Bilag 7. Revisionsinstruks

Revisor skal under sin revision særligt påse:

 

 1. At årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.
 2. At årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.
 3. At der ved revisionen er tilvejebragt nødvendig overbevisning om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.
 4. Værdiansættelsesmetoderne må ikke ændres fra det ene regnskabsår til det næste.
 5. Værdiansættelsen skal i alle tilfælde ske under udvisning af behørig forsigtighed og især således:
  1. at kun den fortjeneste, der er konstateret på balancetidspunktet, medtages,
  2. at der tages hensyn til alle forudseelige risici og eventuelle tab, som er opstået i løbet af det regnskabsår, årsregnskabet vedrører, eller i et tidligere regnskabsår, selv om disse risici eller tab først bliver kendt mellem balancetidspunktet og det tidspunkt, på hvilket årsregnskabet udarbejdes, og
  3. at der tages hensyn til enhver værdiforringelse, hvad enten årsregnskabet udviser tab eller fortjeneste.
 6. Der skal tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som regnskabet omfatter, uanset betalingstidspunktet.
 7. Aktiv- og passivposternes bestanddele skal værdiansættes hver for sig.
 8. Åbningsbalancen for hvert år skal svare til balancen for det foregående år.
 9. At påhvilende forpligtelser er rigtigt udtrykt i regnskabet.
 10. At administrationsvederlaget er fastsat i overensstemmelse med de herom fastsatte regler.