BETÆNKNING


Afgivet af Landstingets Lovudvalg


vedrørende


Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut
Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Atassut
Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne

 

Landstinget behandlede allerede under forårssamlingen et forslag til ny landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland (FM 2003/11). Forslaget blev dog trukket tilbage inden 3. behandlingen, idet man konstaterede, at et afsnit i lovbemærkningerne gav anledning til principielle problemer i forhold til Landstingets Ombudsmand.

I det forslag, som nu er under behandling, er lovbemærkningerne ændret, således at de ikke længere skulle give anledning til problemer i forhold til Ombudsmanden. Endvidere er landstingslovens sanktionsbestemmelser tilrettet i overensstemmelse med det ændringsforslag, som Lovudvalget i sin tid fremsatte.

Lovudvalget kan derfor fuldt ud tilslutte sig forslaget, hvis udformning og lovbemærkninger vil gøre det lettere fremover at orientere sig om rettigheder og forpligtelser i henhold til tjenestemandslovgivningen.

Et enigt Lovudvalg indstiller således forslaget til vedtagelse.

Som bemærket i udvalgets betænkning vedr. FM 2003/11 har udvalget imidlertid noteret sig, at flere kommuner har rejst tvivl om hensigtsmæssigheden af en fortsat anvendelse af tjenestemands-institutionen. Anvendelsen af den eksisterende tjenestemandslovgivning har været kompliceret og har medført store administrative byrder. Det glæder derfor udvalget, at Landsstyreformanden har bekræftet sit tilsagn om snarest at indgå i en dialog med KANUKOKA herom.

Udvalget vil i tilknytning hertil opfordre Landsstyret til at afdække mulighederne for at forenkle og tilpasse de regler, der regulerer også det øvrige arbejdsmarked, til landets forhold. Iværksættelse af et reformarbejde med henblik på at fremme en velfungerende og ukompliceret regulering af arbejdsmarkedet, vil efter udvalgets opfattelse være til gavn for Grønland, og vil være i tråd med bestræbelserne på at fremme selvstyre.

 

Med disse bemærkninger overgiver Lovudvalget forslaget til 2. behandling.

 

 

Ane Hansen,
Inuit Ataqatigiit, Formand

 

Isak Davidsen
Siumut

 

Enos Lyberth
Siumut

 

Otto Jeremiasen
Atassut

 

Marie Fleischer
Demokraterne