2. november 2003

EM 2003/164

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Lovudvalg


vedrørende


Forslag
til landstingslov

om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret
(Mulighed for op til 7 Landsstyremedlemmer ud over Landsstyreformanden
og konsekvensrettelse vedrørende frist for vedtagelse af finanslov)

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut
Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Atassut
Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne

 

Landstingets Lovudvalg har efter 1. behandlingen gennemgået forslaget.

Lovudvalget konstaterer, at forslaget består af to elementer.

Ændringen af fristen for Landstingets vedtagelse af finansloven er en konsekvensrettelse, som bringer landstingsloven i overensstemmelse med landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, som ændret ved landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000. Lovudvalget har ingen bemærkninger hertil.

Forslaget består herudover af en forhøjelse af den øvre grænse for antallet af landsstyremedlemmer. Landsstyret vil herefter kunne bestå af fra 2 op til 7 (mod tidligere fra 2 op til 6) landsstyremedlemmer ud over Landsstyreformanden.


Et flertal i Lovudvalget bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit
bemærker herom følgende:

Den gældende begrænsning af antallet af landsstyremedlemmer blev fastsat i 1988. Grønlands Hjemmestyre har siden overtaget en lang række ansvarsområder. Hertil kommer, at landsstyrekoalitionen ønsker at etablere et nyt landsstyreområde: Landsstyreområdet for selvstyre. Dette skaber behov for at kunne udvide antallet af landsstyremedlemmer.

Det nævnte flertal støtter etableringen af et nyt landsstyreområde og den dermed forbundne udvidelse af Landsstyret. Flertallet Siumut og Inuit Ataqatigiit har dog noteret sig, at Landsstyreformanden efter Selvstyrekommissionens opfattelse bør sikres en tilpas grad af frihed til at kunne fordele de foreliggende opgaver mellem landsstyremedlemmerne så hensigtsmæssigt som muligt. Det er derfor et spørgsmål, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at regulere antallet af landsstyremedlemmer i landstingsloven om landstinget og landsstyret. En sådan regulering forekommer i bedste fald overflødig, idet Landsstyreformandens forslag til sammensætning af Landsstyret sættes til afstemning i Landstinget, og idet de økonomiske rammer for Landsstyrets virksomhed reguleres særskilt i bevillingslovgivningen.

Flertallet fremsætter på denne baggrund et ændringsforslag, som indebærer, at bestemmelsen om antallet af landsstyremedlemmer udgår af landstingsloven.


Et mindretal i Lovudvalget bestående af Atassut og Demokraterne finder ikke, at der på det foreliggende grundlag er behov for en udvidelse af Landsstyret.

Mindretallet ønsker at understrege, at mindretallet ikke er modstandere af selvstyre. Det er imidlertid afgørende, at tempoet ikke forceres, således at Grønland overtager nye ansvarsområder, før end vi magter det. Fuldt selvstyre forudsætter økonomisk selvbårenhed - ellers sætter vi de svageste befolkningsgruppers velfærd over styr. Det er derfor væsentligt, at forudsætningerne for indførelse af selvstyre - såvel som konsekvenserne heraf - fuldt ud afdækkes. Endvidere lægger mindretallet vægt på, at en så afgørende beslutning ikke træffes hen over hovedet på befolkningen.

De opgaver, som er forbundet med en ansvarlig videreførelse af den igangværende selvstyreproces vil imidlertid sagtens kunne løftes uden en udvidelse af Landsstyret. De funktioner, som Landsstyreformanden ønsker henlagt under et nyt landsstyreområde, ville således uden vanskeligheder kunne placeres under Landsstyreformandens eget ressortområde, som i øjeblikket kun omfatter Landsstyrets Sekretariat og Administrationsdirektoratet.

Etablering af et nyt landsstyreområde indebærer en forøgelse af administrationsomkostningerne, som er uforenelig med Landsstyrets egne tilkendegivelser vedr. behovet for en reduktion af den offentlige sektors administrationsomkostninger.

Mindretallet kan derfor kun konkludere, at den reelle begrundelse for Landsstyrets forslag er et ønske om at tilgodese samtlige fraktioner i koalitionen med et tilstrækkeligt antal landsstyreposter. Mindretallet finder det ikke rimeligt at pålægge befolkningen at betale herfor.

Mindretallet indstiller derfor forslaget til forkastelse.

 

Med disse bemærkninger overgiver Lovudvalget forslaget til 2. behandling.

 

Ane Hansen
Inuit Ataqatigiit, Formand

 

 

Isak Davidsen
Siumut

Enos Lyberth
Siumut

 

 

Otto Jeremiasen
Atassut

Marie Fleischer
Demokraterne