Landstingslov nr. 4 af 12. maj 2005 om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse af fordringer

 

Opkrævning og inddrivelse

§ 1. Kommunalbestyrelsen kan efter skriftlig aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse eller Skattedirektoratet til helt eller delvis at forestå den opkrævning og inddrivelse af fordringer, som i medfør af lovgivningen varetages af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. En bemyndigelse efter stk. 1 omfatter den delegerende kommunalbestyrelses adgang til efter lovgivningen at anvende tvangsmidler til inddrivelse.
Stk. 3. Ved bemyndigelse efter stk. 1 behandles sager om udlæg af pantefogden, der er ansat i den bemyndigede kommune. Er den bemyndigede Skattedirektoratet, kan den delegerende kommune beskikke en ansat i Skattedirektoratet som pantefoged.

§ 2. En bemyndigelse efter § 1 kan omfatte kommunalbestyrelsens adgang til efter lovgivningen at opkræve renter, gebyrer og afgifter i forbindelse med opkrævning og inddrivelse af fordringer.

§ 3. En bemyndigelse efter § 1 skal indeholde en bestemmelse om, at en skyldner i den delegerende kommune kun kan tilsiges til en udlægsforretning, afhøring om økonomiske forhold eller lignende i bopæls- eller hjemstedskommunen.

§ 4. En bemyndigelse efter § 1 skal godkendes af Skattedirektoratet og offentliggøres på samme måde som kommunale vedtægter.
Stk. 2. Omfatter bemyndigelse efter stk. 1 alene en bestemt skyldner eller et bestemt antal fordringer eller skyldnere, skal den delegerende kommune dog give den enkelte skyldner direkte skriftlig meddelelse om bemyndigelsen.

 

Klage

§ 5. Klage over afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af § 1, kan indbringes for den myndighed, der er klageinstans i forhold til den delegerende kommunalbestyrelses afgørelser.
Stk. 2. Afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af § 1 kan ikke påklages til den delegerende kommunalbestyrelse.
Stk. 3. Den bemyndigede drager omsorg for, at den delegerende kommunalbestyrelse uden ophold orienteres om modtagne klagesager samt deres udfald.

 

Indhentelse af oplysninger

§ 6. En kommunalbestyrelse eller Skattedirektoratet, der er bemyndiget i medfør af § 1, kan til brug for sin behandling af en sag om opkrævning eller inddrivelse afkræve den delegerende kommunalbestyrelse de oplysninger, der er fornødne til sagens behandling.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse, der har bemyndiget en anden kommunalbestyrelse eller Skattedirektoratet i medfør af § 1, kan til brug for sin behandling af en sag afkræve den bemyndigede oplysninger, som er tilgået denne som følge af bemyndigelsen.
Stk. 3. En kommunalbestyrelse eller Skattedirektoratet, der er bemyndiget i medfør af § 1,  kan til brug for sin behandling af en sag om opkrævning eller inddrivelse indhente de samme oplysninger fra offentlige myndigheder og fra private, som ifølge lovgivningen ville kunne indhentes den af den delegerende kommunalbestyrelse, hvis denne har behandlet sagen.

 

Ikrafttræden

§ 7. Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. maj 2005
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)