27. marts 2003

FM 2003/21

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd

 

Fremsat af Landsstyret til 2. behandling.

 

 

Til forslagets titel og undertitel

1. Forslagets titel og undertitel affattes således:
"Forslag til landstingslov nr. xx af yy.zz 2003 om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd (Sammensætning af Grønlands Ligestillingsråd)".

 

Til § 1

2. Indledningen til § 1 affattes således:
"I landstingslov nr. 5 af 20. maj 1998 om Grønlands Ligestillingsråd foretages følgende ændringer:" .

3. I § 1, nr. 1, affattes § 3, stk. 3 således:
"Stk. 3. De tre største arbejdsgiverforeninger og KNAPK indstiller i forening så vidt muligt en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af organisationerne."

4. I § 1, nr.1, affattes § 3, stk. 5 således:
"Stk. 5. Følgende organisationer eller foreninger, som arbejder for børn og unge, eller varetager interesser for ansatte, der arbejder inden for børn og unge området, indstiller i forening så vidt muligt en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af organisationerne eller foreningerne:
1) Sorlak
2) PIP, Pædagogernes Landsorganisation
3) AK, for socialrådgiverne
4) PPK. "

 

Bemærkninger til ændringsforslaget

Lovforslagets undertitel er i det oprindelige lovforslag ved en fejl anbragt under indledningen til § 1. Denne fejl korrigeres med ændringsforslaget.

KNAPK er i forslaget kategoriseret som en organisation, som arbejder for børn og unge eller varetager interesser for ansatte, der arbejder inden for børn og unge området. Denne fejl korrigeres med ændringsforslaget, idet KNAPK i stedet anbringes i samme kategori som de tre største arbejdsgiverforeninger.

Dette indebærer, at KNAPK og de tre største arbejdsgiverforeninger i forening så vidt muligt skal indstille en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af organisationerne. Endvidere skal Sorlak, PIP, AK og PPK i forening så vidt muligt indstille en mand og en kvinde, som skal være medlem af en af disse organisationer/foreninger.