22. marts 2003

FM 2003/30

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

vedrørende

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Isak Davidsen, Atassut, formand
Landstingsmedlem Kalistat Lund, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Jens Napaattooq, Siumut
Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har gennemgået Landsstyrets Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab med bemærkninger.


Spørgsmål

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger om at besvare en række spørgsmål. Kopi af udvalgets spørgsmål og Landsstyremedlemmets besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som bilag.

A/S Boligselskabet INI ønskede ultimo 2002 at hæve huslejen i en mængde boliger. Da varslingen af denne huslejestigning ikke levede op til lovens krav, måtte huslejestigningen udsættes til den 1. marts 2003. Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har i den forbindelse med beklagelse konstateret, at huslejestigningen er beregnet på en sådan måde, at den kompenserer A/S Boligselskabet INI for sin ikke-realiserede merindtægt i årets første to måneder. Udvalget anser denne huslejestigning med tilbagevirkende kraft for uhensigtsmæssig og henstiller hermed til at undgå gentagelser af dette i fremtiden.

  1. Udvalget ønsker klarlagt, hvorvidt der er tale om en ændret opgaveportefølje (som angivet i undertitlen) eller alene om en præcisering af, hvilke opgaver INI skal beskæftige sig med (som angivet under de administrative konsekvenser af forordningsforslaget).
  2. Det kan oplyses, at der sker en ændring af opgaveporteføljen, idet boligselskabet primært skal beskæftige sig med drift og administration af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. Dette er i sig selv en ændret opgaveportefølje, men i praksis er der i relation til administrative konsekvenser alene tale om præcisering af, hvilke opgaver Boligselskabet skal beskæftige sig med. Der er således hverken tale om administrativ udvidelse eller indskrænkning som følge af ændret opgaveportefølje, men alene præcisering af opgaverne – i relation til de administrative konsekvenser.

  3. Herudover ønsker udvalget at høre Landsstyremedlemmets holdning til A/S Boligselskabets INI’s opkrævningsmetoder i forbindelse med huslejestigningen, der trådte i kraft den 1. marts 2003. Der tænkes her på, at et helt års huslejestigning pga. urettidig varsling af stigningen bliver fordelt på ti måneder.

Det er naturligvis uheldigt, såfremt lejerne i de første to måneder af 2003 betaler lavere husleje end i de sidste 10 måneder af 2003. Dette er ikke i alle situationer tilfældet. Huslejen består af en række omkostningsposter, hvoraf flere er uændrede siden 2002. I øvrigt er der tale om forhold af beskeden økonomisk betydning, men mere af principiel karakter.

Antaget af huslejen i 2002 var på 2.500 kr. måned, svarende til 30.000 kr. om året.

Var huslejen f.eks. på 5.000 kr. om måneden og stigningen på 10% ville det medføre, at forskellen var på 100 kr. pr. måned, idet 12 måneders huslejen pr. måned ville være på 5.500 kr. men bliver ved den forsinkede stigning på 5.000 kr. i de første 2 måneder og 5.600 kr. i de sidste 10 måneder.


Forslagets indhold.

Et enigt udvalg tilslutter sig forslaget. Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg ser positivt på, at A/S Boligselskabet INI’s opgaver præciseres. Udvalget finder det ligeledes hensigtsmæssigt, at INI i forbindelse med sine primære opgaver arbejder ud fra et non-profit-grundlag, da dette er med til at sikre, at boligselskabet arbejder til gavn for kunderne i stedet for til gavn for investorerne.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg overgive dette Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab til 2. behandling.

 

Isak Davidsen
Formand

 

Kalistat Lund, Næstformand

 

Jens Napaattooq

 

Johan Lund Olsen

 

Palle Christiansen