Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 13. april 2005 om fangst af store hvaler

I medfør af §§ 8, 12, 13 og 17 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt og §§ 5, 35, 36 og 60 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

§ 1. Ved "store hvaler" forstås i denne bekendtgørelse sildepiskere (vågehvaler), finhvaler og øvrige bardehvaler, der er større end sildepiskere, samt kaskelothvaler.

§ 2. Det er forbudt på Grønlands fiskeriterritorium at beskyde og fange store hvaler, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Finhvaler og sildepiskere er undtaget fra forbudet i stk. 1 efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Efter forudgående tilladelse fra Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan der ske aflivning af hårdt sårede store hvaler, store hvaler viklet i fiskegarn eller andre fiskeredskaber, samt store hvaler i sassat, jf. dog § 7, stk. 1.
Stk. 4. Såfremt en lovlig fangst af finhval eller sildepisker efterfølgende viser sig ikke at være egnet til menneskeføde grundet sygdomsangreb eller lignende, kan Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst efterfølgende give tilladelse til, at fangsten betragtes som en aflivning. Hvis der er anvendt sildepiskerlicens, vil den stadig være gyldig.
Stk. 5. Vilkår for anvendelse af hvaler, der er aflivet efter stk. 3 og stk. 4 fastsættes af Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst.

 

Finhvaler

§ 3. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst meddeler hvert år efter høring af KNAPK og KANUKOKA, hvor mange finhvaler der i kalenderåret højst må fanges i hver kommune i Vestgrønland.
Stk. 2. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i en tilladelse det pågældende år, blandt andet med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 4. Kun finhvaler, som er længere end 15,2 meter, må beskydes og fanges af personer, der har udstyr til finhvalfangst og der skal foreligge en tilladelse fra kommunen hertil, jf. § 13. Udstyret skal være godkendt af den virksomhed Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst har bemyndiget hertil.
Stk. 2. Når finhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.

 

Udstyr til fangst af finhvaler

§ 5. Tilladte fartøjer til fangst af finhvaler er:
1) Et fartøj på mindst 36 fod.
2) To fartøjer på hver mindst 30 fod pr. finhval.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være registreret hos Søfartsstyrelsen med GR-nummer, radiokaldesignal samt registreret fartøjsejer.
Stk. 3. De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være udstyret med harpunkanon og line- eller trawlspil med en trækkraft på minimum 5 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok. Hver båd skal være udstyret med liner samt forløber og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker.
Stk. 4. Til at fange finhvaler må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber på mindst 50 mm med hvalgranater til finhval. Hvalgranater skal være godkendt af Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst,
Stk. 5. Ved hver finhvalfangst skal der være klargjort en ekstra harpun med hvalgranat.
Stk. 6. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 7. Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 6, samt gyldig tilladelse for det pågældende år.
Stk. 8. En finhval, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i hovedregionen med hvalgranat.

 

Sildepiskere

§ 6. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst meddeler hvert år, hvor mange sildepiskere, der i kalenderåret højst må fanges ved henholdsvis Vestgrønland og Østgrønland.
Stk. 2. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst meddeler hvert år efter høring af KNAPK og KANUKOKA, hvor mange sildepiskere, der i kalenderåret højst må fanges i hver kommune i Vestgrønland og Østgrønland.
Stk. 3. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 7. Sildepiskere må kun beskydes og fanges i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive. Når sildepiskere ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges. Sildepiskere, der optræder i sassat, må dog beskydes og fanges hele året.
Stk. 2. Kun personer med licens og godkendt udstyr til hvalfangst må fange sildepiskere, jf. §§ 8, 9 og 13.

 

Udstyr til fangst af sildepiskere

§ 8. Fartøjer med harpunkanon, der deltager i fangst af sildepiskere, skal være under 70 fod og være forsynet med line- eller trawlspil med en trækkraft på minimum 2 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fartøjer skal være registreret hos Søfartsstyrelsen med GR-nummer, radiokaldesignal samt registreret fartøjsejer.
Stk. 3. Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm med hvalgranater til sildepisker. Hvalgranater skal være godkendt af Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst, jf. dog § 11.
Stk. 4. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 5. Salg af hvalgranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 4 samt gyldig licens for det pågældende år.
Stk. 6. En sildepisker, som er anskudt, men ikke dræbt, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i hovedregionen, enten med hvalgranat eller med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06) med spidsskarp kugle (helmantel).

 

Generelt om harpunkanoner

§ 9. Harpunkanoner, der anvendes i finhval- og sildepiskerfangsten skal være i teknisk og funktionel god stand, således at der ikke er risiko for personskader. Ligeledes skal fangstudstyret være så effektivt, at aflivningen af hvalen sker hurtigst muligt.
Stk. 2. Montering af en harpunkanon på et fartøj skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af den virksomhed Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst har bemyndiget hertil.

§ 10. Alle harpunkanoner skal synes og godkendes af den virksomhed Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst har bemyndiget hertil hvert andet år gældende fra terminen for den første registrering og syn den 31. marts 1994.
Stk. 2. Effektivisering og sikkerhedsmæssig renovering af harpunkanoner på baggrund af første syn i henhold til stk. 1 skal ske ved indkaldelse senest den 31. december 2005.

 

Fællesfangst af sildepiskere

§ 11. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer med harpunkanon.
Stk. 2. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan fastsætte nærmere vilkår for fællesfangsten i licensen det pågældende år, herunder med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.
Stk. 3. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst fordeler de fastsatte dispensationer til fællesfangst på sildepiskere til kommunerne efter høring af KNAPK og KANUKOKA samtidig med fordelingen af den samlede nationale kvote.
Stk. 4. Ved fordeling af licenserne til fællesfangst inden for en kommune skal bygder og i anden række byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest.
Stk. 5. Kun indehavere af joller kan tildeles licens til fællesfangst.
Stk. 6. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst tilladelse betinges af, at
1) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 joller ved hver fangst,
2) fartøjer uden harpunkanon på op til 30 fod kan deltage i fællesfangst, dog ikke som den ledende båd,
3) fangsten foregår med rifler med en kaliber på mindst 7,62 mm (30.06) med spidsskarp kugle (helmantel). Det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske rifler i hvalfangsten,
4) hver jolle er udstyret med håndharpuner monteret med liner og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker,
5) fartøjer, der deltager i fællesfangst, skal endvidere være forsynet med line-, eller trawlspil med en trækkraft på minimum 2 tons, eller fartøjet skal være forsynet med en kraftblok,
6) fangsten foregår under ledelse af en kaptajn, der udpeges blandt jolleejerne af den lokale fisker- og fangerorganisation og kommunen i forbindelse med fordelingen således, at alle medejere er bekendt med vedkommende,
7) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten og medejere af licensen er varskoet om fangstens påbegyndelse,
8) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren og
9) at de medejere af licensen, som har deltaget i fangsten, skal inddrages i fordelingen af fangsten.

 

Udnyttelse af fangsten

§ 12. Enhver der fanger en sildepisker eller en finhval, har pligt til at udnytte alle spiselige dele fra fangsten. Hvis hele fangsten ikke kan bruges eller sælges, har fangeren pligt til at give de resterende dele til lokalbefolkningen.
Stk. 2. Flænsning af hvaler og dumpning af hvalrester skal foregå i overensstemmelse med levnedsmiddelkontrollovgivningen og miljøbeskyttelseslovgivningen.

 

Licenser, tilladelser og kontrol

§ 13. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Landsstyret fastsatte kvote, jf. § 6, nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj at fange én sildepisker for hvert licensnummer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for den af Landsstyret fastsatte kvote en generel licens, som giver indehaveren adgang til med et navngivet eller nærmere specificeret fartøj, at fange finhvaler, jf. § 3.
Stk. 3. Til sildepiskerfangst udstedes licenser efter ansøgning af kommunalbestyrelsen efter høring af bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst sender til kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af sildepisker end indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års fangst samt ikke anvendte licenser.

§ 14. Den samlede kommunekvote fordeles på én gang.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udstede licenser til fangst af sildepisker til personer, der har gyldigt erhvervsjagtbevis, og enten
1) har et fartøj med godkendt harpunkanon, og ejeren selv eller et besætningsmedlem er i besiddelse af et gyldigt bevis for at have deltaget på kursus om brugen af hvalgranater, eller
2) har dispensation til fællesfangst, jf. § 11.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan udstede tilladelser til finhvalfangst til personer, der har gyldigt erhvervsjagtbevis, og har et fartøj med godkendt harpunkanon. Fartøjsejeren selv eller et besætningsmedlem skal være i besiddelse af et gyldig bevis for at have deltaget på kursus om brugen af hvalgranater. Tilladelsen er det brev kommunalbestyrelsen giver til ansøgeren, som opfylder betingelser for at kunne drive finhvalfangst.
Stk. 4. En person kan ikke modtage licens eller tilladelse til både fartøj med harpunkanon og fællesfangst.
Stk. 5. Ved fællesfangst udstedes licens til den, som er udpeget til kaptajn for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på bagsiden af licensen.
Stk. 6. Licenser og tilladelser gælder for ét kalenderår, jf. dog § 16, stk. 4.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan efter høring af bygdebestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening ved kommunal vedtægt fastsætte betingelser, der er mere vidtgående end de i § 14, stk. 2 og 3, fastsatte.
Stk. 2. Kommunale vedtægter stadfæstes af Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst.

§ 16. Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser til fangst af sildepisker kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licensindehavernes navne, cpr-numre, licensnumre og GR-numre til Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst senest 1 måned efter kommunalbestyrelsens modtagelse af licensblanketter fra direktoratet.
Stk. 2. En licens til fangst af en sildepisker ved Vestgrønland er udnyttet, når sildepiskeren er fanget eller anskudt.
Stk. 3. En licens til fangst af en sildepisker i Østgrønland er udnyttet, når sildepiskeren er fanget.
Stk. 4. En udstedt licens, som ikke er blevet udnyttet inden genfordeling af restkvoter i efteråret, indgår automatisk i genfordelingskvoten, og kan derefter ikke bruges af den tidligere licensejer.
Stk. 5. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan for det pågældende eller for det efterfølgende år nedsætte kommunens kvote, såfremt det konstateres, at der i kommunen er
1) fanget eller anskudt finhvaler uden tilladelse,
2) fanget eller anskudt sildepiskere uden licens eller
3) fanget eller anskudt flere sildepiskere eller er fanget flere finhvaler end tilladt i et kalenderår. Nedsættelsen kan ske for såvel for sildepisker- som for finhvalkvoten, uanset for hvilken art, der er sket overtrædelser.
Stk. 6. Fangst eller anskydning af fredede hvalarter kan medføre kvotereduktion samme år eller det følgende år for den kommune, hvor ulovligheden er sket. Kvotereduktionen kan ske på for såvel for sildepisker- som på for finhvalkvoten.

 

Omfordeling af licenser

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan efter høring af de lokale fisker- og fangerorganisationer bestemme, at en udstedt licens eller udstedte licenser flyttes indenfor kommunen eller bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst.
Stk. 2. Når meddelelse er givet, skal licensindehaveren eller licensindehaverne aflevere licensen eller licenserne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser eller tilladelser bortfalde i henhold til stk. 1, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til landsstyreområdet om nedlagte og anskudte hvaler efter reglerne i hjemmestyrebekendtgørelsen om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.
Stk. 4. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA gennem radio eller øvrige presse meddele, at udstedte licenser er flyttet til en anden kommune eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres, jf. stk. 2.

 

Genfordeling af kvoter

§ 18. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst genfordeler efter høring af KNAPK og KANUKOKA den eventuelle resterende kvote på finhvaler og sildepiskere. Der skal tages skridt til en sådan genfordeling senest den 15. september i hvert kalenderår. Fangst er forbudt fra dagen før genfordelingsdagen og kan først genoptages, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.
Stk. 2. Meddelelse om genfordeling og vilkårene herfor offentliggøres såvidt muligt gennem radio og den øvrige presse.
Stk. 3. Med henblik på fangst i perioden 1. september og frem til genfordelingen, kan de enkelte kommunalbestyelser foretage en indbyrdes genfordeling af deres restkvoter. Genfordelingen skal foretages efter høring af de lokale fisker- og fangerorganisationer i de respektive kommuner.
Stk. 4. Ammassalik og Ittoqqortoormiit kommune kan drøfte indbyrdes genfordeling af kvoter i Østgrønland umiddelbart efter den 15. august.
Stk. 5. Eventuelle beslutninger om genfordeling i henhold til stk. 3 og 4 meddeles skriftligt til Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst senest 1 uge før genfordeling finder sted. Ligeledes meddeles resultatet fra fordelingen af restkvoten.
Stk. 6. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA gennem radio eller øvrige presse meddele, at udstedte licenser er flyttet til en anden kommune eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres.

 

Salg af fangst

§ 19. Finhvaler eller sildepiskere der er fanget må ikke sælges førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen eller tilladelsen har registreret fangsten.
Stk. 2. Indehavere af licens til harpunkanonfangst er før stempling pligtig til at fremvise original faktura for køb af harpungranat samt fremvise brugte granater med henblik på kontrol af serienummeret.
Stk. 3. Salg eller køb af fangsten, eller dele heraf, må ikke finde sted, før indehaveren af licens eller tilladelse påtegner en kopi af licensen eller tilladelsen. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.
Stk. 4. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret er åbnet.

 

Vævsprøver

§ 20. Enhver, som har fanget en stor hval, har pligt til snarest efter flænsningen at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak og kød fra fangsten til kommunekontoret med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten. Vævsprøverne lægges i den af Grønlands Naturinstitut udleverede plastbeholder med konserveringsvæske.
Stk. 2. Kommunekontoret videresender den indleverede vævsprøve og oplysninger til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk straks efter modtagelsen.

 

Dispensation

§ 21. Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra denne bekendtgørelses bestemmelser.

 

Udførsel og sanktioner

§ 22. Det er forbudt at udføre kød fra store hvaler i kommercielt øjemed. Det er dog tilladt at udføre dele af store hvaler, der er fanget i henhold til § 21.

§ 23. Bøde kan idømmes den, der overtræder § 2, §§ 4 og 5, §§ 7-10, § 11, stk. 5, § 12, § 16, stk. 4, § 17, stk. 2, §§ 19-20 og § 22.
Stk. 2. Sager om bøde behandles efter efter reglerne i landstingslov om fangst og jagt.

 

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2005.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12. af 3. april 1998 om fangst af store hvaler.
Stk. 3. De licenser, der på ikrafttrædelsestidspunktet fortsat er gyldige, er reguleret efter denne bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. april 2005.
Rasmus Frederiksen

/

Amalie Jessen