Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 7. juli 2005 om uddannelsesstøtte

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 5, stk. 2, § 11, § 27, stk. 4, og § 30, stk. 3, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte, samt efter forud indhentet udtalelse herom fra de uddannelsessøgendes organisationer, fastsættes:

 

Kapitel 1
Definitioner

§ 1. Ved studieforberedende uddannelser forstås studieforberedende uddannelsesforløb på niveau over folkeskolens afsluttende prøver, herunder særlige uddannelses- og erhvervsintroduktionsforløb, gymnasiale uddannelser, gymnasiale suppleringskurser og forberedelseskurser.

§ 2. Ved en erhvervsmæssig grunduddannelse forstås en vekseluddannelse, således at der skiftes mellem praktik og skoleophold. En erhvervsmæssig grunduddannelse indeholder grundfag, områdefag, specialefag samt eventuelt valgfag og forudsætter, at der er indgået en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale, medmindre ansøgeren er optaget på skolepraktik, jf. § 2, stk. 1, i landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
Stk. 2. Ved andre erhvervsuddannelser forstås uddannelser, der hovedsageligt foregår på en erhvervsskole som teoretisk undervisning. Der kan i disse uddannelser indlægges praktikophold af kortere varighed, jf. § 2, stk. 2, i landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.
Stk. 3. Vekseluddannelser, der forudsætter en gymnasial uddannelse eller lignende, er ikke en erhvervsmæssig grunduddannelse.

§ 3. Ved en videregående uddannelse forstås en uddannelse, der forudsætter en bestået gymnasial uddannelse, dele heraf eller en erhvervsrettet uddannelse.

§ 4. Ved klippekortet forstås et begrænset støttesystem med en ramme for det maksimale antal måneder, hvortil der kan gives uddannelsesstøtte.

§ 5. Ved eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter forstås uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere henholdsvis idrætstalenter af direktoratet for uddannelse efter indstilling fra Team Grønland og et specialforbund. Grønlands Idrætsforbund kan repræsentere idrætsgrene uden eget specialforbund.

§ 6. Ved vejleder forstås studievejlederen, faglæreren eller andre personer med en tilsvarende vejledningsfunktion ved en grønlandsk uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejlederen ved et af De Grønlandske Huse i Danmark. Desuden kan direktoratet for uddannelse fungere som vejleder.

§ 7. Samliv, der er dokumenteret ved bopælsattest, og som har varet i mindst 1 år efter det fyldte 18 år, sidestilles med ægteskab.

§ 8. Ved nærmeste familie forstås egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre.

 

Kapitel 2
Støttebetingelser


Fællesbestemmelser

§ 9. Der ydes uddannelsesstøtte til personer, der opfylder de fælles støttebetingelser jf. §§ 11-25, samt de for de enkelte uddannelsestyper fastsatte særlige betingelser, jf. §§ 31-48.

§ 10. Uddannelsessøgende skal, for at være berettigede til at modtage uddannelsesstøtte, meddele direktoratet for uddannelse alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte, og skal straks meddele direktoratet for uddannelse senere ændringer i disse forhold, jf. § 10 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Oplysninger til brug for støttevurdering, jf. stk. 1, kan blandt andet være oplysninger om den uddannelsessøgendes statsborgerskab, bopæl, familiemæssige status, børn, modtagelse af anden offentlig støtte, uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, dokumentation for optagelse på uddannelse eller fremskaffelse af lærested, studieskift, eksamenskarakterer og udskrifter af eksamensprotokoller.
Stk. 3.
Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold, skal direktoratet for uddannelse kræve uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte tilbagebetalt med påløbne renter, jf. § 21, stk. 1 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Forrentning af uberettiget modtaget støtte sker efter reglerne herom i § 21, stk. 2 og 4 i den nævnte forordning.

§ 11. Uddannelsessøgende, der vedvarende modtager anden offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage stipendium og børnetillæg, jf. § 9, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der under uddannelsen modtager uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til stipendium, jf. § 9, stk. 2, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 3. Uddannelsessøgende har ikke ret til stipendium i de perioder, hvor de modtager praktikløn fra arbejdsgiveren.
Stk. 4. Uddannelsessøgende på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til uddannelses-støtte.
Stk. 5. Uddannelsessøgende, der har fravalgt klip eller stipendium, vil i de perioder, som fravalget omfatter, ikke være berettiget til de i kapitel 4 omhandlede ydelser.

 

Tilknytningsbestemmelser

§ 12. For at kunne modtage uddannelsesstøtte kræves dansk statsborgerskab, jf. § 6, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra kravet om dansk statsborgerskab, når den uddannelsessøgende har særlig familiemæssig tilknytning til Grønland.
Stk. 2. Udlændinge kan dog modtage uddannelsesstøtte, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere, jf. § 6, stk. 2, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 13. Til uddannelser i Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der har fast bopæl i Grønland, jf. § 7 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra bopælskravet, når det kan godtgøres, at personen reelt har fast bopæl i Grønland til trods for formel fast bopæl uden for Grønland.

§ 14. Til uddannelser uden for Grønland kan der, jf. § 8, stk. 1, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte, ydes uddannelsesstøtte til personer, der har:
1) Fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har haft det i mindst 5 år umiddelbart forud herfor.
2) Haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højest har haft bopæl uden for Grønland i 3 år.
Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland, jf. stk. 1, regnes ikke, jf. 8, stk. 2, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte, ophold, der udelukkende skyldes:
1) Uddannelsesforhold.
2) Forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra kravet om fast bopæl i Grønland i stk. 1, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder at fast bopæl uden for Grønland skyldes flytning i forbindelse med ægtefællens, jf. § 7, uddannelse uden for Grønland.

 

Optagelse på uddannelse

§ 15. Der ydes uddannelsesstøtte, såfremt ansøgeren er optaget på uddannelsen, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Til uddannelser i Danmark, hvor uddannelsens adgangskrav er en gymnasial eksamen, men hvor optagelse på uddannelsen er begrænset ved en adgangskvotient, ydes der uddannelsesstøtte, selv om den uddannelsessøgendes karaktergennemsnit ligger under adgangskvotienten, såfremt ansøgeren:
1) har en gymnasial eksamen med et karaktergennemsnit på mindst 8 og
2) opfylder de af uddannelsesinstitutionen krævede tilvalgsniveauer til den ansøgte uddannelse.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse kan fastsætte kvoter for antallet af grønlandske studerende med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre på bestemte uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark. Direktoratet for uddannelse fastsætter kriterierne for prioritering blandt de ansøgere, der i øvrigt opfylder støttebetingelserne. Direktoratet for uddannelse offentliggør kvoternes størrelse og prioriteringskriterierne på "www.sunngu.gl".
Stk. 4. Til erhvervsuddannelser uden for Grønland ydes alene uddannelsesstøtte, såfremt ansøgeren i forbindelse med optagelse på uddannelsen har skaffet sig et lærested.

 

Støtteberettigende uddannelser

§ 16. Direktoratet for uddannelse kan godkende en uddannelse i Grønland som støtteberettigende, såfremt uddannelsen:
1) Er af mindst 3 måneders varighed.
2) Kan påregne at give beskæftigelse i Grønland.
3) Foregår på en uddannelsesinstitution, der er oprettet og drevet af Grønlands Hjemmestyre, eller har en tilfredsstillende kvalitet med hensyn til fagligt indhold, ledelse, lærerkræfter og fysiske rammer.
Stk. 2. Direktoratet for uddannelse træffer afgørelse efter stk. 1 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en offentlig anerkendt uddannelseskvalitetsvurderingsinstitution.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse offentliggør på "www.sunngu.gl" de uddannelser i Grønland, der er godkendt af direktoratet for uddannelse.

§ 17. Uddannelser i Danmark er støtteberettigende, såfremt uddannelsen er godkendt som støtteberettigende af SU-Styrelsen i Danmark, medmindre Direktoratet for uddannelse ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn har besluttet, at uddannelsen ikke er støtteberettigende.
Stk. 2. Direktoratet for uddannelse kan i øvrigt godkende en uddannelse uden for Grønland, herunder i Danmark, som støtteberettigende, såfremt uddannelsen:
1) Er af mindst 3 måneders varighed.
2) Kan påregne at give beskæftigelse i Grønland, jf. dog § 22.
3) Foregår ved en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution, eller uddannelsen har en tilfredsstillende kvalitet med hensyn til fagligt indhold, ledelse og lærerkræfter og fysiske rammer.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse træffer afgørelse efter stk. 1 og 2 ud fra uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn og kan i den forbindelse indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en offentlig anerkendt uddannelseskvalitetsvurderingsinstitution.
Stk. 4. Direktoratet for uddannelse offentliggør på "www.sunngu.gl":
1) De af SU-styrelsen som støtteberettigende uddannelser godkendte men af direktoratet for uddannelse ikke godkendte som støtteberettigende uddannelser, jf. stk. 1.
2) De af direktoratet for uddannelse i øvrigt godkendte uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark, jf. stk. 2.

§ 18. Godkendelse som støtteberettigende uddannelse efter §§ 16 og 17 sker for en tidsbegrænset periode, der normalt ikke overstiger 4 år.
Stk. 2. Godkendelse af uddannelser, der er oprettet og drevet af Grønlands Hjemmestyre samt uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark, sker uden ansøgning. Godkendelse af øvrige uddannelser i Grønland sker efter ansøgning herom. Ansøgning skal indgives til direktoratet for uddannelse senest 7 måneder inden uddannelsens start.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse vil kunne stille vilkår knyttet til godkendelsen.
Stk. 4. Godkendelse vil kunne tilbagekaldes, hvis
1) uddannelsesinstitutionen ikke kan godtgøre, at forudsætningerne for godkendelsen eller vilkårene tilknyttet godkendelsen fortsat er opfyldt,
2) direktoratet skønner, at der ikke længere er uddannelsespolitisk, arbejdsmarkedsmæssig eller økonomisk baggrund for at opretholde godkendelsen,
3) at uddannelsen markedsføres på en måde, der er i strid med markedsføringslovgivningen eller i øvrigt med forudsætningerne for godkendelsen, eller
4) uddannelsesinstitutionen ikke længere opfylder de krav, der i øvrigt stilles til uddannelsesinstitutioner om administration af uddannelsesstøtten.
Stk. 5. Direktoratet for uddannelse kan til brug for afgørelsen efter stk. 4 indhente en vurdering af uddannelsens kvalitet fra en offentlig anerkendt uddannelseskvalitetsvurderings-institution.
Stk. 6. Hvis en uddannelsesinstitution, der efter ansøgning har fået godkendt en uddannelse, ønsker godkendelsen forlænget, skal institutionen senest 7 måneder inden udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, anmode direktoratet for uddannelse om at få godkendelsen forlænget, jf. § 16, stk. 2 og § 17, stk. 3.
Stk. 7. Uddannelsessøgende, der optages på en uddannelse efter tilbagekaldelse af godkendelse eller efter udløbet af den periode, som godkendelsen er givet for, har ikke ret til uddannelsesstøtte.

§ 19. Direktoratet for uddannelse kan i forbindelse med en uddannelsessøgendes igangværende støtteberettigende uddannelse godkende studieophold uden for Grønland, herunder i Danmark, som helt eller delvist støtteberettigende. Godkendelse sker efter ansøgning herom. Ansøgning skal indgives til direktoratet for uddannelse senest 1 måned inden studieopholdets start.
Stk. 2. Direktoratet for uddannelse vil kunne stille vilkår knyttet til godkendelsen.

§ 20. Når det for optagelse på en videregående uddannelse er nødvendigt at supplere enkelte fag fra en gymnasial uddannelse til et højere niveau, er gymnasiale suppleringskurser støtte-berettigende, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1) den uddannelsessøgende er vejledt af vejlederen til at følge enkeltfagsundervisning, og
2) der suppleres mindst 2 fag, medmindre der er tale om intensiv supplering i 1 fag.
Stk. 2. Gymnasiale suppleringskurser er dog ikke støtteberettigende i fag, hvor den uddannelsessøgende allerede har opnået prøve- eller eksamenskarakteren 6 eller derover, medmindre en højere karakter eller et højere niveau er en betingelse for optagelse på den ønskede uddannelse. Karakterkravet gælder dog ikke prøver, der er mere end 8 år gamle.
Stk. 3. Der kan alene ydes uddannelsesstøtte til et fag én gang.

§ 21. Grønlands Hjemmestyre kan yde uddannelsesstøtte til eliteidrætsudøveres deltagelse i særligt tilrettelagte uddannelser, såfremt eliteidrætsudøveren på grund af idrætten ikke har mulighed for at tage en støtteberettigende uddannelse.
Stk. 2. Eliteidrætsudøveren sammensætter et uddannelsesforløb således, at idrætsudøvelsen og uddannelsesforløbet til sammen udgør fuldtidsbeskæftigelse. Forløbet skal godkendes af direktoratet for uddannelse efter indstilling fra Team Grønland.

§ 22. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra betingelsen i § 18, stk. 2, nr. 3, når særlige personlige forhold taler derfor, herunder:
1) At den uddannelsessøgende er udøvende inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed.
2) Den uddannelsessøgendes helbredsforhold.

§ 23. Direktoratet for uddannelse kan beslutte at yde uddannelsesstøtte til uddannelses-søgendes deltagelse i uddannelser, der ikke er støtteberettigende, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder, at:
1) Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse.
2) Den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse.
Stk. 2. Direktoratet beslutter, hvilke former for uddannelsesstøtte, der kan ydes, og omfanget heraf.

 

Studieaktivitet

§ 24. Det er en betingelse for ydelse af uddannelsesstøtte, at den uddannelsessøgende, jf. dog stk. 5, er studieaktiv, hvilket vil sige, at den uddannelsessøgende efter de regler, der gælder for uddannelsen deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver og eksamener, afleverer opgaver m.v., eller at afmelding eller udeblivelse fra prøver og eksamener sker efter godkendelse af uddannelsesinstitutionen.
Stk. 2. På uddannelser uden mødepligt har den uddannelsessøgende dog ret til uddannelsesstøtte, så længe den uddannelsessøgende ikke er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem udbetalte stipendier eller klip, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder, jf. dog § 81, stk. 3, 2. pkt. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med ret til stipendium eller klip i et bestemt antal måneder, medregnes disse stipendieudbetalinger eller brugte klip ikke i opgørelsen af udbetalte stipendier eller forbrugte klip.
Stk. 3. Den uddannelsessøgende har ret til uddannelsesstøtte i op til yderligere 1 år, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse i en periode med uddannelsesstøtte. Den støtteberettigende periode forlænges med et antal måneder, der svarer til det antal måneder, som den uddannelsessøgende er blevet forsinket. Forsinkelse udløser kun ret til yderligere uddannelsesstøtte, hvis forsinkelsen er sket på grund af dokumenteret:
1) Deltagelse i institutionens styrelse, de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen.
2) Arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.
3) Egen eller nære pårørendes sygdom.
Stk. 4. Uddannelsessøgende på uddannelser uden for Grønland skal efter hver eksamenstermin indsende udskrift af eksamensprotokol eller lignende til direktoratet for uddannelse.
Stk. 5. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for eliteidrætsudøvere. Det er dog en betingelse for modtagelse af uddannelsesstøtte, at aktivitetsniveauet såvel inden for idrætsudøvelsen som inden for det planlagte uddannelsesforløb holdes på et niveau, der opfylder de krav, der er fastsat af direktoratet for uddannelse. Team Grønland har pligt til straks at underrette direktoratet for uddannelse, såfremt den uddannelsessøgende ikke opfylder de fastsatte krav.

§ 25. Uddannelsesinstitutionen kontrollerer løbende den uddannelsessøgendes studieaktivitet og træffer afgørelse om studieaktiviteten.
Stk. 2. Den uddannelsessøgende anses for at være studieaktiv, indtil andet konstateres, jf. dog § 10.
Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte nærmere betingelser om studieaktiviteten, herunder om mødepligt, aflevering af opgaver og prøver og om afmelding fra prøver og eksamener.

 

Kapitel 3
Støtteformer


Fællesbestemmelser

§ 26. Uddannelsesstøtte kan ydes i form af:
1) Stipendium.
2) Tilskud til de lønudgifter arbejdsgiverne har ved ansættelse af lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser og lærlinge, der har praktik i Grønland og skoleophold i Danmark.
3) Børnetillæg.
4) Betaling af indkvarteringsudgifter.
5) Udlæg for indkvarteringsudgifter.
6) Frirejser.
7) Dækning af udgifter til godstransport.
8) Dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning.
9) Dækning af behandlingsudgifter.
10) Landskassefinansieret lån.
11) Dækning af undervisningsafgifter.

§ 27. Størrelsen af det månedlige stipendium beror på, hvilken af følgende kategorier, den uddannelsessøgende tilhører:
1) Uddannelsessøgende eller kollegieelever i Grønland på studieforberedende uddannelser.
2) Hjemmeboende elever på de erhvervsmæssige grunduddannelser, som ikke modtager løn fra arbejdsgiveren.
3) Uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser i Grønland samt til elever på de erhvervsmæssige grunduddannelser, som modtager støtte som udeboende.
4) Uddannelsessøgende på videregående uddannelser i Grønland.
5) Uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser og på videregående uddannelser i Danmark.
6) Uddannelsessøgende på uddannelse udenfor Grønland og Danmark.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, fratrækkes et beløb hertil.
Stk. 3. Uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser i Grønland samt elever på de erhvervsmæssige grunduddannelser i Grønland, der ikke modtager løn fra arbejdsgiveren, og som bor på kollegium, hvor der ikke er mulighed for bespisning eller kun ydes et måltid, modtager et kosttillæg.
Stk. 4. Stipendiesatser fastsættes på finansloven.
Stk. 5. Direktoratet for uddannelse kan fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder uddannelser udenfor Grønland og Danmark.
Stk. 6. Når en uddannelsessøgende ændrer status fra en af kategorierne i § 27, stk. 1, ændres stipendiets størrelse fra ansøgningstidspunktet, dog tidligst fra den ændrede status.

§ 28. Til støtteberettigende studieophold, der er arrangeret af internationale studenterudvekslingsorganisationer, ydes der kun støtte efter bestemmelsen i § 60.

§ 29. Har den uddannelsessøgende forsørgelsespligten, eller er kendt bidragspligtig overfor børn under 18 år, ydes der et tillæg pr. barn (børnetillæg). Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Grønland. Tillægget udgør det danske normalbidrag, hvis barnet opholder sig i Danmark. Tillægget udgør det grønlandske normalbidrag, hvis barnet hverken opholder sig i Grønland eller Danmark.
Stk. 2. Bor den uddannelsessøgende ikke sammen med barnet, udbetales børnetillægget til den, der faktisk forestår forsørgelsen.
Stk. 3. Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende, når den uddannelsessøgendes børn fuldt ud forsørges af det offentlige.
Stk. 4. Der ydes ikke børnetillæg til den uddannelsessøgende i perioder, hvor den uddannelsessøgende har fravalgt klip jf. § 78, stk. 1.

§ 30. Der ydes fuld dækning af undervisningsafgifter på en støtteberettigende uddannelse, jf. dog stk. 2, når:
1) en lignende uddannelse ikke kan følges uden betaling af undervisningsafgifter, og
2) udgifterne ikke kan afholdes af andre offentlige myndigheder.
Stk. 2. Direktoratet for uddannelse kan beslutte, at undervisningsafgifter på bestemte uddannelser dækkes delvist, når særlige forhold taler derfor, herunder at:
1) Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse,
2) der foreligger aftale om medfinansiering fra anden side, eller
3) den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse.
Stk. 3. Det offentliggøres på "www.sunngu.gl" hvilke uddannelser, der alene ydes delvis dækning af undervisningsafgifter til, og hvor stor en del af undervisningsafgifterne der dækkes på de enkelte uddannelser.

 

Studieforberedende uddannelser

§ 31. Studieforberedende uddannelse er ikke omfattet af klippekortet, jf. § 4.

§ 32. Stipendium til uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelser i Grønland ydes med en sats svarende til den i § 27, stk. 1, nr. 1, nævnte kategori, jf. dog stk. 2-3.
Stk. 2. Stipendium som udeboende, jf. § 27, stk. 1, nr. 3, kan ydes såfremt den uddannelsessøgende har etableret og opretholder en selvstændig husstand, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde, og
1) har eget barn boende hos sig,
2) etableringen er begrundet i sociale forhold, eller
3) etableringen er sket før tidspunktet for rettidig ansøgning om optagelse på den aktuelle uddannelse.
Stk. 3. Det i stk. 2, nr. 1, nævnte forhold skal yderligere dokumenteres ved fødsels- eller dåbsattest. Det i stk. 2, nr. 2, nævnte forhold skal yderligere dokumenteres ved erklæring herom fra de sociale myndigheder.

§ 33. Der ydes kun uddannelsesstøtte til én studieforberedende uddannelse, dog kan der efter ansøgning ydes uddannelsesstøtte til suppleringskurser.
Stk. 2. Der kan ydes uddannelsesstøtte i op til tre år til Hf-enkeltfag og derpå yderligere i op til ét år til suppleringskursus. Såfremt den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse som følge af en af de grunde, der er nævnt i § 24, stk. 3, kan der yderligere ydes uddannelsesstøtte i op til ét år.

§ 34. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en studieforberedende uddannelse, når den uddannelsessøgende inden for de seneste 5 år har afbrudt studieforberedende uddannelse mere end én gang.
Stk. 2. Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af orlov, herunder barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra stk. 1, når særlige forhold taler derfor, herunder når uddannelsesinstitutionen vurderer, at den uddannelsessøgende vil kunne gennemføre den søgte uddannelse.

 

Erhvervsmæssige grunduddannelser

§ 35. Erhvervsmæssige grunduddannelser er ikke omfattet af klippekortet, jf. § 4.

§ 36. Der kan ydes uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende på erhvervsmæssige grunduddannelser i Grønland, såfremt der ikke ydes den uddannelsessøgende løn af arbejdsgiveren. Stipendium ydes med en sats svarende til den i § 27, stk. 1, nr. 2, nævnte kategori, jf. dog stk. 2-3.
Stk. 2. Stipendium som udeboende, jf. § 27, stk. 1, nr. 3, kan ydes såfremt den uddannelsessøgende har etableret og opretholder en selvstændig husstand, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde, og:
1) har eget barn boende hos sig,
2) etableringen er begrundet i sociale forhold, eller
3) etableringen er sket før tidspunktet for rettidig ansøgning om optagelse på den aktuelle uddannelse.
Stk. 3. Det i stk. 2, nr. 1, nævnte forhold skal yderligere dokumenteres ved fødsels- eller dåbsattest. Det i stk. 2, nr. 2, nævnte forhold skal yderligere dokumenteres ved erklæring herom fra de sociale myndigheder.

§ 37. Der kan højest ydes uddannelsesstøtte til to afsluttede erhvervsmæssige grunduddannelser under faglært niveau. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til mere end én afsluttet erhvervsmæssig grunduddannelse på faglært niveau. Der kan dog ydes uddannelsesstøtte til yderligere én uddannelse på faglært niveau eller derover, såfremt:
1) Adgangskravet til uddannelsen er betinget af faglært niveau.
2) Uddannelsen er en naturlig forlængelse af den tidligere uddannelse og ligger på et højere niveau inden for samme fagområde.
3) Uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af erhvervsudygtighed.
Stk. 2. En uddannelsessøgende med uddannelse på faglært niveau eller derover kan ikke modtage uddannelsesstøtte til en uddannelse under faglært niveau. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en erhvervsuddannelse til uddannelsessøgende, der har afsluttet en videregående uddannelse.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra stk. 1 og 2, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1) den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, eller
2) Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse.

§ 38. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende på en erhvervsmæssig grunduddannelse, der inden for de seneste 5 år har afbrudt uddannelse mere end én gang. Afbrydelse på studieforberedende uddannelser medregnes ikke.
Stk. 2. Som afbrydelse efter stk. 1 regnes ikke midlertidig afbrydelse af uddannelsen på grund af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og fravær på grund af dokumenteret sygdom.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra stk. 1, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1) den uddannelsessøgendes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede, eller
2) Grønland har særligt behov for uddannede med den ansøgte uddannelse.

 

Videregående uddannelser

§ 39. Til uddannelsessøgende på videregående uddannelser ydes uddannelsesstøtte inden for klippekortet, jf. § 4.
Stk. 2. Et klip udgør 1 måneds stipendium og eventuelle børnetillæg.
Stk. 3. Et rejseklip udgør udgifterne svarende til en frirejse, jf. § 52.
Stk. 4. Rejseklip til frirejser i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning benævnes ordinære rejseklip.
Stk. 5. Rejseklip til frirejser i forbindelse med ferier benævnes ferierejseklip.
Stk. 6. Rejseklip til øvrige frirejser benævnes ekstraordinære rejseklip.

§ 40. Der kan inden for klippekortet i alt gives op til 82 klip (rammen), jf. dog §§ 44-47.
Stk. 2. Der kan inden for klippekortet i alt gives op til 4 ordinære rejseklip (rejserammen).
Stk. 3. Til uddannelse, der er omfattet af klippekortet, kan der højst gives et antal klip og ordinære rejseklip, der svarer til differencen mellem rammen og de allerede benyttede klip henholdsvis rejserammen og allerede benyttede ordinære rejseklip.
Stk. 4. En uddannelsessøgende, der har gennemført en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, vil i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med tillæg af det antal klip, der måtte være brugt ud over den normerede teoridel. Har den uddannelsessøgende anvendt færre klip end det antal klip, som uddannelsens normerede teoridel svarer til, vil den uddannelsessøgende i sin ramme blive fratrukket klip svarende til den normerede uddannelsestid med fradag af det antal klip, der ikke er benyttet. Ved afbrud af sådanne uddannelser fratrækkes rammen alene det antal klip, der er udbetalt. Der vil i rejserammen blive fratrukket klip svarende til antal benyttede ordinære rejseklip.

§ 41. Til den enkelte uddannelse gives et antal klip, der svarer til den normerede uddannelsestid målt i måneder, med et tillæg på 12 klip (støttetiden), jf. dog § 44, stk. 5, og §§ 45-47.
Stk. 2. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses som to særskilte uddannelser. Består en uddannelse af både en bachelordel og en kandidatdel, gives et tillæg på 12 klip for hver del, men samlet kan der maksimalt ydes klip svarende til rammen, jf. dog § 44, stk. 1. 1. pkt.
Stk. 3. Til en videregående uddannelse, hvor der veksles mellem teori og en lønnet praktik, udgør støttetiden et antal klip, der svarer til uddannelsens normerede teoridel målt i måneder med et tillæg op til 12 klip.
Stk. 4. Er der i en afbrudt uddannelse opnået merit i forhold til en senere påbegyndt videregående uddannelse, fradrages der i støttetiden for den påbegyndte uddannelse klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.

§ 42. Til den enkelte uddannelse kan gives ferierejseklip, såfremt betingelserne for ydelse af frirejse i forbindelse med ferie er opfyldt, jf. §§ 56-58.
Stk. 2. Ferierejseklip til sommerferierejse kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1) på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2) pr. 1. april i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen.
Stk. 3. Ferierejseklip til juleferiefrirejse kan alene ydes, såfremt den uddannelsessøgende:
1) på ansøgningstidspunktet modtager klip, og
2) pr. 1. november i støtteåret har mindst 7 klip tilbage i rammen.

§ 43. Til den enkelte uddannelse kan gives ekstraordinære rejseklip, såfremt betingelserne for ydelse af frirejse i forbindelse med uddannelsens midlertidige afbrydelse, jf. 53, stk. 1, skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, jf. § 53, stk. 2, orlov, jf. § 55, studierelevant ophold i og uden for Grønland, herunder i Danmark, jf. § 59, eller alvorlig sygdom eller dødsfald i den uddannelsessøgendes nærmeste familie, jf. § 61, er opfyldt.

§ 44. Rammen, jf. § 40, stk. 1, udvides i det omfang den normerede uddannelsestid, herunder den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb overstiger 60 måneder. Afbryder den uddannelsessøgende en sådan uddannelse, annulleres udvidelsen af rammen.
Stk. 2. Når den uddannelsessøgende har fået forlænget støttetiden med et antal klip, udvides rammen, jf. § 40, stk. 1, tilsvarende. Hvis den uddannelsessøgende afbryder en uddannelse, hvortil støttetiden er blevet forlænget, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen. Når den uddannelsessøgende har fået reduceret støttetiden som følge af meritgodskrivning, jf. § 41, stk. 4, sker der ikke reduktion i rammen, jf. § 40, stk. 1.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse kan efter ansøgning herom bestemme, at der gives ekstra klip som udvidelse af rammen, jf. § 40, stk. 1, hvis dokumenteret sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den uddannelsessøgende ikke kan gennemføre en uddannelse og derfor skifter til en ny uddannelse. Direktoratet for uddannelse bestemmer, hvor mange klip rammen udvides med.
Stk. 4. Har en uddannelsessøgende modtaget uddannelsesstøtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) til en videregående uddannelse, modregnes i rammen, jf. § 40, stk. 1, det antal måneder, hvori der er modtaget SU.
Stk. 5. Uddannelsessøgende, der i ubrudt forløb fortsætter på en overbygningsuddannelse, der er omfattet af klippekortet, efter en bacheloruddannelse, kan mod dokumentation for optagelse på den ny uddannelse ydes op til 2 klip fra støttetiden i den påbegyndte uddannelse. Klippene udbetales i perioden mellem de to uddannelser.

§ 45. En uddannelsessøgende har ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis den uddannelsessøgende bor sammen med barnet og ikke holder orlov. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens den uddannelsessøgende er i lønnet praktik, der afslutter uddannelsen, ydes der ikke ekstra klip.
Stk. 2. Moderen har ret til et tillæg på 12 klip.
Stk. 3. Faderen har ret til et tillæg på 6 klip.

§ 46. Uddannelsessøgende, der er godkendt som eliteidrætsudøvere af direktoratet for uddannelse efter indstilling fra Team Grønland og er på et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb godkendt af direktoratet for uddannelse, kan ydes ekstra klip som tillæg til støttetiden.
Stk. 2. Direktoratet for uddannelse bestemmer på baggrund af det særligt tilrettelagte uddannelsesforløbs forventede varighed, hvor mange ekstra klip, der ydes.

§ 47. En uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom til vejlederen ydes indtil 12 ekstra klip som tillæg til støttetiden, hvis den uddannelsessøgende er blevet forsinket i en uddannelse på grund af dokumenteret:
1) Deltagelse i institutionens styrelse, de studerendes råd og lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen.
2) Arbejde i forbindelse med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.
3) Egen eller nære pårørendes sygdom.
Stk. 2. Forsinkelsen skal indtræde i en periode med uddannelsesstøtte. Antallet af ekstra klip svarer til det antal måneder, som den uddannelsessøgende er blevet forsinket i sin uddannelse.

§ 48. Den uddannelsessøgende kan fravælge klip, jf. § 78. Fravalg af klip medfører ingen ændringer i hverken rammen eller støttetiden. Fravalgte klip kan ikke udbetales senere i form af flere klip for samme måned.

 

Kapitel 4
Indkvartering, frirejser, godstransport, ekstraundervisning og behandlingsudgifter


Indkvartering

§ 49. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning herom i forbindelse med påbegyndelse, afbrydelse eller afslutning af uddannelse få helt eller delvist udlagt udgifterne til indkvartering i op til 3 uger, når ganske særlige forhold taler herfor, herunder når:
1) indkvartering nødvendiggøres på grund af transportmæssige forhold, eller
2) den uddannelsessøgendes egen tilvejebringelse eller opretholdelse af bolig eller anden ind-kvartering ikke er lykkedes på grund af forhold, som ikke kan lastes den uddannelsessøgende.
Stk. 2. Der kan for hver dag alene udlægges for udgifter, der overstiger 70 kroner. De udlagte udgifter konverteres til et landskassefinansieret studielån, der forrentes og tilbagebetales efter de herom fastsatte regler i kapitel 4 og 5 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 50. Uddannelsessøgende, som er på skoleophold i Grønland, tildeles dækning af indkvarteringsudgiften svarende til prisen for en kollegiebolig, når:
1) skoleopholdet varer mindre end 6 måneder,
2) de indkvarteres på kollegium eller et af direktoratet for uddannelse anvist indkvarteringssted, og
3) de har etableret og opretholder en selvstændig husstand, dokumenteret ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde.

 

Frirejser

§ 51. Der kan ydes frirejse i forbindelse med:
1) Uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning, jf. §§ 53-54.
2) Orlov, jf. § 55.
3) Sommerferie, jf. §§ 56-57.
4) Juleferie, jf. § 58.
5) Studierelevant ophold m.v., jf. § 59.
6) International studenterudveksling, jf. § 60.
7) Sygdom og dødsfald, jf. § 61.
Stk. 2. Der ydes ikke frirejse, når den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til en arbejdsgiverbetalt frirejse.

§ 52. Frirejsen omfatter fuld dækning af billet- og nødvendige opholdsudgifter under rejsen, med billigst mulige offentlige transportmulighed.
Stk. 2. Benyttes anden transport, godtgøres højest udgiften svarende til billigst mulige offentlige transport.
Stk. 3. Der ydes ikke dækning for udgifter ved ændring af billetter.
Stk. 4. Der ydes ikke dækning for udgifter til taxakørsel, lufthavnsbus og lufthavnstog.

§ 53. I forbindelse med uddannelsens start ydes der frirejse mellem den faste bopæl og den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 52, stk. 4. Ved afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse fra den i forhold til uddannelsesbyen nærmeste lufthavn, havn eller banegård, jf. dog § 52, stk. 4, til den faste bopæl inden påbegyndelsen af uddannelse.
Stk. 2. Der ydes frirejse til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette, og skiftet er skriftligt godkendt af en vejleder.
Stk. 3. Der ydes frirejse inden for en måned efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse. Der kan inden fristens udløb efter ansøgning bevilges udsættelse af hjemrejsen i op til et år, når den:
1) Uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 7, fortsat er under uddannelse samme sted og for-ventes at færdiggøre sin uddannelse inden 1 år efter, den uddannelsessøgendes afslutning eller afbrydelse af uddannelse.
2) Uddannelsessøgende har skolesøgende børn, og uddannelsen afsluttes eller afbrydes midt i et skoleår.
Stk. 4. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra stk. 1, når særlige forhold taler derfor, herunder når det inden hjemrejse i forbindelse med uddannelsens afslutning eller afbrydelse kan dokumenteres, at den uddannelsessøgende har indgået et ansættelsesforhold i den by, hvortil frirejsen ønskes til.

§ 54. Når der i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse til den uddannelsessøgende, kan der ydes frirejse til børn under 18 år, jf. dog stk. 5, såfremt:
1) barnet bor hos den uddannelsessøgende,
2) barnet er den uddannelsessøgendes eget barn eller er barn af den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 7,
3) uddannelsen eller skoleopholdet varer mere end 10 måneder, og
4) det kan dokumenteres, at der er skaffet rimelig indkvartering til familien og pasningsmulighed for barnet.
Stk. 2. Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår i Grønland, mindre end 10 måneder, kan der ydes frirejse til uddannelsessøgendes børn fra 0 til 6 år, når betingelserne i stk. 1, nr. 1, 2 og 4 er opfyldt. Frirejse til børn fra 6 til 18 år kræver desuden en godkendelse fra vejlederen på den optagende uddannelsesinstitution.
Stk. 3. Varer uddannelsen eller skoleopholdet, der foregår uden for Grønland, herunder i Danmark, mindre end 10 måneder, ydes der ikke frirejse til børn. Direktoratet for uddannelse kan dispensere herfor, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder:
1) når barnets alder (0-6 år) taler herfor, og
2) der er dokumentation for tilfredsstillende bolig og pasning af barnet.
Stk. 4. Der ydes frirejse til den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 7, når der efter stk. 1 er bevilget frirejse til børn.
Stk. 5. Der ydes i forbindelse med uddannelsens afslutning, afbrydelse eller midlertidige afbrydelse frirejse til børn, som er medbragt på uddannelsen og ved dennes afslutning eller afbrydelse er fyldt 18 år.

§ 55. Ved orlov, herunder barselsorlov, fra uddannelsen ydes der frirejse, når:
1) orloven er skriftligt godkendt af uddannelsesinstitutionen,
2) orloven er af mere end 3 måneders varighed,
3) rejsen påbegyndes indenfor en måned fra orlovens start, og
4) returrejsen til uddannelsesbyen tidligst påbegyndes en måned før genoptagelsen af uddannelsen.

§ 56. Der kan i forbindelse med sommerferien ydes en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og egne børns faste bopæl i Grønland eller den uddannelsessøgendes eller forældrenes seneste faste bopæl i Grønland. Dette gælder dog ikke, når uddannelsen afsluttes inden 1. december i samme kalenderår.
Stk. 2. Dog kan frirejse efter stk. 1, ydes til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til rejsen til den sidste faste bopæl.
Stk. 3. Der ydes en tur-returrejse efter stk. 1 og 2 til børn under 18 år, der bor hos den uddannelsessøgende, og som den uddannelsessøgende har forsørgelsespligten overfor.
Stk. 4. Billetter skal bestilles senest 1. april. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

§ 57. Tur-returrejse i forbindelse med sommerferie, jf. § 56, kan udskydes til den efterfølgende juleperiode. Meddelelse om udskydelse skal meddeles senest den 1. april til vejlederen. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes i forbindelse med sommerferien, dækkes ikke.

§ 58. Der kan i forbindelse med julen ydes en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og et af børnenes faste bopæl i Grønland, når den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over børn, der ikke bor sammen med den uddannelsessøgende. Dette gælder dog ikke, når den uddannelsessøgende har haft barnet medbragt til uddannelsesstedet i det pågældende skoleår, eller når den uddannelsessøgende afslutter uddannelsen inden den 1. marts i det efterfølgende kalenderår.
Stk. 2. Medtages børnene, men ikke ægtefællen, jf. § 7, til uddannelsesbyen, ydes en tur-returrejse til den uddannelsessøgende og børnene, når ægtefællen også har forældremyndigheden over et af børnene. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesbyen og ægtefællens faste bopæl i Grønland.
Stk. 3. Såfremt uddannelsesbyen er i Grønland, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2 ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2 dækkes ikke.
Stk. 4. Såfremt uddannelsesbyen er uden for Grønland, herunder i Danmark, kan der i stedet for en rejse efter stk. 2, ydes en tur-returrejse til uddannelsesbyen for ægtefællen, jf. § 7, og børn, som den uddannelsessøgende har forældremyndigheden over, når særlige studiemæssige forhold gør sig gældende, herunder eksamen og specialeudarbejdelse. Eventuelle merudgifter i forhold til den rejse, der kunne ydes efter stk. 2, dækkes ikke.
Stk. 5. Når opholdet i uddannelsesbyen varer mindre end 10 måneder, kan der ikke ydes frirejse efter stk. 1- 4.
Stk. 6. Billetter skal bestilles senest 1. oktober. Ved senere reservation dækkes eventuelle merudgifter ikke.

§ 59. Efter indstilling fra en vejleder og godkendt af direktoratet for uddannelse kan der til den uddannelsessøgende ydes fuld eller delvis dækning af nødvendige rejse- og opholdsudgifter såvel i som uden for Grønland, herunder i Danmark, i forbindelse med:
1) Udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser.
2) Studierelevante praktikophold af mere end 1 måneds varighed.
3) Studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstitution.
4) Obligatoriske optagelsesprøver.
Stk. 2. Rejsen skal om muligt lægges i forbindelse med en sommer- eller juleferiefrirejse.

§ 60. I forbindelse med studieophold uden for Grønland og Danmark af mere end 6 måneders varighed, som ikke er knyttet til en uddannelse, og som er arrangeret af internationale studenterudvekslingsorganisationer, ydes der en tur-returrejse mellem den faste bopæl i Grønland og bestemmelsesstedet i udlandet.
Stk. 2. Rejsen fra København til bestemmelsesstedet i udlandet refunderes i henhold til de i § 52 fastsatte regler mod forevisning af dokumentation for de afholdte udgifter.
Stk. 3. Ved alvorlig sygdom eller død i udvekslingsstudentens nærmeste familie kan der, i det omfang rejsen ikke dækkes af andre, ydes en tur-returrejse i henhold til de i § 52 fastsatte regler, dog kun fra København til pågældende nærmeste families opholdssted.

§ 61. Ved alvorlig sygdom eller død i den uddannelsessøgendes nærmeste familie ydes der i det omfang rejseudgifterne ikke dækkes af andre, en frirejse til den uddannelsessøgende og dennes børn, der bor hos den uddannelsessøgende. Frirejsen ydes som en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og pågældende nærmeste families opholdssted.
Stk. 2. Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Dødsfald dokumenteres ved kopi af dødsattest eller lignende.

 

Godstransport

§ 62. Der kan ydes godstransport, jf. stk. 2-5, når der er bevilget frirejse i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse eller afslutning. Der kan ikke ydes godstransport til uddannelsessøgende, der bevilges en uddannelse uden for Grønland og Danmark.
Stk. 2. Der kan ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal på skole- eller praktikophold af over 6 måneders varighed, når der er bevilget frirejse til børn.
Stk. 3. Der kan ydes godstransport til uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 7, der rejser sammen, når den normerede studietid for en af de uddannelsessøgende er mere end 24 måneder.
Stk. 4. Der kan ydes godstransport til uddannelsessøgende i forbindelse med hjemrejse efter en studietid af mere end 24 måneders varighed.
Stk. 5. Der ydes altid godstransport i forbindelse med hjemrejse, når der er ydet godstransport til udrejsen, jf. stk. 2 og 3.

§ 63. Godstransport ydes som transport af container på indtil 6 m3 indvendig mål eller som stykgods op til 6 m3 inklusive forsikring, med en forsikringssum op til 100.000,- kr. pr. ydet godstransport.
Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor skibstransport ikke er mulig, kan der ydes dækning af udgifter til midlertidig opmagasinering.
Stk. 3. Når der ydes godstransport til uddannelsessøgende, der skal til eller fra Grønland, omfatter bevillingen desuden ud- og indpakning.
Stk. 4. Uddannelsessøgende ægtefæller, jf. § 7, der rejser samme strækning, kan maksimalt bevilges én container eller stykgods op til 6 m3. Såfremt begge ægtefæller har studeret på uddannelser, som hver har en længde på mere end 24 måneder, bevilges 2 containere eller stykgods på op til 12 m3 i alt.
Stk. 5. Til uddannelsessøgende med tre eller flere børn kan der bevilges 2 containere eller stykgods på op til 12 m3 i alt.

§ 64. Når der er bevilget godstransport, men skibstransport midlertidigt ikke er mulig, kan der pr. bevilget frirejse, mod behørig dokumentation, ydes refusion af udgifterne til op til 10 kg. bagageovervægt i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse og afslutning. Retten til godstransport til uddannelsesstedet bibeholdes indtil 6 måneder før uddannelsens afslutning.

§ 65. Der ydes ikke godstransport, såfremt den uddannelsessøgende samtidig afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til arbejdsgiverbetalt godstransport.

 

Ekstraundervisning og behandlingsudgifter

§ 66. For uddannelser uden for Grønland, herunder i Danmark, ydes der fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning. Behovet for ekstraundervisning skal dokumenteres ved indstilling fra en vejleder.

§ 67. Til uddannelsessøgende uden for Grønland, herunder i Danmark, der lider af en lægelig dokumenteret kronisk sygdom ydes dækning af lægeordinerede medicinudgifter.
Stk. 2. Til uddannelsessøgende uden for Grønland ydes dækning af udgifter til lægeordineret behandling.
Stk. 3. Til uddannelsessøgende uden for Grønland ydes dækning af udgifter til nødvendig, akut tandbehandling, når behandlingen er godkendt af direktoratet for uddannelse.
Stk. 4. Der ydes kun dækning af udgifterne efter stk. 1-3, for den del af udgiften, som ikke afholdes af andre offentlige myndigheder eller forsikringsordninger.

 

Kapitel 5
Landskassefinansierede studielån

§ 68. Der kan kun ydes studielån til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i kapitel 2 og 3 og som er fyldt 18 år. Studielånet ydes som et engangslån under uddannelse og som halvårlige semesterlån, jf. dog §§ 69 og 70. Satserne for engangslån og årligt lånemaksimum fremgår af finansloven.
Stk. 2. Semesterlån ydes for forårssemester henholdsvis efterårssemester. Forårssemester anses i denne sammenhæng at være perioden fra 1. januar til og med 31. juli, og efterårssemester anses at være perioden fra 1. august til og med 31. december. Semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan ikke opspares eller overføres til senere semestre.
Stk. 3. Der kan ydes yderligere et engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse, når ganske særlige forhold taler derfor. Ved denne vurdering indgår navnlig følgende forhold:
1) Flytteomkostninger.
2) Indskud til ny bolig.
Stk. 4. Studielånet stiftes på en gældsbrevsformular, som er godkendt af direktoratet for uddannelse. Udbetaling af studielån sker tidligst, når uddannelsen er påbegyndt, og det underskrevne gældsbrev er modtaget af Direktoratet for Uddannelse.

§ 69. Uddannelser, der afsluttes inden 1. marts eller 1. oktober, medfører ikke ret til semesterlån i det omhandlede semester.

§ 70. Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse i Grønland, ydes der ikke studielån, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller en erhvervsmæssig grunduddannelse uden for Grønland, herunder i Danmark, og som er fyldt 18 år, kan der ydes engangslån.
Stk. 3. Studielån kan ikke ydes til uddannelsessøgende, der har uddannelsesgæld af en sådan størrelse, at tilbagebetaling efter endt uddannelse ikke skønnes mulig. Ved udøvelsen af skønnet skal der blandt andet tages hensyn til:
1) Gældens størrelse sammenholdt med det forventelige indkomstniveau efter endt uddannelse.
2) Hvor lang tid det må forventes at tage for den uddannelsessøgende at afdrage studielånet.
3) Om den uddannelsessøgende tidligere groft har misligholdt en afdragsordning vedrørende studielån.
Stk. 4. Direktoratet Uddannelse kan dispensere fra stk. 1 og yde engangslån, når ganske særlige forhold taler derfor, herunder til dækning af dokumenterede etableringsudgifter til uddannelsessøgende på de af de gymnasiale uddannelser udbudte forberedelsesforløb, der af direktoratet for uddannelse er godkendt som støtteberettigende.

§ 71. Studielån forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 4 og 5 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 6
Tilbageholdelse, modregning, forrentning og tilbagebetaling

§ 72. Direktoratet for uddannelse kan foretage tilbageholdelse og modregning i uddannelsesstøtten efter reglerne i kapitel 7 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

§ 73. I forbindelse med afbrydelse af uddannelsen skal den uddannelsessøgende skriftligt meddele vejlederen årsagerne til afbrydelsen. Direktoratet for uddannelse kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, såfremt den uddannelsessøgende undlader at give vejlederen skriftlig meddelelse om årsagerne til afbrydelsen.
Stk. 2. Direktoratet for uddannelse kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte, herunder undervisningsafgifter, tilbagebetalt, såfremt uddannelsesstøtten er modtaget uberettiget eller ikke er anvendt til det bevilgede formål.
Stk. 3. Direktoratet for uddannelse kan kræve udbetalt uddannelsesstøtte tilbagebetalt, såfremt den uddannelsessøgendes uddannelsesophold har været af en sådan varighed, at uddannelsen reelt ikke er påbegyndt, og at afbrydelsen ikke er rimelig begrundet.

§ 74. Uberettiget modtaget uddannelsesstøtte forrentes og tilbagebetales efter reglerne i kapitel 6 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

 

Kapitel 7
Administration og klage

§ 75. Ansøgning om uddannelsesstøtte til deltagelse i uddannelse i Grønland skal indgives på et af direktoratet for uddannelse godkendt ansøgningsskema til den kommunale uddannelsesvejledning, til uddannelsesvejlederen i De Grønlandske Huse i Danmark eller til uddannelsesvejlederen på den uddannelsesinstitution, hvor ansøgeren har søgt om optagelse.
Stk. 2. Ansøgning om uddannelsesstøtte til deltagelse i uddannelse uden for Grønland skal indgives på et af direktoratet for uddannelse godkendt ansøgningsskema til den kommunale uddannelsesvejledning eller til uddannelsesvejlederen i De Grønlandske Huse i Danmark.
Stk. 3. Ansøgning om uddannelsesstøtte fra en eliteidrætsudøver eller et idrætstalent, jf. § 5, indgives på et af direktoratet for uddannelse godkendt ansøgningsskema til Team Grønland, der indhenter udtalelse om den pågældendes idrætslige evner fra Grønlands Idrætsforbund og specialforbundet. Herefter fremsender Team Grønland til direktoratet for uddannelse ansøgningen bilagt sin indstilling og Grønlands Idrætsforbunds og specialforbundets udtalelse.
Stk. 4. Direktoratet for uddannelse kan fastsætte frister for indgivelse af ansøgning om uddannelsesstøtte.
Stk. 5. Direktoratet for uddannelse kan fastsætte procedurer for behandling af ansøgninger om uddannelsesstøtte.

§ 76. For uddannelser, der ikke er omfattet af klippekortet, beregnes stipendium og børnetillæg månedsvis. Ved start, afslutning, afbrydelse og midlertidig afbrydelse af uddannelse beregnes stipendium og børnetillæg pr. studiedag. Ved beregningen af skæringsdagen kan der tages højde for nødvendig rejse- og opholdstid. Ved skift mellem skole- og praktikophold beregnes stipendium pr. undervisningsdag på skolen.
Stk. 2. Stipendium og børnetillæg ydes fra den dato, ansøgning herom er modtaget. Når barnet bliver født i støtteperioden, ydes børnetillægget dog fra fødselstidspunktet, hvis den uddannelsessøgende inden 2 måneder efter fødselstidspunktet indgiver ansøgning om børnetillæg.
Stk. 3. Udbetaling af stipendium og børnetillæg sker månedsvis bagud og sker tidligst fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 4. Udbetaling af stipendium og børnetillæg ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget, jf. § 24, stk. 1. Udbetaling genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv.
Stk. 5. Der kan ikke foretages reduktion af stipendium og børnetillæg som følge af den uddannelsessøgendes fravær. Direktoratet for uddannelse kan dispensere herfor for nærmere bestemte uddannelser. Det offentliggøres på "www.sunngu.gl", hvilke uddannelser dette gælder for.

§ 77. For uddannelser, der er omfattet af klippekortet, beregnes klip for hele måneder.
Stk. 2. Ved uddannelsens start og under uddannelsen er den uddannelsessøgende berettiget til klip, når den uddannelsessøgende er studieaktiv pr. den 15. i udbetalingsmåneden. Ved afgørelsen af, om den uddannelsessøgende i forbindelse med uddannelsens start og afslutning er studieaktiv, tages der højde for nødvendig rejse- og opholdstid, herunder godkendte introduktionsforløb.
Stk. 3. Klip udbetales månedsvis bagud og sker fra den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget, og den uddannelsessøgende opfylder støttebetingelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 4. Udbetaling af klip ophører fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende ikke længere er studieaktiv og dermed ikke støtteberettiget, jf. § 24, stk. 1. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, stoppes udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned. Udbetaling af klip genoptages fra det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende igen er studieaktiv. Ligger dette tidspunkt efter den 15. i måneden, genoptages udbetalingen af klip først med virkning for den efterfølgende måned.
Stk. 5. Der kan ikke foretages reduktion af det månedlige stipendium og eventuelle børnetillæg, der udgør et klip, som følge af den uddannelsessøgendes fravær.

§ 78. En uddannelsessøgende kan inden for henholdsvis uden for klippekortet vælge uddannelsesstøtte fra for én eller flere måneder i hvert støtteår. Undladelse af at søge om uddannelsesstøtte sidestilles med fravalg. Såfremt en uddannelsessøgende ikke har fravalgt uddannelsesstøtte for et bestemt antal måneder, forudsætter genoptagelse af udbetalingen af uddannelsesstøtte fornyet ansøgning herom.
Stk. 2. Ansøgning om fravalg af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden. Ansøgning om genoptagelse af udbetaling af uddannelsesstøtte skal være vejlederen i hænde senest den 15. i udbetalingsmåneden.

§ 79. Afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte kan inden 6 uger fra afgørelsens dato skriftligt indbringes for direktoratet for uddannelse, jf. § 30, stk. 1 i landstingsforordning om uddannelsesstøtte. Direktoratet for uddannelse kan dispensere fra klagefristen, når særlige forhold taler derfor, herunder når:
1) Klagens forsinkede fremkomst skyldes vejrmæssige forhold eller andre forhold, som har forsinket postgangen.
2) Den uddannelsessøgende har været ramt af sygdom i længere tid i perioden frem til klagefristen.

 

Kapitel 8
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

§ 80. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 3. september 1997 om uddannelsesstøtte til idrætstalenter og eliteidrætsudøvere og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 17. december 1996 om betingelser for modtagelse af uddannelsesstøtte til videregående uddannelser uden for Grønland.

§ 81. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til den senest gennemførte uddannelses normerede studietid, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Er den uddannelsessøgende pr. 1. august i gang med en ny videregående uddannelse, hvortil der ydes uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages der ikke i rammen klip for den gennemførte uddannelse.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages ikke klip herfor i rammen. Er der i en afbrudt uddannelse opnået merit i forhold til en videregående uddannelse, som den uddannelsessøgende påbegynder den 1. august 2005 eller senere, fradrages der ved påbegyndelsen af uddannelsen i støttetiden og i rammen klip svarende til det antal måneder, som der er givet merit for på den pågældende uddannelse.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, der pr. 1. august 2005 er i gang med en videregående uddannelse hvortil der er ydet uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rammen et antal klip, der svarer til normeret tid for uddannelsens aktuelle status, jf. dog stk. 4. En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel anses i denne forbindelse for én uddannelse. Samtidig forlænges støttetiden på den igangværende uddannelse med et antal klip svarende til forskellen mellem det antal måneder, der er udbetalt stipendium og uddannelsens normerede status. Hvis uddannelsens aktuelle status er længere fremskredet end den normerede tid, fradrages i rammen alene klip svarende til det antal måneder, som den uddannelsessøgende har modtaget stipendium under uddannelsen, jf. dog stk. 4, og støttetiden bliver i så fald uændret.
Stk. 4. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 under en igangværende uddannelse har fået børn, mens de har modtaget uddannelsesstøtte, tillægges som følge heraf 12 klip i rammen og i støttetiden for hvert barn. Dette gælder kun, såfremt den uddannelsessøgende frem til og med 1. august 2005 har levet sammen med barnet og været studieaktiv i henhold til bestemmelserne herom i § 19, stk. 1, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 1998 om uddannelsesstøtte. Hvis den uddannelsessøgende efterfølgende afbryder uddannelsen, fradrages klip svarende til den ikke anvendte del af forlængelsen i rammen.

§ 82. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har gennemført en videregående uddannelse med uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rejserammen 2 ordinære rejseklip. Er den uddannelsessøgende pr. 1. august i gang med en videregående uddannelse, hvortil der ydes uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages der ikke i rejserammen klip for den gennemførte uddannelse.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der inden 1. august 2005 har afbrudt en videregående uddannelse, hvortil der er modtaget uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages ikke klip herfor i rejserammen.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, der pr. 1. august 2005 er i gang med en videregående uddannelse, hvortil der er ydet uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre, fradrages herfor i rejserammen 1 ordinært rejseklip.

§ 83. Garantiforpligtelser ydet efter de hidtil gældende bestemmelser, fortsætter på uændrede vilkår indtil udløb.
Stk. 2. Garantiforpligtelser, der er indfriet før 1. januar 1997, forrentes efter de hidtil gældende bestemmelser.
Stk. 3. Garantiforpligtelser, der indfries efter 1. januar 1997, forrentes med virkning fra dagen efter indfrielsen. Den til enhver tid værende gæld forrentes med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 5 %. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende indfrier gælden.

§ 84. Klager, der er indgivet til Klagenævnet for Uddannelsesstøtte inden den 1. januar 2005, færdigbehandles af nævnet efter reglerne i landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, jf. § 32, stk. 2, i landstingsforordning om uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Klager, der er indgivet til Klagenævnet for uddannelsesstøtte den 1. januar 2005 eller senere, behandles af direktoratet for uddannelse.

§ 85. § 14, stk. 1 og 2, har ikke virkning for uddannelsessøgende, der er optaget på en uddannelse før den 1. januar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 07. juli 2005
Henriette Rasmussen

/

Lise Lennert Olsen