Landstingsforordning nr. 4 af 12. maj 2005 om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.
(Udmeldelse på grund af restancer og præcisering af, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter regler udstedt med hjemmel i forordningen ikke kan påklages)

 

§1

I landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v., som ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2004, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 3, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter "indtægtsreguleret": "og om, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at udmelde et barn af en daginstitution i tilfælde af restance med betalingen".

2. I § 4, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter "indtægtsreguleret": "og om, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at udmelde et barn af en kommunalt formidlet dagpleje i tilfælde af restance med betalingen".

3. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regler udstedt med hjemmel i denne forordning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.".

 

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. maj 2005
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen


Bemærkninger til forslag