Almindelige bemærkninger

 

1. Baggrund for og sigte med lovforslaget

Forslaget til ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret indeholder 2 ændringer af lovteksten. Dels gives der mulighed for, at Landsstyret kan bestå af et ekstra Landsstyremedlem i forhold til den gældende landstingslov, og dels sker der en konsekvensrettelse vedrørende frist for Landstingets vedtagelse af finansloven.

I den nuværende lov om Landstinget og Landsstyret består Landsstyret af en Landsstyreformand og fra 2 til 6 Landsstyremedlemmer. Der har siden den oprindelige lov blev vedtaget vist sig at være behov for at udvide antallet af Landsstyremedlemmer. Det foreslåes derfor, at Landsstyret kan bestå af 7 Landsstyremedlemmer udover Landsstyreformanden.

Med Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget blev fristen for vedtagelse af finansloven ændret til 15. november året forud for finansåret. Som konsekvens heraf bør der ligeledes ske rettelse i Landstingslov om Landsting og Landsstyre for at bringe lovgivningen i overenstemmelse med hinanden.


2. Høring

Lovforslaget har været til høring hos Selvstyresekretariatet, Direktoratet for Økonomi, Råstofdirektoratet og Bestyrelsessekretariatet.


3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret vil bl.a. give mulighed for, at Landsstyret kan bestå af et ekstra Landsstyremedlem i forhold til den gældende landstingslov. Dette vil have den konsekvens, at der i forhold til nuværende ordning kan blive oprettet et nyt landsstyreområde med tilhørende aktiviteter. Disse vil enten blive overført fra andre ressortområder eller nyoprettet.

Umiddelbart har oprettelsen af et nyt landsstyreområde økonomiske konsekvenser i forbindelse med afholdelse af de direkte omkostninger til løn, pension, kontorhold mv. til Landsstyremedlemmet og administrativt personale til ministerbetjening mv. Derudover kan der opstå nye aktiviteter i forbindelse med Landsstyrets prioriteringer på finansloven. En del ressourcer vil automatisk følge med over til det nye landsstyreområde.

Alle økonomiske ændringer vil fremgå af forslag til finanslov eller ved tillægsbevillinger. De økonomiske ændringer er på nuværende tidspunkt ikke mulige at opregne, da de politiske indsatsområdet ikke er klarlagt og godkendt.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Det foreslås, at Landsstyret kan bestå af Landsstyreformanden og op til 7 Landsstyremedlemmer. Dette giver Landsstyret mulighed for at sprede Landsstyrets opgaver ud til flere Landsstyremedlemmer i forhold til den nuværende bestemmelse i Landstingslov om Landsting og Landsstyre, som kun giver mulighed for op til 6 Landsstyremedlemmer.


Til § 1, nr. 2

Som konsekvens af Landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget foreslås det, at der sker en konsekvensrettelse af Landstingslov om Landsting og Landsstyre vedrørende Landstingets frist for vedtagelse af finanslov. Det foreslås, at fristen for vedtagelse af finansloven ændres til 15. november året forud for finansåret.


Til § 2

Det foreslås, at Landstingsloven træder i kraft straks ved stadfæstelse.