Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. april 2002 om administration af ansøgninger om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld.

 

I medfør af § 21a, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri som ændret ved landstingsforordning nr. 19 af 12. november 2001 fastsættes:

 

§ 1. Ansøgning om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld på lån ydet i henhold til kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri indgives til A/S Boligselskabet INI, der på Landsstyrets vegne påser, at ansøgningen opfylder de i stk. 3 opstillede krav.
Stk. 2. Låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstands- indkomst under 128.000 kr., kan søge om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog maksimalt for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr.
Stk. 3. En ansøgning skal være vedlagt følgende:
1) Oplysning om navn, cpr.nr. og beskæftigelse på samtlige medlemmer af ansøgerens husstand.
2) Oplysning om hvilke lån der søges om eftergivelse af.
3) Formueoplysninger for samtlige husstandsmedlemmer.
4) Samtykkeerklæring fra samtlige husstandsmedlemmer til indhentelse af alle relevante og nødvendige oplysninger fra kommune, bank m.v. til brug ved behandling af ansøgningen.
Stk. 4. A/S Boligselskabet INI kan udarbejde en standardiseret ansøgning i skema- eller indberetningsform.

 

§ 2. Såfremt ansøgningen er ufuldstændig, skal A/S Boligselskabet INI uden ugrundet ophold meddele ansøgeren en frist på 4 uger til at indsende de manglende oplysninger.

§ 3. Ved kontrol af ansøgningen skal A/S Boligselskabet INI efterprøve de i § 1, stk. 3, nr. 1-3 oplyste forhold, herunder fremskaffe skattepligtige indkomstoplysninger for samtlige husstandsmedlemmer.
Stk. 2. I de tilfælde hvor ansøger har restance, skal A/S Boligselskabet INI så vidt muligt redegøre for de enkelte års restanceforhold og udvikling samt ansøgerens husstandsindkomst for de samme år.

§ 4. A/S Boligselskabet INI skal endvidere oplyse Landsstyret om følgende forhold:
1) Husets alder.
2) Husets installationsniveau.
3) Husets generelle stand, f.eks. i form af billede og skemabeskrivelse.
4) Restgældens størrelse.
5) Terminsydelsens størrelse.
6) Låntagers hidtidige betalingsprofil, med årsfordeling af eventuel restance.
7) Hidtidige forsøg på inddrivelse af forfaldne ydelser.
8) Offentlig boligforsyning på lokaliteten i form af udlejningsboliger.
9) Boligselskabets evt. erfaringer for mulighed for afhændelse af huset.
10) Mulighed for overdragelse af huset til kommunen.
11) Antal ansøgere til BS-hus på lokaliteten.

§ 5. Ansøgninger med alle relevante oplysninger, jf. §§ 3-4, fremsendes til Landsstyret til afgørelse.
Stk. 2. Landsstyrets afgørelse om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld skal fremsendes direkte til ansøgeren med kopi til A/S Boligselskabet INI, der foretager det fornødne i forhold til kvittering af lån og afregistrering i Landsretten.

§ 6. Ved afgørelse om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, jf. § 5, stk. 2, skal der tages hensyn til ansøgerens alder og forventede erhvervsevne, formueforhold og forventelige evne til at kunne forrente og afdrage lånet.
Stk. 2. Foruden de i stk 1 nævnte forhold skal der tillige tages hensyn til følgende forhold:
1) Husets alder.
2) Husets installationsniveau.
3) Husets generelle stand, jf. billede og skemabeskrivelse.
4) Restgældens størrelse.
5) Terminsydelsens størrelse.
6) Boligforsyningen på lokaliteten.
7) Mulighed for afhændelse af huset.
Stk. 3. Såfremt en ansøger eller en anden i ansøgers husstand kan få terminsydelser betalt helt eller delvist efter anden lovgivning, skal dette indgå i vurderingen.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. april 2002
Jørgen Wæver Johansen

/

Jens K. Lyberth