2. december 2003

EM2003/174

 

BETÆNKNING


Afgivet af Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg


vedrørende


Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri.


Afgivet til Lovforslagets 2. behandling

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har under behandlingen bestået af:

Landstingsmedlem,Ole Dorph (f.g formand)
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut
Landstingsmedlem Finn, Karlsen, Atassut
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, suppleant
Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne, suppleant

 

Landstingets Fiskeri-, Fangst -og Landbrugsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2003 gennemgået forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri med bemærkninger.

 

Høringssvar
Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne høringssvar. Udvalget har konstateret, at følgende organisationer, myndigheder og virksomheder er blevet hørt: APK, KNAPK, Royal Greenland A/S, og Politimesterembedet. Royal Greenland A/S og Politimesteembedet har ikke responderet på høringen.

 

Forslagets indhold
Landsstyret har foreslået en ændring i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, hvorved ordet "TAC" i landstingslovens § 5, stk. 3 erstattes med ordet "Kvoten". Affattelsen af § 5, stk.3, vil derefter fremtræde således:

" Stk.3. Kvoten for rejer ved Vestgrønland fordeles med 43% til den kystnære flådekomponent og 57% til den havgående flådekomponent."

I lovens nuværende udformning er der tilsyneladende en sproglig og fortolkningsmæssig uklarhed mellem den bemyndigelse, som Landsstyret har i § 5, stk.1, til at fordele TAC´en for forskellige fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium og den procentuelle fordelingsnøgle, der er fastsat i § 5, stk.3. vedr. fordelingen af rejer ved Grønlands Vestkyst.

Det er udvalgets forståelse, at Landsstyret er blevet opmærksom på denne fortolkningsmæssige uklarhed i forbindelse med midtvejsforhandlingerne med EU i Athen, og på denne baggrund nu søger bestemmelsen præciseret.

Landsstyret og henholdsvis APK og KNAPK har fået udarbejdet juridiske responsa til belysning af, hvorvidt Landsstyret har bemyndigelse til at tildele EU en teknisk kvote på 4000 tons rejer ved Vestgrønland.

Det responsum, som Landsstyret har indhentet, bekræfter, at Landsstyret i forlængelse af ordlyden i § 5, stk. 1, er bemyndiget til at foretage en overordnet fordeling af TAC´en, for bestemte fiskebestande på Grønlands fiskeriterritorium. Dette gælder også for rejer. Landsstyret er ligeledes bemyndiget til at fordele TAC´en i kvoter for henholdsvis det Grønlandske og ikke Grønlandske fiskeri.

APK´s og KNAPK´s juridiske responsum bestrider, at Landsstyrets bemyndigelse er gældende for så vidt angår fordelingen af rejer ved Grønlands Vestkyst, idet specialbestemmelsen i fiskerilovens § 5, stk.3, indskrænker den generelle bemyndigelse i § 5, stk. 1.

Udvalget kan i sagens natur ikke bedømme, hvilken juridisk fortolkning, der må gives forrang. En afklaring heraf må i sidste instans bero på en domstolsafgørelse.

Et flertal i Udvalget bestående af Siumut og Inuit Ataqatigiit hilser forslaget til landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri velkommen. Ligesom Landsstyret finder flertallet det nødvendigt, at fiskerilovens § 5, stk.3, præciseres, således at der ikke i forbindelse med fremtidige internationale fiskeriaftaler er tvivl om rækkevidden af Landsstyrets bemyndigelse til i medfør af fiskerilovens § 5, stk. 1, at fordele TAC`en i kvoter mellem de grønlandske flådekomponenter og det ikke grønlandske fiskeri.

Flertallet er bekendt med risikoen for, at Landsstyret kan imødese et sagsanlæg fra fiskeriets organisationer, hvis forslaget vedtages. Udvalgsflertallet har imidlertid noteret sig, at forslaget ikke indeholder nogen redegørelse for økonomiske konsekvenser i tilfælde af, at lovændringen måtte blive betragtet som et ekspropriativt indgreb. Udvalgsflertallet må forstå dette således, at Landsstyret på baggrund af omhyggelige juridiske overvejelser vurderer, at fiskeriets organisationer ikke har udsigt til at opnå medhold ved domstolene i forbindelse med et eventuelt søgsmål. Udvalgsflertallet må endvidere antage, at Landsstyret - i det omfang Landsstyret bygger sine juridiske vurderinger på det indhentede responsum - har gjort sig overvejelser vedr. muligheden for at gøre et rådgiveransvar gældende, såfremt konklusionerne i det indhentede responsum måtte vise sig uholdbare.

Med ovenstående bemærkninger indstiller flertallet forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri til vedtagelse

 

Et mindretal i Udvalget bestående af Atassut skal om forslaget bemærke følgende:

Landsstyrets ønske om en revision af fiskerilovens § 5, stk.3, er fremkommet i forlængelse af midtvejsforhandlingerne med EU om den fjerde protokol, hvor EU som en følge af forhandlingerne fik tildelt yderligere 4000 ton rejekvote på Grønlands Vestkyst.

Fiskeriets organisationer har tilkendegivet, at en yderligere tildeling af kvoter til rejefiskeri ved Vestgrønland set i lyset af den nugældende formulering af fiskerilovens § 5, stk.3, er at regne for et ekspropriativt indgreb. Mindretallet deler denne opfattelse og anbefaler, at lovforslaget ikke nyder fremme.

Et mindretal i Udvalget bestående af Demokraterne vil medgive Landsstyret, at det er uhensigtsmæssigt, at begrebet "TAC" er anvendt i § 5, stk.3. i stedet for " Kvoten" Demokraterne støtter derfor intentionerne bag forslaget. Havde dette ikke været tilfældet, er det ikke utænkeligt, at forhandlingerne med EU ville have forløbet mere smertefrit.

Demokraterne finder imidlertid, at lovændringen først bør træde i kraft den.1. januar 2006, for at undgå unødige juridiske komplikationer i forhold til fiskeriets organisationer.

Et mindretal bestående af Atassut og Demokraterne indstiller med ovenstående bemærkninger Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri til forkastelse.

 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg overgive forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om fiskeri til 2. behandling.

 

Ole Dorph
fg. Formand

 

Agathe Fontain

 

Ruth Heilmann

 

Finn Karlsen

 

Per Skaaning