Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2000

Almindelige bemærkninger

Med vedtagelsen af Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget er det jfr. § 26 fastsat at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret optages efterfølgende på en tillægsbevillingslov.

Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det er fastsat at forslag til tillægsbevillingslov fremsættes for Landstinget af Landsstyret senest på første ordinære landstingssamling i året efter finansåret. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Landstingets og Landstingets Finansudvalgs tidligere beslutninger.

Da finanslov 2000 følger de tidligere bestemmelser på bevillingsområdet er der i forslaget til Landstingstillægsbevillingslov 2000 - TB 2000 - udover ændringer til bevillinger(§1) og ændringer til tekstanmærkninger(§2), tillige optaget ændringer til tjenestemandsnormeringer (§3).

Som følge af at der er tale om en efterbevillingslov vil finansloven for 2000 og TB 2000 tilsammen vise hvilke bevillinger, tekstanmærkninger og tjenestemandsnormeringer, der er gældende for 2000. De i finanslov 2000 og TB 2000 optagne bevillinger, herunder på anlægsområdet projektbevillinger, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2000 og anlægsredegørelse 2000, som tillige fremlægges på Landstingets forårssamling 2001.

I Landskasseregnskab 2000 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i 2000. Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige regnskab.

I Anlægsredegørelse 2000 redegøres for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i 2000. Redegørelsen indeholder en status pr. 31.12.2000 for samtlige anlægsprojekter og et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til landstingsfinanslovens forudsætninger på området. For det enkelte projekt oplyses om der er ændret i den samlede projektbevilling, og i givet fald med hvad og hvornår. Der oplyses om året for anlægsprojektets påbegyndelse, året for forudsat færdiggørelse af projektet samt det nu forventede færdiggørelsestidspunkt. Der oplyses om væsentlige afvigelser i forhold til det der er forudsat i bevillingslovene.

Indholdet af Landstingstillægsbevillingslov 2000

Forslaget til Landstingstillægsbevillingslov 2000 indeholder 3 paragraffer, § 1 med ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2000, § 2 med ændringer i tekstanmærkninger for 2000 og § 3 med ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre.

Hver af de 3 paragraffer henviser til henholdvis bilag 1, bilag 2 og bilag 3, som indeholder de konkrete bevillingsmæssige ændringer.

Bevillinger i 2000 - FL 2000 og TB 2000

Finansloven for 2000 udviste et DAU-resultat på -3.879.000 kr.(overskud). Det fremlagte forslag til TB 2000 viser et DAU-resultat på 63.219.000 kr. Dette betyder, at det samlede DAU-resultat i 2000 er 59.340.000 kr., hvilket er udtryk for et bevilget underskud på det nævnte beløb.

Hovedårsagen til afvigelsen er at genbevillingerne fra 1999 på 179.366.000 kr. delvis er ufinansierede med den virkning at DAU-reultatet er forringet med 56.494.000 kr. herved. Herudover er der godkendt ufinansierede bevillinger i 2000 fra Landstingets formandsskab på 2.500.000 kr. og fra Landsstyret på 4.225.000 kr. De ufinansierede forslag fra Landsstyret har dog betydet en tilsvarende mindreudgift i 1999 på 3.425.000 kr.

I 2000 bevillingslovene er der ikke formelt opdelt på bevillingstyper således som i FL 2001. Det er dog muligt og relevant at vise en opdeling på anlægs- og renoveringsområdet, idet disse hovedtal bl.a. er grundlaget for anlægs- og renoveringsfonden, som blev oprettet den 1. januar 2000.

Bevillinger til anlæg og renovering i 2000, samt overførte bevillinger til anlægs- og renoveringsfonden i 2000

Bevillinger til anlæg og renovering i FL 2000 793.229.000 kr.

Genbevillinger fra 1999 179.366.000 kr.

TB 2000(excl. bevilling på 80.00.98 Finansiering af genbevillinger) -5.852.000 kr.

TB 2000 hovedkonto 80.00.98 Finansiering af genbevillinger -111.536.000 kr.

Herefter anlægs- og renoveringsbevillinger i 2000 855.207.000 kr.

Ikke forbrugte reservebeløb(hovedkonto 80.00.00 og 90.00.00) 6.397.000 kr.

Bevillinger overført til anlægs- og renoveringsfonden 848.810.000 kr.

 

De overførte bevillinger til anlægs- og renoveringsfonden er sammensat således:

For så vidt angår forbruget i anlægs- og renoveringsfonden henvises til Landskasseregnskab 2000 og Anlægsredegørelse 2000.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Det fastsættes i § 1, at ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2000 er fastsat i bilag 1.

Bilag 1 er opbygget således at der for de hovedkonti, hvor der har været bevillingsændringer, er optaget finanslovsbevillingen samt ændringer til bevillingen. Der er følgende 3 kolonner med ændringer:

 

Det vil kun være i TB 2000 at der optages genbevillinger, idet der fremover ikke er mulighed herfor, efter oprettelsen af anlægs- og renoveringsfonden.

Bevillingsforudsætningerne for de konkrete ændringer fremgår af Budgetbidrag.

Til § 2

Det fastsættes i § 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2000 er fastsat i bilag 2.

Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger.

Til § 3

Det fastsættes i § 3, at ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 2000 fastsættes i bilag 3.

Fra 2001 optages tjenestemandsnormeringer ikke længere på bevillingslovene, men udelukkende i et Tjenestemandsnormativ.