16. marts 2003

FM 2003/25

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Fiskeri,-Fangst og Landbrugsudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt

Afgivet til lovforslagets 2. behandling

 

Landstingets udvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Jensine Berthelsen, Atassut, formand
Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

 

Landstingets udvalg har efter 1. behandlingen under FM2003 gennemgået Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt med bemærkninger.


Høringssvar

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar.


Forslagets indhold.

Indledningsvis vil Landstingets Fiskeri,-Fangst og Landbrugsudvalg hilse forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt velkommen. Udvalget noterer sig, at lovforslagets ændringer og præciseringer blandt andet er fremkommet på baggrund af en henvendelse fra Landstingets ombudsmand.

Hvorigennem Ombudsmanden henviste til, at der i den nugældende Landstingslov om fangst og jagt manglede en mulighed for at bemyndige den lokale fisker og- fangerorganisation til at udpege en leder i forbindelse med fællesfangst efter vågehvaler.

Derudover rummer lovforslaget også en justering, i Fangsrådets medlemssammensætning således at Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, samt Direktoratet for Miljø og Natur i fremtiden vil fungere som tilforordnede for rådet. Udvalget bifalder dette, da det i sagens natur er mindre hensigtsmæssigt, at ressortdirektoraterne deltager som medlemmer i organer, der har til opgave at rådgive selvsamme direktorater.

Affattelsen af § 16 Stk. 4. bringer høringsprocesen i Fangstrådet i overensstemmelse med det regelsæt der gælder for Fiskerirådet. Udvalget er enig i denne ændring og finder det positivt, at der sker en tilpasning af høringsprocesen i Fangstrådet. Afslutningsvis skal udvalget henlede Landsstyrets opmærksomhed på Fangstrådets kommissorium fra 1997, som anfører at rådet kan behandle sager for at afgive udtalelse til Landsstyret. I følge det nuværende kommissorium har Fangstrådet ikke pligt til at udtale sig på alle henvendelser. Udvalget skal derfor anbefale, at Landsstyret i forbindelse med lovændringen også ændrer Fangstrådets kommissorium, således at Fangstrådet har pligt til at udtale sig på alle henvendelser fra Landsstyret. Dette med henblik på at undgå at der opstår usikkerheder i forbindelse med en høring af rådet.

Med disse bemærkninger indstiller et enigt udvalg bestående af Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit og Demokraterne lovforslaget til vedtagelse i dets nuværende form

Hermed skal Landstingets Fiskeri, Fangst og Landbrugsudvalg overgive Forslag om ændring af landstingslov om fangst og jagt til Landstingets 2. behandling.

 

Jensine Berthelsen
Formand
 

Ole Dorph

 

Ole Thorleifsen

 

Agathe Fontain

 

Palle Christiansen