Landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v.

 

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes følgende:

 

Generelle bestemmelser

§ 1. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre det fornødne antal dagtilbud til børn under 15 år, der har behov for pasning eller socialpædagogiske fritidstilbud, herunder også tilbud af forebyggende karakter, som ikke dækker egentligt pasningsbehov.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilbyder endvidere alle førskolebørn aktiviteter, der fremmer intentionerne i forbindelse med den gode forberedelse til den gode skole.

§ 2. Formålet med de i § 1 nævnte dagtilbud er at støtte og tilgodese børns og unges udvikling bedst muligt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender for hvert enkelt dagtilbud pædagogiske mål og rammer, som er udarbejdet i samarbejde og forståelse med forældrene for at:
1) Supplere hjemmets opdragelse af barnet.
2) Fremme alsidig udvikling af drenge og piger, så barnets muligheder for en social tilværelse styrkes og selvværd bevares.
3) Fremme barnets udvikling, sundhed, skabende evner og færdigheder gennem aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling.
4) styrke barnets følelsesliv og dermed bidrage til at barnet får en god og tryg opvækst.
5) Lære ansvarlighed, fællesskab og solidaritet, så barnet tilegner sig medbestemmelsesret, medansvar og selvstændighed.

 

Daginstitutioner

§ 3. Daginstitutioner for børn og unge oprettes og drives af kommunerne.
Stk. 2. Daginstitutioner, der modtager 6 eller flere børn, kan dog oprettes og drives som selvejende institution, som kommunalbestyrelsen kan indgå driftsoverenskomst med.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter retningslinier for institutionernes oprettelse, indretning, ledelse og drift, herunder om forældrenes betaling. Landsstyret fører almindeligt og pædagogisk tilsyn med institutionerne.

 

Kommunal dagpleje

§ 4. Der kan etableres en kommunal dagplejeordning i private hjem.
Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte dagplejeordning forudsætter en godkendelse fra kommunalbe-styrelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagplejens udøvelse.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for den kommunale dagpleje, herunder om forældrenes betaling.

 

Privat dagpleje

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at en person kan have maksimalt 5 børn i privat dagpleje.
Stk. 2. En person kan dog have 1 eller 2 børn under 15 år i privat dagpleje uden tilladelse fra kommunen, men der skal ske underretning til kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i hjemmet, jf. stk.1 og 2.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for ansøgning om tilladelse til privat dagpleje samt for tilsyn hermed.

 

Finansiering

§ 6. Udgifter til daginstitutioner, dagpleje m.v. i henhold til denne landstingsforordning afholdes af kommunerne.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til opførelse af daginstitutioner.

 

Forsøgsordninger

§ 7. Landsstyret kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen godkende kommunale forsøgsordninger om dagtilbud til børn.
Stk. 2. En kommunal forsøgsordning må højst gælde tre år.
Stk. 3. I forbindelse med en kommunal forsøgsordning skal der udarbejdes en redegørelse, som skal afleveres til Landsstyret.

 

Klageadgang

§ 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 5, stk. 1 kan ankes til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 2. Kommunens afgørelser i henhold til øvrige bestemmelser i denne forordning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Ikrafttrædelse

§ 9. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2003.
Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 27 - 32 i Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge.
Stk. 3. Bestemmelser om daginstitutioner m.v. udstedt i medfør af §§ 27 - 32 i Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved forordning eller bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Dorph


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)