Landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.
(Anlægslån til privatpersoner, virksomheder og selskaber til opførelse af boliger)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering foretages følgende ændringer:

 

1. § 1 affattes således:
"§ 1. Denne forordning finder anvendelse på anlægslån til privatpersoner, private virksomheder, privatejede og offentligt ejede selskaber til opførelse af boliger.
Stk. 2. Lån kan endvidere ydes efter denne forordning til ejere af boliger til istandsættelse eller forbedring af deres allerede opførte bolig."

2. § 2 affattes således:
"§ 2. Lån til opførelse af boliger, jf. § 1, stk. 1, kan maksimalt ydes til 105 kvadratmeter af en boligs boligareal, uanset om boligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på 13.500 kr. pr. kvadratmeter, jf. stk. 3 og 4.
Stk. 2. Såfremt en bolig enten overskrider det maksimale støtteberettigede areal eller overskrider den maksimale støtteberettigede opførelsesudgift, jf. stk. 1, eller overskrider begge dele, finansieres de samlede opførelsesomkostninger for det ikke støtteberettigede areal eller opførelsesudgift af låntager selv, jf. § 4, stk. 4.
Stk. 3. Såfremt en boligs areal overskrider det maksimale støtteberettigede areal, jf. stk. 2, opgøres boligens kvadratmeterpris på grundlag af gennemsnitsmetoden ud fra boligens totale opførelsesudgifter i forhold til boligens totale antal kvadratmeter.
Stk. 4. De samlede opførelsesudgifter skal indeholde udgifter til projektering, håndværker-udgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration samt stempelafgifter."

3. § 4, stk. 1 affattes således:
" Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan yde lån på 40% af opførelsesudgifterne efter § 2, stk. 1."

4. § 5, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte, jf. dog stk. 5. Lånet forfalder endvidere til betaling, når:
1) renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til låntager, eller
2) låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, og misrøgt og dermed forringelse af långivers pantsikkerhed er konstateret, jf. § 8."

5. I § 5 indsættes som stk. 5:
"Stk. 5. Lånet forfalder ikke til betaling, når ejerskifte sker i umiddelbar tilknytning til byggeriets færdiggørelse."

6. Overskriften til Kapitel 5 affattes således:
"Istandsættelser eller forbedringer af opførte boliger"

7. § 9 affattes således:
"§ 9. Landsstyret kan yde privatpersoner lån på 40% af de samlede udgifter til istandsættelser eller forbedringer af boliger, der allerede er opført ved forordningens ikrafttræden, såfremt låneansøger ikke selv kan finansiere arbejdet.
Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt låneansøger selv afholder den resterende del af de samlede istandsættelses- eller forbedringsudgifter.
Stk. 3. Lån efter stk. 1 ydes som et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved pant i boligen med prioritet efter eventuelle andre lån i boligen. Lånet forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre långiver bestemmer andet.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler for, hvilke istandsættelser eller forbedringer, der kan ydes lån til."

8. § 10 affattes således:
"§ 10. Ansøgninger om anlægslån til opførelse af boliger, jf. § 1, stk. 1, skal indsendes til behandling hos Landsstyret og kommunalbestyrelsen. Låneansøgningen skal være vedlagt:
1) programoplæg med oplysninger om antal boliger og boligareal,
2) overslag over udgifterne ved byggeriet med årsfordeling,
3) foreløbigt tilsagn om arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, og
4) dokumentation for at egen finansiering kan tilvejebringes, jf. § 4, stk. 3 og 4.
Stk. 2. På baggrund af kommunalbestyrelsens sagsbehandling og stillingtagen til den indsendte låneansøgning, jf. § 4, stk. 2, tager Landsstyret stilling til, om og hvornår det ansøgte kan bevilges."

9. § 11, stk. 1 affattes således:
" Ansøgninger om lån til istandsættelser eller forbedringer af allerede opførte boliger, jf. § 9, kan løbende indsendes til behandling hos Landsstyret."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. juli 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002.
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslaget

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)