2. december 2003

EM 2003/143

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

 

Forslag til landstingslov nr. xx af xx 2003 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret
(Sekretariatsfunktion for Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg)

 

Fremsat af Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg til forslagets andenbehandling.

 

Til § 1

1. I § 1 erstattes "landstingslov nr. 3 af 15. april 2003" af "landstingslov nr. 12 af 3. november 2003".

2. I § 1 indsættes som et nyt nr. 1:
"1. § 15, nr. 3 affattes således:
"3. Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg. Grønlands 2 folketingsmedlemmer deltager i udvalgets møder som tilforordnede.""

Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 2 og 3.

3. § 1, nr. 1, som bliver § 1, nr. 2, affattes således:
"§ 18, stk. 1, 1. punktum affattes således:
"Landsstyreformanden fremsender til Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner af interesse for Grønland.""

 

Til § 2

4. I § 2 erstattes "den 1. december 2003" af "den 15. december 2003".

 

 

Almindelige bemærkninger

I forbindelse med ændringen af sekretariatsbetjeningen har der været lejlighed til at overveje andre formaliteter omkring udvalgets eksistens.

I landstingslov om landsting og landsstyre fra 1988 benævnes udvalget som "Udvalg til gennemgang af redegørelser og oplysninger fra landsstyret om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål". Denne titel bruges ikke i dag, idet udvalget ifølge sin forretningsorden blot hedder "Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg". Som det fremgår af det foreliggende lovforslag og Landstingets forretningsorden anvendes også den mere formelle "Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg", hvilket med de foreslåede ændringer i landstingslov om landsting og landsstyre skrives ind i loven.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til nr. 1

Siden forslaget om ændring af sekretariatsbetjeningen af Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske udvalg blev fremsat, har antallet af landsstyremedlemmer ændret sig, hvilket har forårsaget en ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret. Henvisningen til seneste lovændring korrigeres i overensstemmelse hermed.

 

Til nr. 2

I § 15, nr. 3 ændres "Udvalg til gennemgang af redegørelser og oplysninger fra landsstyret om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål" til "Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg".

 

Til nr. 3

I § 18, stk. 1, nr. 1 udgår ordene "inden en samlings afholdelse", og "Udvalg til gennemgang af redegørelser og oplysninger fra landsstyret om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål" ændres til "Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg".

 

Til nr. 4

På grund af udsættelsen af Landstingets efterårssamling er landstingsloven endnu ikke vedtaget den 1. december 2003. Det foreslås derfor i stedet at lade landstingsloven træde i kraft den 15. december 2003.