04. februar 2003

FM 2003/41

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.
(Hjemmelsbestemmelser)

 

Almindelige bemærkninger

Landstinget vedtog under forårssamlingen 2002 en ny folkeskoleforordning (ltf. nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen).

Der er efterfølgende konstateret to fejl i det vedtagne forslag.

  1. Manglende hjemmelsbestemmelse i § 18, stk. 4.
  2. Efter 2. behandlingen af forslaget blev der foretaget en sammenskrivning af det til 2. behandlingen foreliggende forslag med de ændringer, der blev vedtaget under 2. behandlingen. Ved en fejl faldt en hjemmelsbestemmelse i forslagets § 18, stk. 4 ud af den danske version af forslaget i forbindelse med denne sammenskrivning. Formålet med det her foreliggende forslag er derfor at få skabt overensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af forordningen. Samtidig hermed er det formålet at få sikret, at der er hjemmel for landsstyret til at fastsætte regler om vurdering af elevens udbytte af undervisningen.

  3. Fejlagtig ophævelse af bekendtgørelse nr. 14 af 29. maj 1995 om folkeskolens fritidsvirksomhed.

I det vedtagne forslag er der med virkning fra 1. juli 2002 sket ophævelse af bekendtgørelse nr. 14 af 29. maj 1995 om folkeskolens fritidsvirksomhed. Fra samme tidspunkt er den hidtidige hjemmel til udstedelse af bekendtgørelsen ophævet. Det drejer sig om § 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen. Baggrunden herfor er, at den nye landstingsforordning om fritidsvirksomhed også trådte i kraft den 1. juli 2002.

Som følge af, at ikrafttrædelsestidspunktet for den nye folkeskoleforordning blev udskudt fra 1.august 2002, som det oprindelig var intentionen, til 1. august 2003, burde den nævnte bekendtgørelse fortsat være gældende indtil 1. august 2003. Det er således en fejl, at der ikke skete den nødvendige konsekvensrettelse i forslag til landstingsforordning om fritidsvirksomhed, og at bekendtgørelsen derfor blev ophævet allerede med virkning fra 1. juli 2002. Da der i den vedtagne forordning om folkeskolen heller ikke er nogen hjemmel til udstedelse af en bekendtgørelse af samme indhold som den hidtil gældende, er det nødvendigt at indsætte en ny hjemmelsbestemmelse, der gør dette muligt. Der vil herefter blive udstedt en ny bekendtgørelse, der skal have virkning indtil 1. august 2003.


Administrative og økonomiske konsekvenser:

Forslaget har ingen administrative og økonomiske konsekvenser.


Høring:

Da der alene er tale om at få rettet nogle fejl, har forslaget ikke været til høring.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Til nr. 1

Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til § 4 i landstingsforordning nr. 1. af 6. juni 1997 om folkeskolen.

Med bestemmelsen skabes der hjemmel for landsstyret til at fastsætte regler for folkeskolens undervisning i fritiden. Ved fritiden forstås den tid, der ligger uden for undervisningstiden.

Til nr. 2

Med bestemmelsen skabes der hjemmel for landsstyret til at fastsætte regler om vurdering af elevens udbytte af undervisningen. Denne vurdering baseres dels på resultaterne af den løbende evaluering, dels på en evaluering af elevens standpunkt i samtlige elevens fag. Vurderingen af elevens faglige standpunkt i fagene foretages ud fra fælles kriterier, der er fastsat af landsstyret. Institut for pædagogik vil løbende indsamle og analysere resultaterne af den faglige vurdering og vil i den forbindelse hvert år for et udvalg af fag udsende særlige materialer til brug for vurderingen. De afsluttende vurderinger af elevens standpunkt i alle fag træder i stedet for de nuværende afgangsprøver i folkeskolen. Det påregnes, at der stadig vil blive anvendt såvel mundtlige som skriftlige prøver, navnlig ved standpunktsvurderingerne. Landsstyret vil fastsætte nærmere regler for, hvilke metoder der skal anvendes.

 

Til § 2.

Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat med henblik på ændringernes ikrafttræden hurtigst muligt.

For så vidt angår ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 1 er dette fastsat til 1. juli for at gøre det muligt at lade den kommende bekendtgørelse om folkeskolens fritidsvirksomhed have tilbagevirkende kraft til dette tidspunkt, således at folkeskolens fritidsvirksomhed i henhold til hidtil gældende regler herved vil kunne legitimeres.