Almindelige bemærkninger

I forlængelse af den Strukturpolitiske Handlingsplan, der har som et væsentligt delmål, at Grønlands Hjemmestyre ikke skal være ejer af selskaber, hvor forretningsgrundlaget kan varetages af private, gennemføres lempelser i de krav, der stilles til selskaber, der opnår bevilling til salg af alkoholholdige drikke. Lempelserne gennemføres for at sikre, at reglerne om salg af alkoholholdige drikke ikke hindrer mulighederne for en hel eller delvis privatisering af offentlig virksomhed.

Ved Landstingets behandling af de fremtidige ejerforhold børe alkohollovgivningen ikke udgøre nogen hindring. Det bør således ikke være i alkohollovgivningen, at denne type regulering foregår. Lempelserne gennemføres for at gøre det muligt for større detailhandelskæder samt grossister med forhandling af alkoholholdige drikke at erhverve ejerandele i selskaber, der foretager salg af alkoholholdige drikke.

Lempelserne omfatter udelukkende salg af alkoholholdige drikke. Vedrørende udskænkning opretholdes begrænsningerne, dog med de dispensationsmuligheder, der hidtil har været gældende.

Efter vedtagelses af Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke er det konstateret, at der er usikkerhed med hensyn til, om både detailsalg og engrossalg af alkoholholdige drikke er omfattet, eller kun detailsalg. Da lovens intention er at regulere salg og udskænkning over for forbrugeren, er engrossalg undtaget fra regulering i denne lov.

Ændringen i § 1 får kun betydning for de meget få selskaber i Grønland, der har engrossalg af alkoholholdige drikke uden samtidig at have detailsalg. F.eks. Nuuk Imeq A/S.

Landstingets Ombudsmand har videre påpeget, at loven har visse mindre mangler. Ændringsforslagets øvrige bestemmelser retter op på disse mangler.

Lovforslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Administrativt vil der være minimale konsekvenser, men der er tale om fjernelse af et forbud og en tilhørende dispensationsadgang, hvilket alt andet lige er en administrativ lettelse.

Lovforslaget har været til høring i Landsstyrets Sekretariat og alle øvrige direktorater.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1.

Ændringen klargør, at kun detailsalg, er omfattet af loven. Engrossalg af alkoholholdige drikke reguleres ikke i denne lov.

Til nr. 2.

Ændringen er af redaktionel karakter for at klargøre teksten.

Til nr. 3.

Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen fra den nugældende landstingslov. Bestemmelsen har til formål at hindre konkurrenceforvridning på området. For ikke at udgøre en hindring for den helt eller delvise privatisering af offentlige virksomheder indskrænkes bestemmelsen til kun at finde anvendelse i tilfælde, hvor der ønskes bevilling til udskænkning.

Til nr. 4.

Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen fra den nugældende landstingslov. Bestemmelsen har til formål at hindre konkurrenceforvridning på området. For ikke at udgøre en hindring for den helt eller delvise privatisering af offentlige virksomheder indskrænkes bestemmelsen til kun at finde anvendelse i tilfælde, hvor der ønskes bevilling til udskænkning.

Til nr. 5.

Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen fra den nugældende landstingslov. Bestemmelsen har til formål at hindre konkurrenceforvridning på området. For ikke at udgøre en hindring for den helt eller delvise privatisering af offentlige virksomheder indskrænkes bestemmelsen til kun at finde anvendelse i tilfælde, hvor der ønskes bevilling til udskænkning.

Til nr. 6.

Ændringen korrigerer en fejlhenvisning, der blev en utilsigtet konsekvens af et ændringsforslag om fjernelse af det oprindelige lovforslags § 11, stk. 3. i forbindelse med behandlingen af lovforslaget på Landstingets efterårssamling 2000.

Til nr. 7.

Ændringen korrigerer en fejlhenvisning, der blev en utilsigtet konsekvens af et ændringsforslag om fjernelse af det oprindelige lovforslags § 12, stk. 3. i forbindelse med behandlingen af lovforslaget på Landstingets efterårssamling 2000.

Til nr. 8.

Ændringen korrigerer en fejlhenvisning.

 

Til § 2

Loven træder i kraft den 1. Juni 2001.