Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger

 

Landsstyret - Aktivitetsområde 10 - 99

Nr. 8.

Landsstyreformanden besluttede den 4. februar 2000 at ændre i ressortfordelingen i Landsstyret.

De fleste afledte virkninger for bevillinger og normerede stillinger er omfattet af følgende tekstanmærkning under Landsstyret - aktivitetsområde 10 - 99:

"Til hovedkonto xx.xx.01(administration) samt hovedkonto 13.01.03

Nr. 1.

Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og normerede stillinger mellem de enkelte hovedkonti."

Enkelte afledte rokeringer og tekstanmærkninger er imidlertid ikke omfattet, hvorfor nærværende tekstanmærkning er godkendt for år 2000.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 24.07.2000, sag nr. 00-38

Nr. 9.

Tekstanmærkningen gør det muligt for Landsstyret at yde økonomisk bistand til trediemand, hvor denne er involveret i en retssag, hvor sagens genstand reelt er lovligheden af Grønlands Hjemmestyres lovgivning.

Forslaget til tekstanmærkning er affødt af en retssag anlagt af Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiifiat mod Paamiut kommune.

Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiifiat (PIP) har som mandatar for et PIP medlem anlagt sag mod Paamiut kommune med påstand om, at Paamiut kommune tilpligtes at anerkende, at PIP medlemmet er berettiget til takstmæssig hjælp fra det offentlige.

Det er PIP's påstand at Landstingsforordning om takstmæssig hjælp er grundlovsstridig og i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ILO´s statut og konventioner, FN konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt FN konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Det er Grønlands Hjemmestyres ansvar, at Hjemmestyrets lovgivning ikke er i strid med Grundloven og bestemmelserne i konventioner gældende for Grønland. Denne sag rejser nogle overordnede og principielle spørgsmål af betydning Grønlands Hjemmestyres lovgivning.

På denne baggrund har Landsstyret besluttet at tilbyde Paamiut kommune bistand i sagen. I år 2000 har Landsstyret ydet Paamiut kommune bistand på grundlag af tekstanmærkning og tillægsbevilling godkendt af Landstingets Finansudvalg.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 18.10.2000, sag nr. 00-62

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke - Aktivitetsområde 40 - 49

Til hovedkonto 40.11.10 Fåreholderskolen/Upernaviarsuk

I forsættelse af at Landsstyret har besluttet, at der med virkning fra 1. august 2000 skal søges etableret en fællesdrift af Forsøgsstationen og Fåreholderskolen på Upernaviarsuk under ledelse af Landbrugsrådet skal det med tekstanmærkningen sikres, at restbevillingen kan opgøres på overdragelsestidspunktet.

De lærere, der på overtagelsestidspunktet har ansættelse under KIIIP opretholder deres ansættelse efter overdragelsen og udlånes til Landbrugsrådet, hvorfor lønmidler til disse lærere også efter 1. august vil blive afholdt over hovedkontoen 40.11.10 Fåreholderskolen/ Upernaviarsuk.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 24.07.2000, sag nr. 00-44

Landsstyremedlemmet for Erhverv - Aktivitetsområde 50 - 59

Til hovedkonto 50.08.11 Fåreavl

I forsættelse af at Landsstyret har besluttet, at der med virkning fra 1. august 2000 skal søges etableret en fællesdrift af Forsøgsstationen og Fåreholderskolen på Upernaviarsuk under ledelse af Landbrugsrådet skal det med tekstanmærkningen sikres, at restbevillingen kan opgøres på overdragelsestidspunktet.

De lærere, der på overtagelsestidspunktet har ansættelse under KIIIP opretholder deres ansættelse efter overdragelsen og udlånes til Landbrugsrådet, hvorfor lønmidler til disse lærere også efter 1. august vil blive afholdt over hovedkontoen 40.11.10 Fåreholderskolen/ Upernaviarsuk.

Godkendt af Landstingets Finansudvalg den 24.07.2000, sag nr. 00-44