8. december 2003

EM 2003/139 + FM 2003/123

 

ÆNDRINGSFORSLAG


til

Forslag til landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

 

Fremsat af et flertal i Landstingets Formandskab bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut til 3. behandling.

 

Til § 1

1. § 1, stk. 1, 1. pkt. affattes således:
" Til medlemmerne af Landstinget ydes der årligt et vederlag svarende til lønramme 35 incl. generelt tillæg men excl. generelt skalalønstillæg og med et særligt tillæg på kr. 49.340 i årligt grundbeløb."

2. § 1, stk. 2 udgår. Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

3. § 1, stk. 4, der bliver stk. 3, affattes således:
" De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag og tillæg udbetales månedsvis forud. Regulering af det i stk. 1 nævnte vederlag følger udviklingen inden for AK forhandlingsområdet. Tillægget efter stk. 2 reguleres een gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal. Regulering af tillægget efter stk. 2 finder sted første gang i 2004."

4. I § 1, stk. 5, der bliver stk. 4, indsættes som 3. pkt.:
"Omkostninger ved til- og fraflytning dækkes efter de for tjenestemænd (AK) gældende regler, dog således at omkostninger ved fraflytning dækkes, uanset om det pågældende landstingsmedlem har varetaget sit hverv i mindre end tre år."

 

Til § 3

5. § 3, stk. 4 udgår og i stedet indsættes:
" Stk. 4. Landstingsmedlemmer har ret til i hvert kalenderår at foretage orienteringsrejser i Grønland inden for en beløbsramme på kr. 50.000, jf. dog stk. 5. Uforbrugte midler bortfalder ved årets udgang.
Stk. 5. En landstingssuppleant, som på ubestemt tid træder i et landstingsmedlems sted, indtræder i det pågældende landstingsmedlems ret til at foretage orienteringsrejser i medfør af stk. 4. Ved kalenderårets udgang bortfalder uforbrugte midler. Ophører landstingssuppleantens hverv inden kalenderårets udgang, overgår eventuelle uforbrugte midler til det landstingsmedlem, hvis orlov er ophørt.
Stk. 6. Landstingets Formandskab udarbejder retningslinier for udbetaling af forskud på grundlag af en rejseplan samt regler for afregning i forbindelse med orienteringsrejser."

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

 

Til § 6

6. § 6, stk. 1, 1. pkt. affattes således:
" Til Landstingets formand, Landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne ydes der udover vederlaget i § 1, stk.1 et årligt vederlag svarende til lønramme 38, incl. generelt tillæg men excl. generelt skalalønstillæg."

 

Til § 12

7. § 12 affattes således:
" § 12. Til personer, der i medfør af landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. eller landstingslov nr. 17 af 7. december 2001 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. har optjent ret til pension, ydes der pension efter reglerne i §§ 13-16."

 

Til § 16

8. I § 16, stk. 3, ændres "§ 15, stk. 1" til "§15".

 

Til kapitel 9

9. Kapitel 9 udgår. Kapitel 10 bliver herefter kapitel 9.

 

Til § 21

10. I § 21, der bliver § 20, affattes stk. 3 således:
" Stk. 3. Aktuelle ydelser og eksisterende rettigheder efter landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting ("Hædersgaveloven"), landstingslov nr. 7 af 14. juli 1982 om pension til tidligere medlemmer af Landsstyret m.v. samt landstingslov nr. 4 af 9. juni 1986 om pension til tidligere medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting m.v. udbetales dog i samme omfang og efter samme regler som hidtil, indtil rettigheder efter disse love ophører."

 

 

Bemærkninger

 

Til nr. 1:

Der er alene tale om en teknisk korrektion.

 

Til nr. 2:

Lovforslagets § 1, stk. 2, indeholder en bestemmelse om reduktion af landstingsvederlaget, når den samlede indtægt fra offentlige stillinger og hverv overstiger 1,5 gange landstingsvederlaget.

Det foreslås, at bestemmelsen udgår. Der henvises herved til Landstingets Formandskabs betænkning vedr. lovforslaget.

 

Til nr. 3:

Ændringsforslaget bringer den grønlandske lovtekst i overensstemmelse med den danske. Samtidig er foretaget konsekvensrettelser, som følge af ændringen i nr. 2.

 

Til nr. 4:

Lovforslaget § 1, stk.5, indebærer, at der i et nærmere bestemt omfang stilles bolig til rådighed for Landstingets medlemmer. Det foreslås, at landstingsmedlemmernes udgifter ved til- og fraflytning dækkes efter de for tjenestemænd (AK) gældende regler. Dog foreslås det, at dækning af udgifterne ved fraflytning ikke skal være afhængig af, hvor længe det pgl. landstingsmedlem har varetaget sit hverv.

 

Til nr. 5:

Det foreslås, at en landstingssuppleant, som på ubestemt tid træder i et landstingsmedlems sted (f.eks. ved længerevarende sygdom eller varetagelse af hvervet som landsstyremedlem) indtræder i det pågældende landstingsmedlems ret til at foretage orienteringsrejser.

Det foreslås endvidere, at den årlige beløbsramme for et landstingsmedlems orienteringsrejser fastsættes til 50.000 kr. Dermed forøges beløbsrammen med 20.000 kr. i forhold til lovforslaget.Der henvises herved til Landstingets Formandskabs betænkning vedr. lovforslaget.

 

Til nr. 6:

Det foreslås, at den del af vederlaget til Landsstyreformanden, de øvrige landsstyremedlemmer samt Landstingets formand, som er omfattet af lovforslagets § 6, stk. 1, fastsættes til lønramme 36, incl. generelt tillæg men excl. generelt skalalønstillæg. Dette indebærer i forhold til lovforslaget en reduktion fra kr. 388.085 til kr. 358.501 årligt. Der henvises herved til Landstingets Formandskabs betænkning vedr. lovforslaget.

Til nr. 7:

Der er alene tale om en teknisk korrektion.

 

Til nr. 8.

Der er alene tale om en teknisk korrektion.

 

Til nr. 9:

Der er alene tale om en konsekvensrettelse, som følge af ændringen i nr. 2.

 

Til nr. 10:

Der er alene tale om en teknisk korrektion.