Bemærkninger til forslag om landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd

 

Almindelige bemærkninger

Gældende landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd er fra 1998. Rådet består af 11 medlemmer, hvor formanden udpeges af Landsstyret og hvor de 10 ordinære medlemmer af rådet udpeges af Landsstyret efter indstilling fra en række organisationer og partier.

Ligestillingsrådet finder, at antallet af medlemmer af rådet bør mindskes, og at der endvidere bør ske en ændring i sammensætningen af Rådet. Begrundelsen for Ligestillingsrådets ønske om færre medlemmer er hensynet til den økonomiske ramme for Rådet, idet møderne er meget udgiftskrævende, når der er mange medlemmer. Begrundelsen for ændret medlemssammensætning er et ønske om, at medlemmerne skal komme fra mere relevante baglande end de nuværende organisationer og partier, og at medlemmerne først og fremmest skal være meget engagerede og aktivt deltage i ligestillingsarbejdet. Især er det et ønske, at der i Rådet kommer medlemmer, som arbejder med børn og unge, samt arbejder for børn og unge, således at arbejdet med ligestilling især vil tage afsæt i børnene og de unge.

Det overordnede mål med loven om Grønlands Ligestillingsråd er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

Formålet med nærværende forslag til ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd er, at Rådet får bedre muligheder for at arbejde engageret, smidigt og effektivt.

Høringsparter: Grønlands Ligestillingsråd, KANUKOKA, SIK, GA, Den grønlandske arbejdsgiverforening (brevet kunne ikke fremsendes, da adressen er ubekendt), HST, AK, PPK, IMAK, De grønlandske kvindeforeningers sammenslutning / Kalaallit Nunaanni Arnat Peqatigiit Kattuffiat, Sorlak, Tulararfik, PIP, Saaffiginnittarfiit Qimarnguiillu Kattuffiat og Mandegruppen i Nuuk

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Der er ikke økonomiske konsekvenser af lovforslaget, idet der allerede er sket besparelser i Landskassens tilskud til Ligestillingsrådet. Bevillingen skal dække udgifterne til leje af kontorlokaler, personale, diverse aktiviteter inklusive rejse- og mødeaktivitet samt vederlag m.v. til medlemmerne af Ligestillingsrådet.

Forslaget har ingen administrative konsekvenser.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Til nr.1:

Denne bestemmelse vedrører Ligestillingsrådets sammensætning. Det er vigtigt, at Rådet repræsenterer samfundet i bredeste forstand, og samtidig er det vigtigt, at Rådet har en størrelse, som gør, at det kan arbejde smidigt og effektivt i det daglige.

Det nuværende Ligestillingsråd har foreslået, at Rådet fremover udpeges efter indstilling fra organisationer der arbejder med børn og unge, organisationer der arbejder for børn og unge, organisationer der repræsenterer arbejdsgivere, organisationer der repræsenterer arbejdstagere, organisationer der repræsenterer kvinder og organisationer der repræsenterer mænd, og Rådets lovgruppe har konkret peget på en række relevante organisationer og grupper.

For at Ligestillingsrådet kan udføre sit arbejde bedst muligt, er det tillige en forudsætning, at begge køn er nogenlunde ligeligt repræsenteret i Ligestillingsrådet. Dette er baggrunden for bestemmelsen om, at begge køn skal være repræsenteret med mindst tre medlemmer.

På baggrund af indstillingerne udpeger landsstyret medlemmerne, så kønskvoteringskravet er opfyldt.

De grønlandske arbejdsgiverforeninger indstiller i forening og så vidt muligt, en mand og en kvinde. De grønlandske arbejdsgiverforeninger inkluderer på nuværende tidspunkt Grønlands Arbejdsgiverforening, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Service og Transport samt Den grønlandske Arbejdsgiverforening.

De tre største lønmodtagerorganisationer indstiller i forening og så vidt muligt, en mand og en kvinde. De tre største lønmodtagerorganisationer er på nuværende tidspunkt SIK, IMAK og AK.

De indstillede personer fra arbejdsgiverforeningerne henholdsvis lønmodtagerorganisatio-nerne skal være medlem af en af de indstillende organisationer.

Organisationerne Tulararfik, Forening for de landsdækkende døgninstitutioner og KANUKOKA, for kommunalt ansatte på børn og unge området, som begge arbejder med børn og unge, indstiller i forening og så vidt muligt, en mand og en kvinde. De indstillede personer skal være medlemmer af en af organisationerne for ansatte ved dag- eller døgninstitutioner for børn og unge.

Organisationerne eller foreningerne Sorlak, PIP, Pædagogernes Landsorganisation og Socialrådgiverforeningen, som alle arbejder for børn og unge, eller varetager interesser for ansatte, der arbejder inden for børn og unge området, samt interesseorganisationen KNAPK, indstiller i forening og så vidt muligt, en mand og en kvinde. De indstillede personer fra organisationerne eller foreningerne skal være medlem af en af de indstillende organisationer.

Arnat Peqatigiit Kattuffiat og Krisecentersammenslutningen indstiller i forening en kvinde. Den indstillede kvinde skal være medlem af en af organisationerne.

Mandegrupperne i Grønland indstiller i forening en mand. Den indstillede mand skal være medlem af en af organisationerne.

Når Ligestillingsrådet er udpeget, fungerer det i fire år. Nuværende Ligestillingsråd er udpeget ultimo 1998. Den fireårige periode skal sikre Ligestillingsrådet den fornødne arbejdsro.


Til nr.2:

Når et medlem af Ligestillingsrådet ikke længere er i stand til at varetage sit hverv, kan de indstillende organisationer, jf. bestemmelserne i § 3 stk. 2 B 7, indstille en mand og/eller en kvinde for den resterende del af den fire-årige periode.

 

Til § 2

Ændringerne træder i kraft den 1. maj 2003.