9. december 2003

EM 2003/159

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g


til


Forslag til Landstingslov nr. ... af ... om naturbeskyttelse

 

Fremsat af Landsstyret til 2. behandling.

 

Til § 40

 

1. § 40 affattes således:
" § 40. Landsstyret kan fastsætte regler om naturgenopretning og naturpleje for områder, der ikke er fredede.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler til beskyttelse af den eksisterende landskabsstruktur, herunder vegetation og jordlag i nærmere afgrænsede områder.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om friholdelse for landbrugsaktiviteter af nærmere afgrænsede områder i nuværende som fremtidige landbrugsområder.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om forvaltningsplaner for de i stk. 1 nævnte områder."

 

Bemærkninger

Til nr. 1:

Ændringsforslaget bringer den grønlandske lovtekst i overensstemmelse med den danske