Almindelige bemærkninger

Det foreslås, at rejeafgiften omlægges fra at være en fast procent af omsætningen for de afgiftspligtige rejer, til at være en variabel glidende proportional procent af salgsprisen, der først udløser rejeafgiftsbetaling, når den gennemsnitlige salgspris overstiger 13,00 kr. pr. kilo.

Teknisk foreslås den glidende afgift udformet således, at indekset sættes lig med 100,00 ved en gennemsnitlig salgspris pr. kg, afgiftspligtige rejer på 13,00 kr. Indekset reguleres for hver øre, salgsprisen overstiger 13,00 kr. pr. kg. Afgiften fastsættes til 0,01 procent, når indekset udgør 100,0769 stigende proportionalt med 0,01 procent, hver gang indekset stiger med 0,0769 procentpoint, således at en gennemsnitlig salgspris på 20 kr. pr. kg. udløser en afgift på 7 procent.

En gennemsnitspris pr. kg. på kr. 13,00 eller derunder medfører, at der ikke skal betales rejeafgift.

Den glidende afgift vil ved en gennemsnitspris på 58,00 kr. pr. kg. udløse en afgift på 45 procent, hvilket vurderes til at være rejeafgiftens øverste grænse, idet det foreslåede afgiftssystem herefter vil inddrage mere end 100 pct. af prisstigninger over 58,00 kr. pr. kg.


Økonomiske konsekvenser.

Landskassens indtægter fra rejeafgiften vil fremover være afhængig af udviklingen i de rejepriser, som erhvervet kan opnå på de afgiftspligtige rejer. Som bekendt har priserne svinget særdeles meget de seneste 3 år, og er for det seneste kvartal i 2003 på det laveste kendte niveau, nemlig 13,98 kr. pr. kg. Gennemsnitsprisen var for 2002 15,43 kr. pr. kg., for 2001 19,01 kr. pr. kg. og for 2000 22,88 kr. pr. kg.

Det forventes, at rejeafgiften årligt vil indbringe et provenu på ca. 18 mio. kr.

Der er ikke fastsat særlige overgangsregler vedrørende afgiftstidspunktet, idet det allerede følger af § 2, stk. 2, at afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor sælger har et endeligt og ubetinget krav på en pengeydelse fra køber, hvorfor der ikke er mulighed for at spekulere i kontrakter om levering af rejer før de er fanget, uanset at betalingstidspunktet aftales til et tidspunkt, der ligger før den faktiske levering af rejerne.


Administrative konsekvenser.

Lovforslaget forventes ikke at få væsentlige administrative konsekvenser.


Høring.

Lovforslaget, i den oprindelige form (19 kr.), har været til høring i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Bygder, Direktoratet for Erhverv og Økonomidirektoratet samt KNAPK og APK. APK har tilsluttet sig principperne i den nye rejeafgiftsmodel. De 3 direktorater har ikke haft bemærk-ninger til forslaget.

Lovforslaget i den nuværende form (13 kr.) har ikke været til høring.

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr. 1

Det foreslås, at rejeafgiftsprocenten ændres fra at være en fast procent til at være en variabel procentdel, der fastsættes for et kvartal ad gangen på grundlag af et indeks, der tager sit udgangspunkt i erhvervets gennemsnitlige salgspriser for de afgiftspligtige rejer.

Det skal bemærkes, at afgiftsgrundlaget uændret er den afgiftspligtiges salgspris for de afgiftspligtige rejer.

Det foreslås, at indekset, der danner grundlag for den variable procentdel, fastsættes ud fra den gennemsnitlige salgspris pr. kilo afgiftspligtige rejer, der er opfisket med grønlandsk indregistrerede trawlere. Det findes ikke hensigtsmæssigt, at medtage afgiftspligtige rejer i indeksberegningen, der eventuelt måtte blive opfisket af udenlandske indchartrede skibe bl.a. p.g.a. charteraftaler. Det skal dog bemærkes, at selv om salgspriserne for disse rejer ikke indgår i indekset, skal den afgiftspligtige (licenshaveren) fortsat svare rejeafgift af de afgiftspligtige rejer, der opfiskes af udenlandske indchartrede skibe på baggrund af indekset.

Det foreslås, at indekset skal omfatte de gennemsnitlige salgspriser pr. kilo afgiftspligtige rejer for 4 fortløbende kvartaler, således at indekset, der danner baggrund for rejeafgiften for januar kvartal 2004, fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige salgspriser pr. kilo afgiftspligtige rejer i oktober kvartal 2002 og i januar, april og juli kvartal 2003. Ved beregningen af indekset, der danner baggrund for rejeafgiften for april kvartal 2004, udgår de gennemsnitlige salgspriser pr. kilo afgiftspligtige rejer i oktober kvartal 2002, og erstattes af de gennemsnitlige salgspriser pr. kilo afgiftspligtige rejer i oktober kvartal 2003 og så fremdeles.

Den ovennævnte kvartalsmodel er valgt, fordi Skattedirektoratet på denne måde kan nå at modtage salgsindberetninger fra det sidste kvartal og beregne indekset så betids, at direktoratet hver den 15. november, 15. februar, 15. maj og 15. august kan offentliggøre indekset for det efterfølgende kvartal, således at de afgiftspligtige selskaber og personer kender afgiften før det kvartal, som afgiftsprocentdelen vedrører, begynder.

Det foreslås, at indekset sættes til 100,00 ved en gennemsnitlig salgspris pr. kg. afgiftspligtige rejer på 13,00 kr. Indekset reguleres for hver øre, den gennemsnitlige salgspris pr. kg. afgiftspligtige rejer overstiger 13,00 kr. Rejeafgiften fastsættes til 0,01 procent, når indekset udgør 100,0769 stigende proportionalt med 0,01 procent, hver gang indekset stiger med 0,0769 procentpoint.

Som det fremgår af det til lovforslaget vedlagte bilag, vil eksempelvis en gennemsnitlig salgspris på 20 kr. pr. kg. afgiftspligtige rejer for 4 kvartaler udløse en rejeafgift på 7 procent.

Da det ikke er målet med den glidende afgiftsskala at inddrage over 100 procent af prisstigninger, foreslås det, at en rejeafgift på 45,00 procent, som udløses ved en gennemsnitspris på 58,00 kr. pr. kg., skal være rejeafgiftens øverste grænse.

Stk. 1 og stk. 6 er uændrede i forhold til tidligere.

 

Til § 1, nr. 2

Det foreslås, at de afgiftspligtige virksomheder skal føre et regnskab over salg af afgiftspligtige rejer til brug for beregning af indekset. Dette regnskab over salg af afgiftspligtige rejer er identisk med det regnskab, som de afgiftspligtige virksomheder allerede skal føre, som grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftens rigtige betaling.

 

Til § 2

Det foreslås at landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2004.