30. januar 2003

FM 2003/34

 

Forslag til Landstingsforordning nr. x af xx. xxx 2003 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.
(Mulighed for salg af boliger til lavere pris end den teknisk-økonomiske vurdering)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger foretages følgende ændringer:

 

1. I § 8 indsættes som stk. 5:
"Stk. 5. Landsstyret kan beslutte, at en ejendom kan sælges til en anden og lavere pris end den, der er fastsat i stk. 2, såfremt markedsforholdene tilsiger dette."

2. § 11, stk. 1 affattes således:
"Såfremt en boligs købesum, jf. § 8, stk. 2 eller stk. 5, er 5% lavere henholdsvis 5 % højere end boligens markedsvurdering, jf. § 7, stk. 3, skal køber for at modvirke spekulation i forbindelse med videresalg af boligen, give Landsstyret eller kommunalbestyrelsen et konjunkturbestemt pant i boligen svarende til forskellen mellem købesummen, jf. § 8, stk. 2 eller stk. 5 og markedsvurderingen, jf. § 7, stk. 3."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den xx. xx 2003.
Hans Enoksen

/

Mikael Petersen