemmelserne i forslagets § 1, stk. 6 og 7 er ikke til hinder for, at Grønlands Hjemmestyre efter eget valg kan indgå lejeaftale om én og samme bolig med et Landstingsmedlem, omfattende såvel den periode som hvervet som Landstingsmedlem omhandler som den efterfølgende eftervederlagsperiode. Hvor dette er muligt og ønskeligt for Grønlands Hjemmestyre, vil det indebære både praktiske og økonomiske fordele for alle parter.

Disse bemærkninger vil næppe give anledning til særskilt debat, men vil indgå i overvejelser om muligt nødvendig lovteknisk præcisering inden 3. behandlingen af forslaget.