Landstingsforordning nr. 4 af 21. maj 2002 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.
(Forenkling af administrationen af støtte til andelsboligforeninger der erhverver nyopførte boliger fra en boligfond eller en entreprenør)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger som ændret ved landstingsforordning nr. 11 af 6. november 1997 og landstingsforordning nr. 17 af 12. november 2001 foretages følgende ændringer:

 

1. § 4 affattes således:
"§ 4. Som medlem af en andelsboligforening kan kun optages den, der har eller i forbindelse med optagelsen opnår brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Medlemsskabet kan kun vedrøre den bolig, brugsretten omfatter. Et medlem kan kun opnå brugsret til 1 bolig.
Stk. 2. I de tilfælde hvor Landsstyret eller en kommune indtræder som andelshaver for en bolig, der fortsat bebos af en lejer, der ikke ønsker at blive medlem af andelsboligforeningen, jf. § 1, nr. 2, er Landsstyret eller kommunen ikke omfattet af stk.1 og § 42.
Stk. 3. Andelsboligforeningen opkræver Landsstyret eller en kommune, der indtræder som andelshaver, jf. stk. 2, den boligafgift der er fastsat for den bolig, hvortil Landsstyrets eller kommunens brugsret er knyttet.
Stk. 4. Lejere, der forbliver som lejere efter overdragelse af en udlejningsejendom til en andelsboligforening, jf. stk. 2, skal fortsat opkræves husleje efter de regler, der til enhver tid gælder for beregning af husleje i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger."

2. § 5 affattes således:
"§ 5. Den, der finansierer en andelshavers indskud i en andelsboligforening, kan ikke betinge sig nogen indflydelse på ejendommen eller foreningens drift.
Stk. 2. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan ikke ved ydelse af støtte til opførelse eller ved overdragelse af en ejendom til en andelsboligforening, jf. § 1, nr. 1-3, betinge sig nogen indflydelse på ejendommens eller foreningens drift udover, hvad der særligt måtte være bestemt i denne forordning.
Stk. 3. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan ved overdragelse af en udlejningsejendom til en andelsboligforening, jf. § 1, nr. 2, indtræde som andelshaver for de boliger, der fortsat bebos af lejere, der ikke ønsker at blive medlem af andelsboligforeningen.
Stk. 4. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med en overdragelse, jf. § 1, nr. 2, betinge sig ret til at leje boliger og lokaler fra foreningen på nærmere aftalte vilkår. Ligeledes kan overdragelsen betinges af, at lejere og andre, der har en brugsret, som vedrører ejendommen, bevarer denne efter overdragelsen."

3. § 8, stk. 2 affattes således:
"Der må ikke indrettes erhvervslokaler i en andelsboligforenings ejendom, jf. dog § 5, stk. 4."

4. § 10 affattes således:
"§ 10. Landsstyret og kommunalbestyrelsen yder hver et rente- og afdragsfrit lån på 1/3 af de samlede støtteberettigede opførelsesudgifter, jf. § 11. Lånet sikres ved pant i foreningens ejendom og reguleres efter det grønlandske byggeomkostningsindeks.
Stk. 2. Til boliger omfattet af § 1, nr. 1 udbetales lånet efter boligernes færdiggørelse og kun mod fremvisning af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse.
Stk. 3. Til boliger omfattet af § 1, nr. 3 udbetales lånet efter boligernes færdiggørelse og kun mod fremvisning af anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse, og kun i forbindelse med overdragelse af boligerne til en stiftet andelsboligforening.
Stk. 4. Landsstyret og kommunalbestyrelsens pant har prioritet efter andelsboligforeningens lån efter stk. 6. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter stk. 1 rykker for lån til forbedringer eller ombygninger af foreningens ejendom. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån efter stk. 1 kan ikke rykke for lån til genopretning af manglende vedligeholdelse.
Stk. 5. Det enkelte medlem af andelsboligforeningen yder et indskud på 7% af opførelsessummen for den bolig, hvortil medlemmet får brugsret.
Stk. 6. Den resterende del af opførelsessummen finansieres ved, at andelsboligforeningen optager et lån."

5. § 11, stk. 5 affattes således:
"En andelsboligforenings lån i henhold til stk. 3 har prioritet efter Landsstyrets og kommunalbestyrelsens lån i henhold til § 10, stk. 1."

6. § 16 affattes således:
"§ 16. For boliger omfattet af § 1, nr. 1 gives tilsagn først, når
1) byggeprojekt og økonomi er vurderet og godkendt af Landsstyret og kommunalbestyrelsen,
2) medlemmerne af foreningen har tegnet sig for hver deres andel,
3) Landsstyret og kommunalbestyrelsens lån, jf. § 10, stk.1, er optaget på henholdsvis Lands-tingsfinanslov og kommunens vedtagne budget, og
4) andelsboligforeningen har dokumenteret finansieringen af foreningens andel af de samlede opførelsesudgifter, jf. § 10, stk. 5 og 6.
Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 forudsætter, at der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, og at byggearbejderne ikke er igangsat."

7. § 25, stk. 2 affattes således:
"Bestemmelsen i § 10, stk. 4 finder tilsvarende anvendelse."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 2002 med virkning fra 1. januar 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Jørgen Wæver Johansen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)