Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge.

 

Almindelige bemærkninger

Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende konference "Nye veje i omsorgen for børn og unge" i Sisimiut i Grønlands Børneår 2000.

Landstinget besluttede på Landstingets Efterårssamling 2000 at afsætte midler til et 2 årigt projekt om etablering af et videnscenter om børn og unge.

Formålet med bevillingen på finansloven var at etablere et projekt om opbygning af et videnscenter om børn og unge som et dokumentationscenter, hvortil skulle indsamles og systematiseres viden om børn og unges vilkår i Grønland, med udgangspunkt i barnet, f.eks. familiemæssige, sociale, sundheds-, skole- og boligmæssige forhold.

Efter projektperioden skulle videnscentret overgå til en permanent ordning.

Projektperioden

Ultimo 2001 blev ansat en projektkoordinator og senere blev etableret et kontor. Den gruppe, som havde forberedt projektet, fortsatte efter etableringen af projektet som følgegruppe til projektet.

Følgegruppens sammensætning var repræsentanter fra Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked (fra december 2002: Familiedirektoratet), Direktoratet for Sundhed, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke samt repræsentanter fra Landsbiblioteket/Groenlandica, Grønlands Statistik og Ilisimatusarfik.

Indsatsen i projektperioden bestod i etablering af en hjemmeside www.nanoq.gl/mipi , møder med interessenter på børn og unge området som forberedelse til indsamlingen af materiale og systematisering af allerede eksisterende viden om børn og unges levevilkår i Grønland, tilkobling til Landsbiblioteket, udgivelse af en børn og unge statistik samt beskrivelse af arbejdsfunktioner, procedurer mv. i et permanent videnscenter.

Projektkoordinatoren har deltaget i relevante indenlandske og udenlandske konferencer, kurser mv., bl.a. forstanderkonferencen 2002, den 2. verdenskongres mod kommerciel seksueludnyttelse af børn, den 2. Nordiske kongres mod børnemishandling og omsorgssvigt og den danske/europæiske konference om social ulighed i sundhed blandt børn og unge.

Der er etableret kontakter til bl.a. kommunerne, døgninstitutionerne, uddannelses- og forskningsinstitutioner (i Grønland og Danmark), Paarisa, Inerisaavik / Pilersuiffik, samt vidensproducenter og andre vidensformidlere.

Videnscenter om Børn og Unge, MIPI

Der er udarbejdet beskrivelse af videnscentrets opgaver, systematisering og arbejdsprocedurer, bibliotekssystemet, samarbejdet vedrørende indsamling af materiale, det løbende arbejde med opdatering af MIPI’s hjemmeside, børn og unge statistik, samt forslag til samarbejde med studerende, forskere og andre interesserede / brugere af videnscentret. Vedrørende udlånsvirksomhed varetages denne ikke af MIPI, men af Landsbiblioteket / Groenlandica. Det er naturligt at forvente, at der på et tidspunkt etableres et nærmere samarbejde med Ilimmarfik.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Der er i FFL 2004 et budgetbidrag til hovedkonto 30.10.05, Videnscenter om Børn og Unge, hvor der er afsat kr. 640.000 til aflønning af medarbejdere samt drift af videnscentret.

Bevillingen dækker administrationen af videnscentret, herunder lønudgifter til personale, udgifter til møde- og rejseaktiviteter samt øvrige aktiviteter, som forventes af et videnscenter/dokumentationscenter. Videnscentret har mulighed for at søge ekstern finansiering af aktiviteter, publikationer mv. samt har mulighed for at drive virksomhed, der medfører indtægter.

Der må på sigt forventes udvidelse af normeringen fra 1 til 2 fuldtidsmedarbejdere for at sikre ressourcer til varetagelse af alle lovbundne arbejdsopgaver: den administrative del af arbejdet i forbindelse med systematisering af indsamlet materiale og arbejdet med at gøre materialet tilgængeligt, løbende opdatering af hjemmesiden samt arbejdet med etablering og vedligeholdelse af kontakter, analyse af eksisterende viden til videre formidling, servicering af brugere af videnscentret, synliggørelse af problemstillinger inden for børn og unge området i Grønland samt aktiv deltagelse i debatten inden for børn og unge området. Endvidere vil der skulle afsættes midler til en fortløbende børn- og ungestatistik, hvortil der dog forventes tilført eksterne midler, samt et nærmere samarbejde med Grønlands Statistik. Videnscentrets medarbejdere varetager endvidere sekretariatsfunktionen for bestyrelsen samt udarbejder årsberetningen, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Der vil ikke være administrative eller økonomiske konsekvenser i øvrigt.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1

Med denne bestemmelse defineres videnscentret som et dokumentationscenter og afgrænses til eksisterende viden om børn og unges vilkår i Grønland.

Efter artikel 4 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder er der en forpligtelse til at gennemføre alle passende forholdsregler til gennemførelsen af de i konventionen anerkendte rettigheder. I retningslinierne for afrapportering til konventionen er bl.a. anført, at der anmodes om information om initiativer, der er taget for at sikre systematisk indsamling af data om børn og deres fundamentale rettigheder og for at vurdere tendenser på nationalt, regionalt og lokalt niveau, samt skridt, der er taget for at udvikle mekanismer til identifikation og indsamling af relevante indikatorer, statistik, relevant forskning og anden relevant information, som danner grundlag for politikdannelsen på børnerettighedsområdet.

Etableringen af videnscentret lever efter sit formål op til FN-konventionen.

 

Til § 2

På den landsdækkende konference "Nye veje i omsorgen for børn og unge", hvor forslaget om etablering af et videnscenter om børn og unges vilkår i Grønland blev fremlagt, skete dette "Ud fra en erkendelse af, at der er et generelt behov for indsamling og systematisering af allerede eksisterende viden om børns vilkår i Grønland, både blandt politikere, praktikere, studerende og forskere,..."

Det er vigtigt at indsamle disse data, som ellers risikerer at blive mistet.

En samlet, systematisk viden om børn og unges vilkår i Grønland giver mulighed for et mere kvalificeret beslutningsgrundlag for politikere, giver mulighed for en mere kvalificeret arbejdsindsats blandt fagfolk og kan bruges som et arbejdsredskab for forskere, Ph.D. studerende og andre.

Den indsamlede viden om børn og unges vilkår i Grønland gøres tilgængelig for brugere på hjemmesiden www.nanoq.gl/mipi eller ved udlån fra Landsbiblioteket/Groenlandica.

Ajourføring af oplysninger og konkrete opgaver kan omfatte evalueringsopgaver, undersøgelsesopgaver, udarbejdelse af rapporter, forskning, udarbejdelse af statistik, forsøgsresultater, m.v.

Videnscentrets årsberetning afgives før den 1. april i det efterfølgende år, således at eventuelle økonomiske konsekvenser vil kunne indarbejdes i forberedelsen af forslag til finanslov for det kommende år.

Medarbejderne i videnscentret udarbejder årsberetningen, som godkendes af bestyrelsen og fremsendes til det landsstyremedlem, som har sociale anliggender under sit ansvarsområde, som herefter forelægger årsberetningen til Landsstyret til orientering.

Beretningen følger kalenderåret.

 

Til § 3

For at sikre en bred og tværfaglig indsats ledes videnscentret af en bestyrelse med repræsentation fra de relevante direktorater og institutioner. Bestyrelsen har ansvaret for videnscentrets virksomhed og udgør samtidig et netværk for medarbejderne på videnscentret i forhold til de respektive faglige områder, hvorfra de er indstillet. Med henblik på sikring af fagkundskaben på børn og unge området, kan Landsstyret udpege yderligere medlemmer af bestyrelsen. Det er vigtigt, at bestyrelsen har en bred faglig sammensætning.

De indstillingsberettigede institutioner og landsstyremedlemmer står frit med hensyn til indstilling af en repræsentant, idet den indstillede kan være ansat i institutionen / direktoratet under landsstyremedlemmet eller ikke. Vedkommende skal dog være engageret og/eller have særlig kundskab om børn og unge vilkår i Grønland.

Den 3 årige periode skal give bestyrelsen den fornødne arbejdsro.

Landsstyret vil tilstræbe genudpegelse af omkring halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget uden indstilling.

Såfremt en institution eller et landsstyremedlem vælger at udskifte et medlem af bestyrelsen, kræver det Landsstyrets godkendelse. Dette følger af Landsstyrets kompetence til at udpege Videnscentrets medlemmer.

Medlemmerne i bestyrelsen kan udskiftes i de tilfælde, hvor vedkommende ikke længere er i stand til at varetage sit hverv.

 

Til § 4

De overordnede retningslinier fastlægges af bestyrelsen. Endvidere fastsætter bestyrelsen aktivitetsplaner efter indgivet forslag af videnscentrets medarbejdere.

 

Til § 5

Medarbejderne i videnscentret er som ansatte i direktoratet under det landsstyremedlem, som har sociale anliggender under sit ansvarsområde, underlagt de samme regler som øvrige medarbejdere i Hjemmestyret. Bestyrelsen udstikker nærmere retningslinier om videnscentrets virksomhed, som medarbejderne ligeledes skal følge.

 

Til § 6

Medarbejderne i videnscentret henhører under direktøren under det landsstyremedlem, som har sociale anliggender under sit ansvarsområde. Ansættelse og afskedigelse sker af direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Den daglige kontakt mellem direktoratet og medarbejderne i videnscentret kan af direktøren være delegeret til en sagsbehandler i direktoratet.

 

Til § 7

Det vil være naturligt, at medarbejderne i videnscentret har en fast kontaktperson i direktoratet i forhold til løsning af de departementale opgaver, der relaterer sig til videnscentret. Dette beror på direktørens beslutning desangående. De departementale opgaver omfatter bl.a. direktoratets arbejde i forbindelse med forberedelse af finansloven for det følgende år, herunder budgettet for videnscenteret. Endvidere er der et vist arbejde i forbindelse med årsberetningen som vil påhvile direktoratet, og endelig kan der være fortolkning af lovgivningen og eventuelle forslag om ændret eller ny lovgivning, hvor arbejdet påhviler direktoratet.

 

Til § 8

Bevillingen på finansloven skal sikre en basal drift af videnscentret. Videnscentret har mulighed for at finansiere aktiviteter med eksterne midler fra private organisationer, fonde og offentlige myndigheder.

Videnscentret kan drive indtægtsgivende virksomhed inden for formålet for videnscentret. Eksempelvis vil videnscentret kunne sælge sine publikationer.

 

Til § 9

Denne bestemmelse skal sikre, at der sker en godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, som udfører bestyrelsesarbejdet uden mulighed for godtgørelse efter deres ansættelseskontrakt, samt at godtgørelsen sker efter gængse bestemmelser på området.

 

Til § 10

Ikrafttrædelsesdatoen er fastsat således, at det permanente videnscenter etableres i umiddelbar forlængelse af afslutningen på projektperioden.