3. april 2003

FM 2003/26-2

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

 

Forslag til Landstingsforordning om hjælp til børn og unge

 

Fremsat af Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed til 2. behandling.

 

§ 1

1. § 5 stk. 1 affattes således:
"Stk. 1. Enhver, der får kendskab til at et barn lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen."

2. § 9 stk.1 affattes således:
"Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år, vælge den hjælpeforanstaltning, der bedst stemmer overens med barnets særlige behov "

3. § 10 stk.2 affattes således:
"Stk. 2. Der kan kun træffes afgørelse efter stk.1, når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets forbliven i hjemmet."

4. § 14 stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer om øvrige hjælpeforanstaltninger er så omfattende, at der skal udarbejdes en handleplan. Hvis forældrene eller barnet ønsker en handleplan, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde en sådan."

5. § 28 stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. I de tilfælde hvor udtalelsen fra døgninstitutionen eller den professionelle familiepleje strider mod kommunalbestyrelsens indstilling, skal sagen forelægges til udtalelse fra Det centrale børnesagkyndige udvalg, jf. § 34."

6. § 34 stk. 1 affattes således:
"Stk. 1. Det centrale børnesagkyndige udvalg består af en jurist, en psykolog, en socialrådgiver, en socialpædagog, en lærer og en sundhedsplejerske, som alle skal have særligt kendskab til børn og unges behov."

7. § 34 stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Udvalgets opgave er at afgive udtalelser i sager om udskrivelse af et barn fra en døgninstitution og professionel familiepleje, jf. § 28 stk. 3."

8. § 39 affattes således:
"§ 39. Beslutninger, der er truffet efter § 6 stk. 3, §§ 9 – 10, § 17, § 29 og § 38 kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation."

 

 

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en sproglig præcisering af den grønlandske tekst.

 

Til nr. 2

Der er tale om en sproglig tilretning i den danske version af forordningsforslaget.

 

Til nr. 3

I det oprindelige forslag var der alene en henvisning til §10 stk.1 nr. 1, idet Landsstyret fandt det underforstået, at de i nr. 2 – 4 oplistede betingelser i sig selv er så alvorlige, at der altid vil være tale om en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed og/eller udvikling.

Landstingets Lovtekniske Funktion mener imidlertid at formuleringen i det oprindelige forslag kan misforstås, og Landsstyret har derfor ønsket at præcisere, at der naturligvis altid skal være tale om en åbenbar risiko for barnets sundhed og udvikling, inden der anvendes tvangsforanstaltninger.

 

Til nr. 4

Der er tale om en sproglig tilretning i den danske version.

 

Til nr. 5

Under udvalgsbehandlingen har Familie- og Sundhedsudvalget henledt opmærksomheden på det formålstjenlige i, at også de professionelle plejefamilier gives en mulighed for at få forelagt en uenighed med kommunalbestyrelsen for Det centrale børnesagkyndige udvalg

 

Til nr. 6

Landsstyret har ønsket at imødekomme ønsket om, at der også til Det centrale børnesagkyndige udvalg udpeges en lærer.

En lærer må formodes at have særlig indsigt i og viden om børns liv og vil derfor være med til at fremhæve udvalgets tværfaglighed.

 

Til nr. 7

Som en konsekvens af ændringen i § 28 stk. 3 tilføjes den professionelle familiepleje også i bestemmelsen om Det centrale børnesagkyndige udvalgs opgaver.

 

Til nr. 8

Det er naturligvis Landsstyrets hensigt at afgørelser om undersøgelser af børn uden forældrenes samtykke skal kunne ankes. Som konsekvens heraf er § 6 stk. 3 tilføjet i ankebestemmelsen.