6.marts 2003

FM 2003/127

 

Almindelige bemærkninger

Det har vist sig uhensigtsmæssigt, at den nugældende bestemmelse om ansøgning om og udbetaling af tilskud til landstingsarbejdet kræver fremsendelse af revideret regnskab for det foregående år samtidig med ansøgningen om tilskud.

Der er ikke realistisk mulighed for at de tilskudsberettigede allerede i januar måned kan fremsende et revideret regnskab for det foregående år.

Der er med nærværende forslag søgt en pragmatisk løsning på denne uhensigtsmæssighed, idet det tilskud, som et parti, kandidatforbund eller en løsgænger er berettiget til, udbetales i to rater. Den første halvdel af tilskuddet udbetales på grundlag af Formandskabets behandling af ansøgningen om tilskud vedlagt en erklæring om anvendelse af det søgte tilskud og tilskuddet fra det foregående år. Den anden halvdel af tilskuddet udbetales, når et revideret regnskab er fremsendt til Landstingets Formandskab.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Partier, kandidatforbund og løsgængere, som er berettiget til tilskud til landstingsarbejdet efter reglerne i landstingslovens §§ 2-4 vil efter ansøgning til Landstingets Formandskab kunne få halvdelen af tilskuddet udbetalt, når Formandskabet har afgjort, at tilskudsbetingelserne er opfyldt. Ansøgningen skal vedlægges en erklæring til formandskabet om, at et eventuelt tilskud, modtaget i det foregående år, er anvendt til politisk arbejde, og at dette agtes videreført. Den resterende halvdel af tilskuddet vil først kunne udbetales, når tilskudsmodtager har indsendt et revideret regnskab for det foregående år til Landstingets Formandskab. Regnskabet skal indsendes senest 30. juni.

 

Til § 2

Ændringerne træder i kraft 31. december 2003.