27. marts 2003

FM 2003/20

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

Forslag til landstingslov om ligestilling af kvinder og mænd

 

Fremsat af Landsstyret til 2. behandlingen.

 

 

Til § 2

1. I § 2 udgår stk.2.

 

Til § 3

2. § 3, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Private virksomheder med mere end 10 ansatte skal til Landsstyremedlemmet for ligestilling, årligt indberette kønsfordelingen blandt de ansatte samt de personalepolitiske tiltag til fremme af ligestilling det pågældende år. Indberetningen skal afgives inden 1. marts det efterfølgende år og første gang for året 2004."

3. Efter § 3, stk.2 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Landsstyremedlemmet for ligestilling kan fastsætte nærmere regler vedrørende indberetning i henhold til stk. 2."

 

Til § 4

4. § 4, stk.2 affattes således:
" Stk. 2. Offentlige forvaltninger og institutioner med mere end 10 ansatte skal til Landsstyremedlemmet for ligestilling, årligt indberette kønsfordelingen blandt de ansatte samt de personalepolitiske tiltag til fremme af ligestilling det pågældende år. Indberetningen skal afgives inden 1. marts det efterfølgende år og første gang for året 2004."

5. Efter § 4, stk.2 indsættes som stk. 3:
"Stk. 3. Landsstyremedlemmet for ligestilling kan fastsætte nærmere regler vedrørende indberetning i henhold til stk. 2."

 

Til § 7

6. § 7 stk. 3 affattes således:
" Stk. 3. Hvis myndigheder og bestyrelser m.v. ikke indstiller medlemmer i overensstemmelse med stk. 1, kan Landsstyret se bort fra den pågældende myndigheds eller bestyrelses indstilling. Det samme gælder, hvis Landsstyret ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.

 

Til § 19

7. § 19 affattes således:
" § 19. Personer, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af § 2 eller §§ 9-11, kan tilkendes en godtgørelse."

 

Til § 25

8. § 25, stk.2 affattes således:
"Stk. 2. Følgende love og bestemmelser ophæves:
1) Lov nr. 32 af 4. februar 1976 om lige løn til mænd og kvinder.
2) Lov nr. 244 af 19. april 1989 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv.
3) § 4 i Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption."

 

Bemærkninger til ændringsforslaget

Ændringsforslaget fremsættes som følge af et behov for afhjælpning af enkelte uhensigtsmæssigheder i det oprindelige forslag.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til nr. 1

Det foreslås, at § 2, stk. 2 i det oprindelige forslag udgår, idet de hensyn, som bestemmelsen skal varetage, i forvejen er tilgodeset i gældende forvaltningsretlige regler, og idet bestemmelsens affattelse skaber tvivl om dens rækkevidde i forhold til disse regler.

 

Til nr. 2

Med ændringsforslaget præciseres det, at den årlige indberetning skal afgives inden 1. marts året efter det år, indberetningen vedrører. Indberetningen for året 2004 skal således indgives senest 1. marts 2005.

 

Til nr. 3

Landsstyremedlemmet for ligestilling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler vedrørende private virksomheders indberetninger i henhold til § 3, stk. 2.

 

Til nr. 4

Med ændringsforslaget præciseres det, at den årlige indberetning skal afgives inden 1. marts året efter det år, indberetningen vedrører. Indberetningen for året 2004 skal således indgives senest 1. marts 2005.

 

Til nr. 5

Landsstyremedlemmet for ligestilling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler vedrørende offentlige forvaltningers og institutioners indberetninger i henhold til § 4, stk. 2.

 

Til nr. 6

Bestemmelsen indebærer, at Landsstyret, når det skal udpege medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner, bestyrelser, repræsentantskaber og lignende, kan se bort fra en indstilling fra en myndighed, bestyrelse eller organisation m.v. , hvis den pågældende myndighed, bestyrelse eller organisation m.v. ikke har overholdt kravet om så vidt muligt at indstille lige mange mænd og kvinder.

Landsstyret kan imidlertid ikke (som efter det oprindelige forslag) vælge at lade det organ, til hvilket der skal udpeges medlemmer, fungere uden repræsentanter for den pågældende myndighed, bestyrelse eller organisation.

Dette skyldes, at en række organer, der er omfattet af forslagets § 6, er nedsat i henhold til lov og med en lovbestemt sammensætning, som sikrer at bestemte interessegrupper eller personer med en særlig indsigt er repræsenteret i det pågældende organ. Det oprindelige forslag indebar derfor en mulig konflikt mellem retsregler.

Hvis Landsstyret vælger at fra en indstilling, skal Landsstyret besætte den pågældende post ud fra kriterier, som tilgodeser de hensyn, som ligger til grund for det pågældende organs sammensætning.

Hvis en forfatterforening f.eks er indstillingsberettiget til et kulturråd, men i strid med § 7, stk. 1, indstiller to personer af samme køn, kan Landsstyret således vælge at bortse fra forfatterforeningens indstilling. Den person, som Landsstyret udpeger i stedet for de indstillede, skal imidlertid på samme måde som de indstillede være kvalificeret til at repræsentere forfatterforeningens interesser eller indsigt på det pågældende område. Landsstyret kan således ikke vælge at udpege en musiker eller en billedkunstner til den pågældende post.

 

Til nr. 7

Med ændringsforslaget vil personer, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af § 2 eller §§ 9-11 kunne tilkendes en godtgørelse..

Efter det oprindelige forslag kunne også personer, hvis rettigheder var krænket ved overtrædelse af § 12 tilkendes en godtgørelse.

§ 12 fastsætter, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse m.v. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Det er vanskeligt at afgrænse den personkreds, hvis rettigheder krænkes ved en overtrædelse heraf. Det er derfor valgt at lade henvisningen til § 12 udgå.

 

Til nr. 8

Den foreslåede ændring er alene af opstillingsteknisk karakter.