Almindelige bemærkninger til lovforslaget

Forslag til landstingsfinanslov for finansåret 2004 kan ikke forventes færdigbehandlet inden den 15. november, som Budgetloven angiver som frist for vedtagelsen af landstingsfinansloven for det følgende finansår. På samme måde gælder der i indkomstskatteloven en tidsgrænse til 15. november for fastsættelsen af udskrivningsprocenterne for landsskat og særlig landsskat. Som følge heraf og som følge af, at der er behov for at disponere på grundlag af en bevillingslov for 2004, allerede inden Landstinget kan forventes at vedtage en landstingsfinanslov for 2004, skal der efter Landstingslov om Landstinget og Landsstyret § 23, stk. 3, fremsættes forslag til en midlertidig landstingsbevillingslov for det kommende finansår.

Formålet med den midlertidige landstingsbevillingslov for 2004 er navnlig at bemyndige Landsstyret til at disponere på de områder, hvor der er behov for at disponere på baggrund af en bevillingslov for 2004, allerede inden Landstinget kan forventes at vedtage en landstingsfinanslov for 2004. Det gælder navnlig skatteområdet, hvor der i forhold til forudlønnede lønmodtagere er behov for at disponere forud for finansåret på baggrund af udskrivningsprocenter, der er vedtaget af Landstinget.

Forslaget tilsigter derudover at skabe det fornødne grundlag for, hvad der kan betegnes som uforstyrret videreførsel af hjemmestyrets virksomhed. Det forudsættes, at indtægter kan oppebæres og udgifter afholdes med udgangspunkt i bevillingsniveauet for 2003.

Det forudsættes, at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender udsteder et cirkulære om dispositioner under den midlertidige landstingsbevillingslov for 2004.

Bestemmelserne i loven falder bort, når Landsstinget har vedtaget en landstingsfinanslov for finansåret 2004.

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Bestemmelsen bemyndiger Landsstyret til, hvad der kan betegnes som en uforstyrret videreførsel af hjemmestyrets virksomhed. Det forudsættes, at indtægter kan oppebæres og udgifter afholdes med udgangspunkt i bevillingsniveauet i 2003.

Bestemmelsen tager højde for det tilfælde, at Landstinget ikke har vedtaget en landstingsfinanslov for 2004 på det tidspunkt, hvor der er behov for at disponere på baggrund af udskrivningsprocenter for skatter og afgifter, der er vedtaget af Landstinget, eller hvor Landstinget ikke inden 31. december 2003 har vedtaget en landstingsfinanslov for 2004.

 

Til § 2

Bestemmelsen bemyndiger landsstyret til at opkræve skatter og afgifter efter de udskrivningsprocenter, der er angivet. Udskrivningsprocenterne er uændrede i forhold til de udskrivningsprocenter, som Landstinget har vedtaget i landstingsfinansloven for 2003.

 

Til § 3

Bestemmelsen bemyndiger landsstyret til at afholde udgifter til nærmere bestemte formål ud over, hvad der følger af en uforstyrret videreførsel af Hjemmestyrets virksomhed. Bestemmelsen har navnlig til formål at undgå forsinkelser i Hjemmestyrets anlægsinvesteringer som følge af, at landstingsfinansloven for 2004 først skulle blive vedtaget efter den 31. december 2003. Bemyndigelsen er betinget af, at Landstingets Finansudvalg godkender bevillingerne.

Bevillingen til at begynde projekteringer på anlægsområdet gives på hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer og udmøntes efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.

Bevillingen til at begynde projekteringer på renoveringsområdet gives på hovedkonto 90.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af renoveringsprojekter og udmøntes efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.

Bevillingen til merudgifter til igangværende anlægsprojekter gives på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve og udmøntes efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.

Bevillingen til merudgifter til igangværende renoveringsprojekter gives på hovedkonto 90.00.01 Omrokeringsreserve og udmøntes efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.

Over hovedkonto 80.00.80 og 90.00.80 er der i landstingsfinansloven for 2003 optaget en bevilling til projektering til og med projektforslag med tilhørende B-overslag. Det er vigtigt, at nye projekter udbydes på det rigtige tidspunkt, det vil sige i marts og april måned. Det er derfor nødvendigt at kunne fortsætte projekteringen fra primo 2004. Bevilling gives på de relevante projektkonti efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.

Tilsagn om støtte til andelsboligbyggeri gives ved bevilling på hovedkonto 89.72.15 Andelsboligbyggeri. Tilsagn om støtte til 10/40/50 byggeri gives ved bevilling på hovedkonto 89.72.19 10/40/50 byggeri. Tilsagn om støttet kommunalt udlejningsbyggeri gives ved bevilling på hovedkonto 87.72.21 Støttet Kommunalt udlejningsbyggeri. Tilsagn om boligstøtteudlån gives ved bevilling på hovedkonto 89.72.20 Boligstøtte, udlån til fundament og el-installationer i selvbyggerhuse og hovedkonto 99.72.20 Boligstøtte, udlån til renovering og særlig vedligeholdelse. Bevillinger gives ved godkendelse af Landstingets Finansudvalg.

 

Til § 4

Landstingsloven træder i kraft 1. januar 2004.