Almindelige bemærkninger

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af Grønlands forhandlinger med EU om en midtvejsevaluering af den gældende fiskeriaftale mellem de to parter, den 4. Protokol.

Som et resultat af denne midtvejsevaluering har parterne aftalt et tillæg til den 4. Protokol - kaldet "Athen-protokollen". "Athen-protokollen" fastlægger bl.a., at EU fra 2004 til og med 2006, hvor den 4. Protokol udløber, skal have mulighed for at fiske en kvote af rejebestanden ved Vestgrønland på i alt 4.000 tons.

Fiskerierhvervets organisationer har i den forbindelse gjort gældende, at erhvervet anser en kvote til EU af rejebestanden ved Vestgrønland for et ekspropriativt indgreb i deres "velerhvervede" rettigheder, idet den nuværende bestemmelse i lovens § 5, stk. 3 fastslår, at "TAC’en for rejer ved Vestgrønland fordeles med 43% til den kystnære flådekomponent og 57% til den havgående flådekomponent".

Fiskerierhvervets organisationer tillægger det stor vægt, at der i den nuværende bestemmelse anvendes ordet "TAC’en". Erhvervet henviser til, at begrebet "TAC" er defineret i lovens § 4, stk. 1, som "den samlede årlige fangstmængde for en bestemt fiskebestand på Grønlands fiskeriterritorium". På den baggrund konkluderer erhvervets organisationer, at bestemmelsen i § 5, stk. 3 ikke levner plads til den allokering på 4.000 tons rejer ved Vestgrønland til EU, som er aftalt i "Athen-protokollen".

Landsstyret har ved nærværende lovforslag lagt vægt på, at ordet "TAC’en" i § 5, stk. 3, rettelig burde være beskrevet som den grønlandske flådes andel af TAC’en, altså den grønlandske flådes kvote.

Det har aldrig været meningen, at rejefiskeriet i Vestgrønland alene skulle være forbeholdt den grønlandske flåde. § 5, stk. 3, blev indføjet ved landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om fiskeri. I bemærkningerne til § 5, stk. 3, veksles mellem ordene "TAC’en ved Vestgrønland" og "rejekvoten ved Vestgrønland". Det må anses for en uhensigtsmæssighed, at ordet "TAC" er blevet anvendt i paragraffen i stedet for ordet "kvote".

Der er intet i bemærkningerne eller i Landstingets forhandlinger, der tyder på, at det har været meningen med bestemmelsen, at rejefiskeri i Vestgrønland alene skulle være forbeholdt den grønlandske flåde.

Fiskerilovgivningen har gennem en meget lang periode givet mulighed for, at landsstyret kunne tildele EU en del af vestbestanden af rejer. Hjemmel hertil fremgår blandt andet af den gældende fiskerilovs § 7. I den tidligere EU-protokol, der var gældende fra 1. januar 2001, var der også mulighed for at tildele EU rejekvote i vestbestanden. Denne mulighed eksisterede således, da fiskerilovens § 5, stk. 3 trådte i kraft den 1. juni 2002.

Landsstyret har i forbindelse med midtvejsforhandlingerne med EU således fortolket bestemmelsen i § 5, stk. 3 ud fra en samlet forståelse af fiskeriloven, herunder hele § 5.

På den baggrund er det landsstyrets vurdering, at bestemmelsen i "Athen-protokollen" om at allokere 4.000 tons rejer til EU ved Vestgrønland er fuldt ud forenelig med den nuværende bestemmelse i fiskerilovens § 5, stk. 3.

Ændringen i lovens § 5, stk. 3 skal derfor alene ses som udtryk for landsstyrets ønske om at tilpasse fiskeriloven sprogligt.

 

Lovens økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget forudsættes ikke at medføre merudgifter for landskassen eller få administrative konsekvenser.

 

Høring

Forslaget været i to skriftlige høringer hos Fiskerirådets medlemmer APK, KNAPK og Royal Greenland A/S. Herudover har forslaget været i høring hos Politimesterembedet.

APK og KNAPK har bemærket, at man grundlæggende er uenig i landsstyrets juridiske vurderinger og fortolkning af fiskerilovens § 5, stk. 3. APK og KNAPK finder således ikke, at der foreligger nogen form for fortolkningstvivl af § 5, stk. 3. De to organisationer konkluderer på den baggrund, at ændringsforlaget ikke vil have nogen indflydelse på et eventuelt erstatningskrav fra fiskerierhvervets side.

Det har været nødvendigt med to skriftlige høringer af ændringsforslaget, idet fiskerierhvervets organisationer APK og KNAPK har påpeget, at det første udkast til ændringsforslag af fiskeriloven med bemærkninger ikke i et tilstrækkeligt omfang redegjorde for landsstyrets fortolkning og juridiske vurdering af fiskerilovens § 5, stk. 3. Dette er nu indarbejdet i nærværende ændringsforslag.

Lovkontoret har afslutningsvis foretaget en lovteknisk gennemgang af lovforslaget. Gennemgangen har ført til relevante ændringer.

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1, nr.1.

Der tilsigtes ingen materiel ændring af bestemmelsen, men alene en sproglig præcisering, således at ordet "TAC’en" nu afløses af ordet "Kvoten".