Bilag 4. Ordensregler

 

Indledning

I flerfamiliehuse er det vigtigt, at man tager hensyn til sine naboer og andre medboere. Et godt forhold mellem beboerne er i væsentlig grad medvirkende til tryghed og trivsel i et godt boligmiljø.

Ved at behandle boligen og ejendommen på forsvarlig vis kan man medvirke til at begrænse antallet af skader. Lejer skal erstatte alle skader, som ved misrøgt eller forsømmelse er forvoldt af ham eller andre personer, som lejeren har givet adgang til boligen. Udlejer kan anvende indeståender på depositumkontoen til udbedring af skader forvoldt af lejer. Depositumkontoen kan også anvendes til at dække restancer på betaling af husleje og varme.

Udlejer kan ophæve lejemålet, hvis lejer misrøgter boligen, udøver hærværk på denne, eller kommer i væsentlig restance med betaling af husleje eller varme.

Affald

Er der affaldsskakt i ejendommen, skal affald indpakkes omhyggeligt i papir eller kommes i pose, før det kastes i skakten. I ejendomme uden affaldsskakt skal affaldet anbringes i de til formålet opstillede faciliteter. Affald må ikke henstilles i trappeopgange eller på gulvet i skarnkasserum.

Fælles altangange og trapper

Lejeren skal medvirke til at holde rent på altangange og trappeafsats ud for egen bolig. Cykler, barnevogne, kælke og andet bohave må ikke henstilles på trapper, reposer eller altangange.

Antenner

Udvendige antenner må ikke opsættes uden udlejers skriftlige tilladelse. Tilladelse kan gøres betinget af, at lejer betaler et depositum. Beløbet kan anvendes til retablering af evt. skader, som antennen påfører ejendommen ved opsætningen eller senere. Bestemmelserne vedrørende antenner er fastsat i landstingsforordning nr. 5 af 31. maj 2001 om leje af boliger § 33.

Bad, bruser, toiletter, vandhaner m.v.

Klude, vat eller lignende må ikke kastes i vandskyllende toiletter. Udlejer skal omgående have meddelelse om utætte vandhaner, toiletcisterner og -kummer, eller utætheder i andre dele af vandinstallationen.

Forurening

Fællesfaciliteter, f.eks. trappeopgange, gård eller legeplads må ikke forurenes. Der må ikke tegnes, ridses eller males på ejendommens mur eller træværk. Udlejer kan foretage nødvendig rengøring og udbedring for den ansvarlige lejers regning.

Husdyr

Der må ikke holdes hund eller kat uden udlejers skriftlige tilladelse. Medmindre særlige forhold tilsiger andet, så gives der ikke tilladelse til hunde- eller kattehold i flerfamiliehuse, dvs. rækkehuse og etagehuse.

Værktøj, musik m.v.

Støjende værktøj, f.eks. boremaskiner, må af hensyn til naboer kun benyttes mellem kl. 8 og kl. 19. Støjende leg på trapper, altangange eller i kælder er ikke tilladt. Radio, fjernsyn, båndoptager, grammofon eller CD-afspiller må ikke anvendes således, at det er til gene for naboer. Støjende fester må ikke afholdes, medmindre naboerne har samtykket heri. Musikgruppers øvelser eller musikundervisning kræver forudgående aftale med udlejer.

Pulterrum

Der må ikke opbevares brandfarlige væsker såsom benzin, petroleum, terpentin og lak i pulterrum eller lignende rum. Lejer skal holde sådanne rum aflåst - også selv om de ikke benyttes.

Radiatorer

Udlejer skal straks underrettes om utætheder i radiatorer eller andre dele af centralvarmeanlægget.

Skiltning

Skiltning, bortset fra dørskilte, kræver skriftlig tilladelse fra udlejer.

Tøjvask

Lejer har adgang til vaskerier på lige fod med andre brugere. Brug af vaskeri foregår efter de opslåede retningslinier, og er på eget ansvar. Er vaskeriets udstyr ikke i orden skal dette meddeles vaskeritilsynet eller udlejer. Tøjtørring på altaner må ikke være til gene for andre beboere.

Ændringer i boligen

Lejer må ikke opstille eller nedtage skillevægge. Heller ikke andre ændringer må foretages i boligen, uden udlejers skriftlige samtykke. Meddeles samtykke til ændringer skal lejer afholde alle udgifter i forbindelse med disse. Ved lejemålets ophør kan ændringerne kræves tilbageført til oprindelig stand. Reetableringen udføres af lejer eller for dennes regning. Ændringer, som er foretaget uden skriftligt samtykke fra udlejer, kan straks ved konstateringen føres tilbage til oprindelig stand for lejers regning.

Ordensregler skal overholdes

Overholder lejer ikke disse ordensregler, eller ordensregler vedtaget i medfør af lejeforordningens bestemmelser herom, kan udlejer hæve lejemålet, hvis der er tale om væsentligt brud på ordensreglerne.

Ordensregler gælder ikke kun de andre.