12. november 2003

EM2003/165

 

BETÆNKNING


Afgivet af Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg


vedrørende


EM2003/165: Forslag til landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af:


Landstingsmedlem Isak Davidsen (Siumut), formand
Landstingsmedlem Agathe Fontain (Inuit Ataqatigiit), næstformand
Landstingsmedlem Jensine Bertelsen (Atassut)
Landstingsmedlem Per Skaaning (Demokraterne)
Landstingsmedlem Ole Thorleifsen (Siumut)

 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2003 gennemgået EM2003/165 med bemærkninger: Forslag til landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland .


Høringssvar
Udvalget konstaterer indledningsvis, at det omhandlede forslag blev sendt i høring den 5. september 2003 med høringsfrist til den 19. september 2003. Udvalget finder det principielt uheldigt, at høringsfristen ikke har været længere, og henstiller til Landsstyret, at der fremover gives de høringsberettigede en rimelig svarfrist på fire uger.

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar. Forslaget har været sendt til høring hos Direktoratet for Erhverv, Direktoratet for Sundhed og Økonomidirektoratet. Udvalget kan således konstatere, at Landsstyret ikke har fundet det nødvendigt at høre Nuuk Imeq. Udvalget ser ingen problemer heri, da forslaget er af en teknisk karakter, der ikke af Landsstyret skønnes at have betydning for den verserende retssag mellem Nuuk Imeq og Konkurrencenævnet.

Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger, at de afgivne høringssvar er indarbejdede i lovforslaget. Skattedirektoratet har forinden udvalgsbehandlingen skriftligt meddelt Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg, at en anbefaling fra Direktoratet for Erhverv om at fastsætte et gebyr for Skattedirektoratets administration af forslaget dog ikke er indarbejdet, idet der generelt ikke opkræves gebyrer på myndighedsbehandling på skatte- og afgiftsområdet.

Udvalget kan videre konstatere, at en anbefaling fra Direktoratet for Erhverv om at ændre § 6 stk. 2 fra at lyde "Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af Skattedirektoratet" til at lyde "Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af Landsstyret" (Udvalgets understregning).

kun er delvis indarbejdet i lovforslaget, idet ændringen ikke er indarbejdet i bemærkningerne til § 6. Det er imidlertid Udvalgets opfattelse, at denne tekniske undladelse er af mindre betydning, hvorfor den ikke bør have konsekvenser for lovforslagets videre behandling i Landstinget.


Forslagets indhold
Forslaget har sin baggrund i, at det i dag er teknologisk muligt at fremstille ethanolholdige drikke selv til små markeder. Der kan f.eks. være tale om produktion af øl på de såkaldte "minibryggerier". Videre forventer Landsstyret, at et produktionsanlæg vil kunne blive etableret med relativ kort varsel.

Ethanolholdige drikke, der fremstilles i Grønland, vil med forslaget blive pålagt den samme afgift pr. volumenprocent pr. liter, som i dag gælder for ethanolholdige drikke, der indføres til Grønland, jf. Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter § 1 nr. 3 med senere ændringer. Således vil f.eks. øl med en volumenprocent på 4,50 pr. liter blive pålagt en afgift på 18,45 kr. pr. liter, svarende til 6,15 kr. pr. flaske a 33 cl.

Landsstyret forventer ikke, at forslaget vil have provenumæssige virkninger, idet mængden af de i Grønland fremstillede ethanolholdige drikke forventes at medføre en tilsvarende mindre mængde indført til Grønland.


Et enigt Udvalg skal om forslaget bemærke
:

Udvalget har med tilfredshed vurderet forslaget.

Det er Udvalgets opfattelse, at Landsstyret med forslaget søger at tilpasse lovgivningen nye teknologiske vilkår og muligheder. Videre finder Udvalget det væsentligt, at der med forslaget skabes grundlag for erhvervsmæssige initiativer på ensartede konkurrencevilkår.

Et enigt Udvalg skal således indstille forslaget til vedtagelse af Landstinget.

 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive lovforslaget til 2. behandling.

 

Isak Davidsen (S), Formand

Agathe Fontain (IA)

Jensine Bertelsen (A)

Per Skaaning (D)

Ole Thorleifsen (S)