Almindelige bemærkninger

 

Lovforslaget indeholder en gennemsnitlig forhøjelse af afgifterne på cigaretter og andre tobaksvarer med 14,07 pct.

Denne forhøjelse af afgifterne på alle tobaksvarer forventes, efter en vis mængdemæssig reduktion, at indbringe et årligt provenu på 25 mio. kr. Nævnte provenu på 25 mio. kr. er indregnet i Landsstyrets forslag til finanslov 2004, kto. 20.11.60 Budgetregulering. For 2003 skønnes et merprovenu på 1,5 mio. kr. Hertil kommer en merfortjeneste i Pilersuisoq A/S (hovedlageret), såfremt priserne på cigaretter forhøjes fra lovens vedtagelse, som i lighed med tidligere afgiftsforhøjelser søges inddraget til fordel for Landskassen.

Forslaget medfører ubetydelige administrative meromkostninger.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1 nr. 1-4

Afgifterne på alle tobaksvarer foreslås forhøjet med gennemsnitlig 14,07 pct.


Til § 2

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft straks ved kundgørelse og dermed får virkning fra det tidspunkt, hvor loven bliver endeligt vedtaget. Varer der indføres til Grønland efter dette tidspunkt, omfattes således af ændringen. For varer, der transporteres med skib via Aalborg, vil indleveringstidspunktet til godsbefordring i Aalborg havn blive betragtet som tidspunktet for indførsel til Grønland.