6. december 2003

EM2003/159

 

BETÆNKNING


Afgivet af Landstingets Frednings- og Miljøudvalg


vedrørende


forslag til landstingslov nr.... af .. om naturbeskyttelse


Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Frednings- og Miljøudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit, Formand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut, Næstformand
Landstingsmedlem Jens Napaattooq, Siumut
Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut
Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne, suppleant

 

Landstingets Frednings- og Miljøudvalg har efter 1. behandlingen under EM2003 gennemgået forslaget.

 

Spørgsmål
Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Boliger og Miljø om at besvare en række spørgsmål.

Udvalget skal indledningsvis rette en tak til Landsstyremedlemmet, herunder til Landsstyreområdet i sin helhed for den indsats, der er udvist ved en hurtig besvarelsen af spørgsmålene.

Udvalget vedlægger en kopi af udvalgets spørgsmål og Landsstyremedlemmets besvarelse som bilag til betænkningen, idet besvarelsen indeholder fortolknings- og forståelsesbidrag til forslaget. Disse bidrag har Udvalget taget til efterretning.

Udvalget skal endvidere rette en tak til H.C Petersen for inspirerende og vise bemærkninger til forslaget og om naturen i Grønland.

Om forslaget
Udvalget bemærker, at forslaget nød bred politisk opbakning fra alle sider i Landstinget.

Udvalget finder overordnet set forslaget ambitiøst, og meget vidtfavnende, hvilket er et vidnesbyrd om at beskyttelse af naturen er et højt prioriteret mål i det grønlandske samfund.

Befolkningen i Grønland lever med, i og af naturen. Der arbejdes i disse år i for at fremme en forståelse af, at bevarelse af naturen er en forudsætning for forsat udnyttelse af de levende ressourcer på et bæredygtigt grundlag.

Principper som at beskyttelse og udnyttelse skal følges ad, skal fastholdes i befolkningens sameksistens med naturen. Naturbeskyttelse og fastholdelse af den kulturelle arv og traditioner bør være en folkesag, hvilket udvalget skal fremhæve. Udvalget forudsætter at forslaget ikke indskrænker vore hævdvundne rettigheder.

Udvalget synes, at forslaget danner en fremtidig solid ramme for naturbeskyttelse i Grønland. Samtidig giver forslaget Landsstyret de påkrævede instrumenter til en styrket beskyttelse af naturen, herunder særligt af pattedyr og fugle.

Udvalget skal fremhæve vigtigheden af, at naturbeskyttelse og traditionel viden inddrages i undervisningen og i undervisningsmaterialer.

Det er nødvendigt, at sker en prioritering af indsatsområder i forhold til forslaget, hvilket udspringer af, at befolkningen i Grønland er lille, de økonomiske ressourcer små, hvorimod det geografiske beskyttelsesområde er enormt. (svarer i længden som afstanden fra Skagen til Nord-Afrika).

Udvalget synes, at forslagets mulighed for kommunal administration af visse af beskyttelsesreglerne er spændende, og udvalget skal opfordre kommunerne til, at være opmærksomme på denne mulighed. Forøget lokalt tilsyn og ansvar vil være et incitament for større ansvarlighed omkring beskyttelsesreglerne. Overtager en kommune varetagelsen af et givent område, er det vigtigt at den kommunale administration understøttes økonomisk.

Udvalget skal umiddelbart støtte Landsstyrets udmeldte prioriteringsindsats i forhold til forslaget samt at der sættes fokus på truede og sårbare arter.

Økonomiske konsekvenser
Udvalget har noteret sig, at behovet for styrkelse af jagtbetjent-ordningen fra flere sider blev fremhævet under 1. behandlingen. Udvalget finder at en styrkelse af ordningen er påkrævet, og skal samtidig henvise til Selvstyrekommissionens bemærkninger om værnepligt, og skal pege på, at det bør undersøges, hvorvidt en kommende ordning kunne kombineres med jagtbetjent-ordningen, Nationparktilsyn og øvrige tilsynsopgaver iht. forslaget om naturbeskyttelse.

Udvalget formoder, at Landsstyrets ambitioner om en styrket naturbeskyttelse vil blive understøttet økonomisk af kommende års finanslove.

Udvalget opfordrer Landsstyret til at søge at fastholde og udbygge det gode samarbejde med den danske Stat på miljø- og naturområdet, og henstiller kraftigt til, at der arbejdes for, at Landsstyreområdet for Miljø og Natur tilføres yderligere midler, således at Hjemmestyret økonomisk kan løfte opgaver og forpligtelser på området, herunder forpligtelser, som udspringer af internationale aftaler. Man bør i den forbindelse være opmærksom på, at en række miljø- og naturbeskyttelseskonventioner er tiltrådt forud for Hjemmestyrets hjemtagelse af området, uden at Hjemmestyret ved hjemtagelsen er blevet kompenseret i et omfang, som i sig selv muliggør tilsikring af en effektiv efterlevelse af konventionerne.

Udvalget skal bemærke, at der på finanslovsforslaget for 2004 ikke er afsat særskilte midler i relation til forslaget, herunder blandt andet til udgifter forbundet med Naturklagenævnet.

Udvalget ser frem til at samarbejde med Landsstyret om det videre forløb omkring naturbeskyttelse.

Med disse bemærkninger skal et enigt Udvalg overgive forslaget til 2. behandling i Landstinget med en indstilling om, at forslaget vedtages i uændret form.

 

Aqqaluk Lynge, Formand
 

Ruth Heilmann

 

Jens Napaattooq

 

Jakob Sivertsen

 

Marie Fleischer