Bemærkninger til forordningsforslaget

 

Almindelige bemærkninger

Fremlæggelse af forordningsforslaget er en følge af de indhøstede erfaring fra ordningens første leveår. Det har vist sig, at markedsprisen for udlejningsboliger på flere lokaliteter er lavere end boligernes teknisk- økonomiske vurdering. Der er derfor behov for en mulighed for at sælge boligerne til deres nuværende lejere til den lavere markedsværdi.

For at modvirke spekulation registreres et konjunkturpant, såfremt salgsprisen afviger mere end 5% fra markedsprisen.


Administrative konsekvenser af forordningsforslaget

Forordningsforslaget indebærer ikke en selvstændig administrativ byrde.


Økonomiske konsekvenser af forordningsforslaget

I det omfang boligerne sælges til lejerne, vil boligernes hidtidige ejer, Hjemmestyret eller kommunerne, modtage salgsprisen som indtægt. Omvendt vil den hidtidige ejer miste det årlige kapitalafkast.

Forordningsforslaget har været til høring hos Økonomidirektoratet og KANUKOKA samt til lovteknisk gennemgang.

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser.

 

Til § 1

Bestemmelsen indebærer, at Landsstyret kan beslutte, at en ejendom kan sælges til en anden og lavere pris end den, der fremkommer efter en teknisk-økonomisk vurdering. Behovet herfor vil typisk være på lokaliteter, hvor markedsprisen på boliger er faldet støt gennem en periode.

 

Til § 2

Det foreslås, at forordningen træder i kraft den 1. januar 2003 og således har virkning fra dette tidspunkt. Dette for at sikre, at de huse, der allerede er vurderet og hvor markedsprisen ligger under den teknisk-økonomiske vurdering, kan sælges til deres nuværende lejere.