Almindelige bemærkninger

Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres opgaverne omkring offentliggørelse af Landstingets forhandlinger.

1. Landstingets Revisionsudvalgs opgaver

Landstinget behandlede på EM 2001/59 et beslutningsforslag fra en række landstingsmedlemmer, alle medlem af Landstingets udvalg til revision af landskassens regnskaber. Beslutningsforslaget tilsigtede blandt andet at skabe klar hjemmel for Revisionsudvalget til at iværksætte forvaltningsrevision.

Landstinget besluttede på EM 2001, at henvise forslaget til behandling i Landstingets Lovudvalg. Lovudvalget afgav til FM 2002/34 betænkning over forslaget. Landstingets Lovudvalg pegede på, at forarbejderne til Landstingslov om Landsting og Landsstyret behandlede spørgsmålet om forvaltningsrevision uden, at dette klart fremgik af landstingslovens bestemmelser om Landstingets revisonsudvalgs opgaver. Landstingets Lovudvalg foreslog, at landstingsloven ændres, så der skabes et entydigt grundlag for Revisionsudvalgets mulighed for at iværksætte forvaltningsrevision. Landstinget tiltrådte Lovudvalgets betænkning.

Nærværende forslag til ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret tilstræber at skabe et entydigt grundlag for Landstingets Revisionsudvalgs muligheder for udover traditionel revision også at iværksætte en revision af Landsstyrets og underliggende institutioners tilrettelæggelse af administrationen af de relevante sagsområder.

For at regnskabsbestemmelserne og regnskabsvejledninger vedrørende Landskassens Regnskab bedst muligt bliver tilpasset de faktiske forhold, som de enkelte regnskabsførende enheder arbejder under, og for at reducere revisionsomkostninger blev det i 1990 besluttet, at oprette en intern revision under Den centrale Regnskabsafdeling. I kraft af, at intern revision er beskæftiget hele året med revision af og assistance til de enkelte enheder i Hjemmestyret, har de dyb indsigt i de daglige procedurer. En sådan intern revision kendes fra mange ministerier i Danmark og i større organisationer. Ansvaret for den samlede revision er hos den af Landstinget valgte eksterne statsautoriserede revisor, hvorfor ekstern revision kontrollerer intern revisions arbejde og arbejdsmetode. På grund af samspillet mellem de to revisioner er udgiften til den finansielle revision optaget på Landsstyrets bevillingskonti.

Lovudvalget anfører i sin betænkning, at "Udvalget har noteret sig Landsstyrets bekymring for eksploderende udgifter og administrative byrder, som følge af . . . forslaget. Udvalget finder derfor anledning til at præcisere, at adgangen til at foretage forvaltningsrevision selvsagt bør benyttes i et omfang, som ikke påfører Hjemmestyret urimelige udgifter eller medfører administrative byrder af et omfang, som umuliggør forvaltningens varetagelse af øvrige forpligtigelser. Adgang til forvaltningsrevision bør med andre ord udnyttes med omtanke, og således at de omkostninger, som er forbundet hermed, står i et rimeligt forhold til den rationaliseringsgevinst, som forvaltningsrevisionen på det pågældende område, kan antages at medføre."

Offentlighed

Offentlighedsloven gælder ikke for Landstingets arbejde, og den gælder heller ikke for, hvad der foregår i private revisionsvirksomheder. Dette indebærer, at offentligheden og Landsstyret ikke har krav på indsigt i redegørelser og rapporter udarbejdet af revisionen i forbindelse med forvaltningsrevision, før Revisionsudvalget beslutter at offentliggøre rapporterne.

Nærværende ændringsforslag regulerer ikke offentlighedens adgang til indsigt i redegørelser og rapporter, der måtte blive udarbejdet af f.eks. revisionen til brug for arbejdet i Landstingets revisionsudvalg.

Af hensyn til Landsstyrets muligheder for at tilrettelægge sit arbejde er det derfor foreslået, at redegørelser og rapporter udarbejdet i forbindelse med forvaltningsrevision straks sendes til Landsstyret. Ved fremsendelse til Landsstyret vil sådanne rapporter være omfattet af Landstingslov om offentlighed i forvaltningen.

2. Offentliggørelse af Landstingets forhandlinger

I henhold til Landstingslov om Landstinget og Landsstyret § 34 er Landstingets formandskab ansvarlig for udgivelse af Landstingets forhandlinger på grønlandsk og dansk. Siden 1979 har der været tradition for udgivelse af forhandlingerne i bogform (paperback) med en tilhørende bilagsdel.

Der er ikke med nærværende ændringsforslag tilsigtet nogen ændring i offentliggørelseformen, idet det dog bemærkes, at offentliggørelse på internettet ikke synes at være en hensigtsmæssig løsning. Dels er befolkningens adgang til internettet ikke udbredt, dels er der ikke etableret rutiner, der sikrer de elektroniske udgivelser for eftertiden.

Bilagsdelen giver mulighed for at fastslå, på hvilket grundlag Landstinget har drøftet et dagsordenspunkt og hvilke oplysninger, der har dannet grundlag for Landstingets beslutninger.

Med den foreslåede tilføjelse til § 34 præciseres det, at Landstingets Formandskab skal påse, at man ved offentliggørelsen af Landstingets forhandlinger ligeledes offentliggør en bilagsdel som indeholder det materiale, der knytter sig til behandling af et dagsordenspunkt.

Det er vigtigt, at arbejdet med offentliggørelse af Landstingets forhandlinger med tilhørende bilagsdel har høj prioritet. Landstingets forhandlinger med tilhørende bilagsdel har stor betydning for det praktiske administrative arbejde i Grønlands Hjemmestyre.

I en historisk sammenhæng vil manglende systematisk offentliggørelse af Landstingets forhandlinger med tilhørende bilagsdel efterlade et hul i den historiske beskrivelse af Landstingets arbejde og betydning for det grønlandske samfund. Til eksempel bør det være muligt at finde samlede udgivelser af Landstingets forhandlinger med tilhørende bilagsdel i Grønlandica.

3. Høring

Da ændringsforslaget dels er en opfølgning på Landstingets beslutning på FM 2002 dels en mindre præcisering af Landstingets formandskabs opgaver omkring offentliggørelse af Landstingets forhandlinger har det været vurderingen, at det var tilstrækkeligt at foretage ekstern høring i Landstingets Bureau. Landstingets Bureaus bemærkningerne er indarbejdet.

Herudover har forslaget været til Høring i Økonomidirektoratet og Den Centrale Regnskabsafdeling. Økonomidirektoratet har udtrykt bekymring for de økonomiske omkostninger forbundet med udgivelse af bilagene til Landstingets forhandlinger. Denne bekymring knyttede sig til en tidligere udformning af forslaget som kunne opfattes således at samtlige dokumenter, der omdeles under en samling skulle optrykkes. I nærværende forslag til ændring af § 34 er det derfor i bemærkninger præciseret, at bilagsdelen som alt overvejende hovedregel alene skal omfatte de bilag, der knytter til sager, hvor der træffes konkrete beslutninger, dvs. forslag til landstingslove, landstingsforordninger og beslutningsforslag. På denne baggrund har Økonomidirektoratet kunne tilslutte sig forslaget i den foreliggende udformning.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Landstingets Revisionsudvalgs opgaver

For at kunne udføre forvaltningsrevision er det nødvendigt at stille den forvaltning, der skal undersøges, nogle spørgsmål, bede om diverse dokumenter, samt eventuelt bede forvaltningen udarbejde nogle redegørelser. Omfanget af dette arbejde afhænger i vid udstrækning af, hvor meget forvaltningsrevision Revisionsudvalget iværksætter, samt på hvilken måde opgaven forventes løst.

Herudover afhænger de administrative konsekvenser af, om forvaltningsrevisionen medfører nogle ændringer i de eksisterende forretningsgange og den økonomiske konsekvens af disse ændringer.

Omkostninger til forvaltningsrevision, herunder omkostninger til udarbejdelse af forvaltningsrevisionsrapporter afholdes over Landstingets bevillingskonti. Beslutningen om iværksættelse af forvaltningsrevision træffes af Landstingets revisionsudvalg. Beslutningen træffes indenfor rammerne af Landstingets samlede budget, hvorfor iværksættelse af forvaltningsrevision alt efter omfang vil kræve Formandsskabets godkendelse.

I forbindelse med vedtagelsen af finanslov 2003, skal der på Landstingets bevillingskonti afsættes midler til forvaltningsrevision, såfremt Revisionsudvalget ønsker at iværksætte forvaltnings- revision i 2003.

Offentliggørelse af Landstingets forhandlinger

Offentliggørelse af Landstingets forhandlinger med tilhørende bilag vil ikke give anledning til ændringer i tilrettelæggelse af arbejdet i Landstingets Bureau.

Landstingets Bureau har anslået, at offentliggørelse af bilagsdelen til manglende årgange af Landstingets forhandlinger vil medføre en ekstraordinær engangsudgift på ca. 800.000,00 kr. Fordelt på 2 år. For så vidt angår kommende årgange tilstræber Landstingets Bureau, at udgifterne afholdes indenfor Landstingets nuværende budgetramme.

Trykningen vil foregå på trykkeriet under Inerisaavik/Pilersuiffik, der også forestår trykning af Landstingets forhandlinger, Hjemmestyrets lovgivning, herunder forslag til finanslove og endelige finanslove i paperbackudgave.

Landstingets Bureau har oplyst, at det for tiden overvejes at overgå til at udgive Landstingets forhandlinger med tilhørende bilag på CD-rom. Landstingets Formandskab har dog ikke truffet endelig beslutning herom.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Til nr. 1

Bestemmelsen tydeliggør, at Revisionsudvalget kan beslutte at foretage forvaltningsrevision. Samtidigt afgrænses området, hvorpå Revisionsudvalget kan udføre forvaltningsrevision, nemlig til det område, hvor det i forvejen udfører finansiel revision.

Forvaltningsrevision omfatter bedømmelse af, om enkeltdispositioner, programmer eller en institutions samlede opgaver er udført på en økonomisk og hensigtsmæssig måde, og om resultaterne svarer til de opstillede mål. Forvaltningsrevision kan udføres uafhængigt af finansiel revision, som undersøgelser af udvalgte regnskabsområder eller som uddybning af den finansielle revision.


Til nr. 2

Det præciseres, at offentliggørelse af Landstingets forhandlinger tillige omfatter offentliggørelse af bilagsdelen. Der er herved lagt vægt på, at det er en forudsætning for at læse og vurdere Landstingets forhandlinger, at der også er mulighed for at læse og vurdere grundlaget for Landstingets forhandlinger.

Det er forudsat, at den tidligere praksis for optagelse af materiale i bilagsdelen videreføres uforandret. Primært optages materiale, der umiddelbart knytter sig til sager, hvor der træffes konkrete beslutninger, dvs. forslag til landstingslove, landstingsforordninger og beslutningsforslag. Det drejer sig om forslag til lovgivning med tilhørende bemærkninger og bilag, ændringsforslag, forelæggelsesnotater, svarnotater, betænkninger fra Landstingets udvalg og samt det materiale, der knytter sig til forskellige beslutningsforslag.

I overensstemmelse med hidtidige praksis forestår Økonomidirektoratet optryk af finanslove, tillægsbevillingslove og andre publikationer i tilkytning til sådanne. Sådanne publikationer optages således ikke i den af Landstingets Formandskab udgivne bilagsdel til Landstingets forhandlinger.

Efter Landstingets Formandskabs vurdering kan envidere optages materiale, som i øvrigt må anses af væsentlig betydning for forståelse af de af Landstingets behandlede og vedtagne forslag til landstingslove, landstingsforordninger og beslutningsforslag.

Det er i de seneste år blevet almindeligt, at Landsstyret udarbejder redegørelser og publikationer om forskellige emner, til brug for arbejdet i Landstinget og Landsstyret, af overvejende informativ karakter. Redegørelserne og publikationerne indgår typisk ikke som en umiddelbar bestanddel af forslag til lovgivning eller beslutningsforslag. Hertil kommer, at omfang og typografisk layout i praksis vanskeliggør optagelse i bilagsdelen. Sådanne redegørelser og publikationer optages derfor som alt overvejende hovedregel ikke i bilagsdelen.

 

Til § 2

 

Det foreslås, at Landstingsloven træder i kraft 1. juni 2003.

Dette giver Landstinget mulighed for at tage stilling til de økonomiske rammer for forvaltningsrevision i forbindelse med de samlede prioriteringer på Finansloven for 2003.

Offentliggørelse af Landstingets forhandlinger med tilhørende bilagsdel skal naturligvis ske i takt med Landstingets enkelte samlinger. For så vidt angår tidligere år forudsættes det, at der tages skridt til offentliggørelse af eventuelt manglende årgange af Landstingets forhandlinger eller tilhørende bilagsdel.