Almindelige bemærkninger

 

Som led i Landsstyrets finanslovsforslag for 2004 foreslås automatspilsafgiften på både gevinstgivende og ikke-gevinstgivende automater forhøjet med omkring 9 pct.

Forslaget er finanspolitisk motiveret i et ønske om at inddrage en større del af overskuddet på automatspil som afgiftsprovenu til Landskassen. I dag tilfalder denne del af overskuddet indehaverne af automatspil.

Forhøjelse af automatspilsafgiften forventes at indbringe et merprovenu på 1 mio. kr. i finansåret 2004 og i budgetoverslagsårene, således at den samlede årlige automatspilsafgift vil udgøre 14,5 mio. kr. Beløbet er indregnet i det fremlagte forslag til finanslov for 2004, hovedkonto 20.11.60 Budgetregulering. Da automatspilsafgiften for januar kvartal 2004 forfalder til betaling den 1. december 2003 forventes et merprovenu på kr. 250.000 i finansåret 2003.

Den forhøjede automatspilsafgift vil påvirke skatteprovenuet, idet indehavere af automatspil kan fratrække automatspilsafgiften ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Provenutabet for kommunerne under eet forventes maksimalt at andrage ca. 275.000 kr. Det maksimale provenutab for landskassen forventes at andrage ca. 111.000 kr, hvilket anses for indeholdt i den usikkerhed, der allerede er i budgetskønnet for landsskatterne på 684 mio. kr.

Afgiftsforhøjelsen vil ikke have administrative konsekvenser.

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Det foreslås, at afgiften for første gevinstgivende automatspil forhøjes fra kr. 54.000 til kr. 59.000, for det andet fra kr. 60.000 til kr. 65.000 og for hvert af de efterfølgende fra kr. 66.000 til kr. 71.000.


Til § 1, nr. 2

Det foreslås, at afgiften for første ikke-gevinstgivende automatspil forhøjes fra kr. kr. 5.000 til kr. 5.460, for det andet fra kr. 6.000 til kr. 6.540 og for hvert af de efterfølgende fra kr. 7.000 til kr. 7.630.


Til § 2

Det foreslås, at landstingsloven skal træde i kraft den 30. november 2003, således at de ændrede afgiftssatser får virkning første gang for den afgift, der vedrører januar kvartal 2004.